"ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

του Αρτέμη Μ. Αθανασάκη

εκδόσεις Χρήστος Ε. Δαρδανός, Αθήνα 2000

 


·        Η συγγραφή αυτή –που αποτελεί μία εισαγωγή στη νέα πολυεπιστημονική και δι-επιστημονική γνωστική περιοχή της οικοπεριβαλλοντικής ψυχολογίας- συνιστά μία απόπειρα θεώρησης, οριοθέτησης, καταγραφής και ερμηνείας του χώρου της οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας και εκπαίδευσης, καθώς διερευνούν τις αλληλεπηρεαζόμενες σχέσεις φύσης-κοινωνίας-ανθρώπου.

·        Το βιβλίο αυτό συγκροτείται από τρία μέρη: Το πρώτο μέρος αναφέρεται, περιεκτικά, στις πτυχές εκείνες των θεωριών συμπεριφοράς, προσωπικότητας και μάθησης, που βοηθούν στην κατανόηση της σύγχρονης οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας, προβληματικής και εκπαίδευσης. Το δεύτερο μέρος προσεγγίζει τις σύγχρονες αντιλήψεις, τάσεις, εξελίξεις και θεωρήσεις που σήμερα επικρατούν στο χώρο της οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας. Το τρίτο μέρος μελετά τις δομές, τους θεσμούς και τις λειτουργίες που διέπουν τις σχέσεις φύσης-κοινωνίας-ανθρώπου, όχι μόνο ως ψυχολογική θεώρηση, αλλά κυρίως ως παιδαγωγική κατεύθυνση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και ως αξιακή προβληματική που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο επίπεδο ποιότητας ζωής και όπως αυτό προσδιορίζεται από συγκεκριμένες   –ρομαντικές κατά πολλούς- κοινωνικοοικολογικές αντιλήψεις.

·        Η τριμερής αυτή δόμηση του βιβλίου, ως προς τα δύο πρώτα (ψυχολογικής κατεύθυνσης) μέρη του, καλύπτει τις γνωστικές ανάγκες των μη ψυχολόγων αναγνωστών, ενώ το τρίτο (οικολογικής και παιδαγωγικής προβληματικής) μέρος του καλύπτει τις γνωστικές ανάγκες εκείνων που δεν έχουν άμεση συνάφεια με την οικολογία και την παιδαγωγική. Μια τέτοια λογική στη δόμηση και στη λειτουργία του βιβλίου εξυπηρετεί αναγνώστες πολλαπλών γνωστικών επιπέδων και ενδιαφερόντων, αλλά και ενισχύει περισσότερο το ενδιαφέρον τους για την μελέτη της νεοφανούς αυτής πολυ-επιστημονικής γνωστικής περιοχής.