ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ

Οικολογική Παιδαγωγική Ομάδα

Περικλέους 18,  Τ.Κ. 155 61, Χολαργός

 

5-6-2000

                                                                       

 

Σχετικά με τις οικολογικές κ.ά. δραστηριότητες

των μαθητικών κοινοτήτων των δευτεροβάθμιων σχολείων

 

Τοποθέτηση μεταφράσιμη σε προτάσεις:

Η διαμόρφωση και η υλοποίηση υπεύθυνης πολιτικής που αφορά στις ομαδικές δραστηριότητες (οικολογικές, πολιτιστικές κ.ά.) των μαθητικών κοινοτήτων και ομίλων1 προϋποθέτει:

 

-   Την εξασφάλιση σχολικού χρόνου2, για τις ομαδικές μαθητικές δραστηριότητες, στα πλαίσια των ωρολογίων προγραμμάτων, πράγμα κατορθωτό αν θεωρηθούν ως θέματα προτεραιότητας: α) η συνάδουσα προς το "Εκπαιδευτικό Σύνταγμα"3 ποιοτική αναβάθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων, που αφορά και στην επίλυση του προβλήματος των "παραφορτωμένων προγραμμάτων" και - επομένως - στην εξοικονόμηση σχολικού χρόνου, και β) η συγγραφή επιστημονικά – και - παιδαγωγικά έγκυρων σχολικών βιβλίων, με μικρό όγκο σελίδων4, ώστε να συμπίπτει η πράγματι διδασκόμενη ύλη με την διδακτέα και οι διδακτικές ώρες να μην εξαντλούν τον συνολικά διαθέσιμο σχολικό χρόνο.

 

-   Τη διδασκαλία των τεχνικών ομαδικής εργασίας5 στους μαθητές.

 

-   Την επιμόρφωση των καθηγητών σε θέματα συμβουλευτικής μαθητικών ομάδων / ομίλων.

 

 

 

 

 

1.  Πρόκειται για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία των μαθητικών κοινοτήτων ή των μαθητικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων.

 

2.  Είναι εύλογο οι ομαδικές μαθητικές δραστηριότητες να πραγματοποιούνται "εντός σχολικού χρόνου", έστω κι αν διεξάγονται και εκτός σχολικού χώρου, ώστε να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές/τριες, ομαδοποιούμενοι/ες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, και όχι μόνον ένας μικρός αριθμός μαθητών/τριών, όπως συμβαίνει σήμερα που οι μαθητικές - και - σχολικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται κυρίως "εκτός σχολικού χρόνου".

 

3.  Το "Εκπαιδευτικό Σύνταγμα", εννοούμενο ως πλέγμα συνταγματικών διατάξεων και αρχών που σχετίζονται ευθέως (ή συνάγεται ερμηνευτικά ότι σχετίζονται) με την παιδεία - εκπαίδευση, αποτελεί τη νομιμοποιητική βάση και το αδιαμφισβήτητα υπερέχον κριτήριο αξιολόγησης των αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών βιβλίων και - εν γένει - των επιλογών της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής. (Το "Εκπαιδευτικό Σύνταγμα", όπως και το "Περιβαλλοντικό Σύνταγμα" - βλεπ. τις αναλύσεις του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργου Παπαδημητρίου στο νομικό περιοδικό «Νόμος και Φύση», γίνεται αντιληπτό ως υπο-σύστημα του Συντάγματος της Ελλάδας).

 

4.  Το ζήτημα της μείωσης του όγκου των σελίδων των σχολικών βιβλίων συνδέεται και με αυτό του ελέγχου του περιεχομένου των προς έκδοση βιβλίων. Εύλογο είναι ο έλεγχος αυτός (που προηγείται της έκδοσης) να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή α) ειδικών επιστημόνων, β) ομάδων διδασκόντων και γ) ομάδων μαθητών.

 

5.  Οι συμβατές με το ισχύον Δίκαιο της Εκπαίδευσης αρχές και τεχνικές της ομαδικής εργασίας (για την ακρίβεια: της ατομικής - ομαδικής εργασίας) και ο Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων προτείνεται να αποτελέσουν τμήμα της διδακτέας ύλης (στα πλαίσια μαθημάτων ή δραστηριοτήτων - προγραμμάτων) της Α' Γυμνασίου.