ΣΧΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


 


Η συμμετοχή της Ομάδας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών στο Πρόγραμμα "Σχήμα Επικοινωνίας για την Οικολογική Πληροφόρηση και τη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" DAC/ΥΠΕΧΩΔΕ της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης ήταν η ανεύρεση, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός ιστοσελίδων κατά θέμα (Θεματικός Κατάλογος Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση).

1. http://www.evonymos.org

2. Πρόγραμμα "Σχήμα Επικοινωνίας"

3. Βάση Δεδομένων Περιβάλλοντος