Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Διεύθυνση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών και Απασχόλησης

Τμήμα Οικολογίας

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Ομάδα Περιβάλλοντος

 

 

 

 

«Ηλεκτρονικός Πανδέκτης Ερευνητικών ευρημάτων και Προτάσεων

σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών-νέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

 

 

Στην ηλεκτρονική σελίδα της Ομάδας Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ (http://www2.ekke.gr/S/lagchoic.htm) φιλοξενούνται συντομευμένες αποδόσεις ερευνητικών εργασιών με αναλυτική παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων (έως 10 σελίδες Α4) καθώς και Προτάσεις (έως 10 σελίδες Α4) σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών-νέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) μπορούν να στέλνουν, από 1-11-2000, κείμενα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά ή έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Α’θμια και Β’θμια Εκπαίδευση, «Σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν, με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους».

Τα κείμενα θα είναι αποδεκτά σε δισκέτα ή στο e-mail: ktsaki@ekke.gr σε μορφή .doc ή .rtf (Word 6.0 και ανώτερο).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες για τον «Ηλεκτρονικό Πανδέκτη»

Τηλ.: 748 9131-5 εσ.  505 - 778 0118