Ερευνητική εργασία που παρουσιάστηκε & δημοσιεύτηκε στο

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στέφανος Θ. Τσιτομενέας

ΤΕΙ Πειραιά, Τμ. Ηλεκτρονικής, Θηβών 250 & Π.Ράλλη, Αιγάλεω-12244, τηλ. 5381225

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία μας εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που διακρίνονται σε λειτουργικές και σε βιολογικές. Τα τυχόν αποτελέσματα από τις λειτουργικές επιπτώσεις είναι κυρίως χωροταξικά, αισθητικά και ηλεκτρομαγνητικά, ενώ τα τυχόν αποτελέσματα από την έκθεση πέρα από τα αποδεκτά όρια στα ισχυρά πεδία των δικτύων ταξινομούνται ως θερμικές και αθερμικές (non-thermal, athermal) επιδράσεις στο βιολογικό υλικό. Τα αποδεκτά όρια βασίζονται σε αποτελέσματα ερευνών, οι οποίες δεν έχουν εξαντλήσει το ζήτημα των βιολογικών επιδράσεων, επομένως είναι λάθος να θεωρούνται ως σαφή και οριστικά όρια μεταξύ ασφαλούς ή επικίνδυνης έκθεσης. Παρά το ότι οι μετρήσεις και υπολογισμοί αποδεικνύουν ότι τα πεδία είναι ισχυρά πολύ κοντά στα καλώδια (10-20m), η ευκαιριακή, αποσπασματική και μονοδιάστατη εξέταση των ζητημάτων ασφαλείας από αρχές και φορείς, οδηγεί στη δημιουργία ανησυχίας και τεχνοφοβίας στο κοινό, για ένα πολυ-επιστημονικό ζήτημα στο οποίο δεν έχουν αποφανθεί οριστικά και οι συναφείς κλάδοι των Φυσικών Επιστημών. Επομένως είναι επιβεβλημένη η αποφυγή της διέλευσης νέων ηλεκτρικών δικτύων μέσα από κατοικημένες περιοχές και κυρίως επάνω από υφιστάμενα κτίρια, εν όψει της ευρύτερης εξέτασης και τεκμηρίωσης του ζητήματος που (μετά από πολλά χρόνια) θα οδηγήσει σε οριστικά συμπεράσματα και στην θέσπιση μέτρων ελέγχου όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα ηλεκτρικά δίκτυα

1.ΓΕΝΙΚΑ

Η καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε γειτονικά συστήματα ή υποσυστήματα και εν τέλει στην ποιότητα ζωής, οδηγεί σε μια πολυ-επιστημονική αναζήτηση και μελέτη των τυχόν λειτουργικών και βιολογικών επιδράσεων μέσα από την επιδημιολογία, βιολογία, φυσική, ηλεκτρονική, ηλεκτρολογία κλπ.

Οι λειτουργικές επιπτώσεις οφείλονται στο υλικό του δικτύου ή στα (ηλεκτρικά, μαγνητικά, ηλεκτρομαγνητικά) πεδία του και περιλαμβάνουν ποικίλα φαινόμενα απόκλισης από την κανονική λειτουργία, όπως: αλλαγές στην κεραυνόπτωση και στο γήινο ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο, αλλοίωση της αισθητικής του τοπίου, τηλεπικοινωνιακές παρεμβολές, επίδραση σε αυτοματισμούς κλπ. Οι λειτουργικές επιδράσεις επιφέρουν τον περιορισμό στη δραστηριότητα ή στην αποδοτικότητα των γειτονικών φυσικών ή τεχνητών συστημάτων.

Οι βιολογικές επιδράσεις μπορεί να είναι: δερματικές, κυτταρολογικές, αναπαραγωγικές, νευρολογικές, αισθητηριακές κλπ. Τελικό αποτέλεσμα των βιολογικών επιδράσεων είναι κάποιες μεταβολές σε κύτταρα ή στη δραστηριότητα τους. Η συνεχής έκθεση του βιολογικού υλικού σε ασθενή ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις, ενώ η έστω και πρόσκαιρη έκθεση σε ισχυρά πεδία μπορεί να επιφέρει βιολογικές επιδράσεις με ενδεχόμενες μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ελέγχονται με περιοριστικούς/λειτουργικούς κανόνες που πρέπει να αναθεωρούνται συχνά και στηρίζονται στην εφαρμογή εξής τριών γενικών αρχών[1] :

Α.-Αιτιολόγηση. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι το όφελος από την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου είναι μεγαλύτερο από τους συνεπαγόμενους κινδύνους.

Β.-Οριοθέτηση. Η έκθεση του πληθυσμού στα ισχυρά πεδία των ηλεκτρικών δικτύων πρέπει να περιορίζεται σε όρια αποδεκτά, χωρίς υποχρεωτικά αυτό να σημαίνει ότι τα όρια αυτά θα είναι και όρια ασφαλείας.

Γ.-Βελτιστοποίηση. (As Low As Reasonably Achievable, ALARA). Η εγκατάσταση και η λειτουργία των δικτύων να συμβαδίζει με διευθετήσεις στη διέλευση ή τήρηση αποστάσεων ή με άλλα μέτρα, κατά τρόπον ώστε να επιβαρύνεται όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον και ο πληθυσμός να υφίσταται την κατώτερη δυνατή έκθεση στα ισχυρά πεδία.

2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι λειτουργικές επιπτώσεις είναι κυρίως χωροταξικές, αισθητικές και ηλεκτρομαγνητικές. Στις χωροταξικές εντάσσονται οι πάσης φύσης περιορισμοί που επιβάλλονται σε γειτονικά ακίνητα και δραστηριότητες, οι οποίοι συχνά στην ύπαιθρο είναι πρακτικά ασήμαντοι, αλλά σε κατοικημένες περιοχές οδηγούν σε σημαντικά προβλήματα στη δόμηση, στις χρήσεις και στην αξία των ακινήτων που βρίσκονται κάτω ή δίπλα από τα ηλεκτρικά δίκτυα.

Οι αισθητικές επιπτώσεις που προκαλούνται στο τοπίο των πόλεων και της υπαίθρου οφείλονται στους πυλώνες και στα καλώδια των ηλεκτρικών δικτύων. Η αισθητική υποβάθμιση άλλοτε είναι βαρύτατη ή προκλητική και άλλοτε περιορισμένη, ποτέ όμως δεν περνά απαρατήρητη. Οι αισθητικές επιπτώσεις είναι μια παράμετρος του επιπέδου ζωής και της ψυχικής υγείας που παραμένει αδιερεύνητη, φαίνεται όμως ότι προκαλείται αισθητική δυσφορία, ψυχολογική καταπίεση ή/και άγχος, από την εκ του πλησίον θέαση ή διαβίωση με τους πυλώνες και τα εναέρια καλώδια. Βελτίωση των αισθητικών επιπτώσεων σε εγκατεστημένο δίκτυο είναι δύσκολη και δαπανηρή. Έτσι η πρόβλεψη και η αρχική αποφυγή που θα προκύψουν από την μελέτη εγκατάστασης ή από εξειδικευμένες επιτόπιες δράσεις, μπορεί να βελτιώσουν τα αισθητικά προβλήματα. Συνεπώς τα κριτήρια επιλογής του υλικού και των θέσεων εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι μόνο ηλεκτρικά, αλλά να στοχεύουν οπωσδήποτε και στην μείωση της αισθητικής ενόχλησης.

Σχ.1.-Στιγμιότυπα από το μαγνητικό πεδίο 50/60 Hz σε δύο τύπους ηλεκτρικού δικτύου. Στον πρώτο η πηγή έχει όψη μαγνητικού διπόλου και το πεδίο ένταση αντίστροφη με το τετράγωνο της απόστασης, ενώ στον δεύτερο η πηγή έχει όψη μαγνητικού τετραπόλου και το πεδίο ένταση αντίστροφη με την τρίτη δύναμη της απόστασης.

Τα ραδιοηλεκτρικά χαρακτηριστικά των καλωδίων και πυλώνων μαζί με τα επαγόμενα πεδία από το ηλεκτρικό ρεύμα (Σχ.1.), προκαλούν διαμόρφωση και αλλοίωση στις τιμές της έντασης του γήινου ηλεκτροστατικού και μαγνητοστατικού πεδίου. Προκαλούν επίσης και μεταβολές σε συναφή φυσικά φαινόμενα όπως είναι τα σημεία και η συχνότητα κεραυνόπτωσης[1]. Εάν h είναι το ύψος του υψηλότερου καλωδίου από το έδαφος, τότε μια περιοχή με εύρος 4h εκατέρωθεν του καλωδίου θεωρείται ότι συλλέγει κεραυνούς και η συχνότητα κεραυνόπτωσης fh είναι

κεραυνοί/έτος

όπου Θ=ο αριθμός των θυελλωδών ημερών ανά έτος

L=το μήκος του καλωδίου

Φ=οι κεραυνοπτώσεις ανά μονάδα επιφανείας & ημερών θύελλας

Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία από το φορτίο των δικτύων, μαζί με τα παρασιτικά ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή τον ραδιοθόρυβο που τα συνοδεύει, μπορεί να επιδράσουν στη λειτουργία των πλησίον ευρισκομένων ηλεκτρονικών διατάξεων, έτσι ώστε να εμφανιστούν φαινόμενα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (Electro-Magnetic Compatibility, EMC) [2] που ποικίλουν από την αστοχία/λάθη αυτοματισμών και ενδείξεων έως την παρενόχληση με παρεμβολές (Electro-Magnetic Interference ΕMI) των επικοινωνιών ή της ραδιοτηλεόρασης.

Οι ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις στη λειτουργία διατάξεων από τις οποίες εξαρτάται η ζωή ή η υγεία ή που εξάγουν τις παραμέτρους για την κατάσταση τους, μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες. Έτσι πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ελέγχου των φαινομένων EMC που περιλαμβάνουν και όρια στην ένταση του ηλεκτρικού Εemc (V/m) ή του μαγνητικού Ηemc (Α/m) πεδίου ή στην ένταση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων & του ραδιοθορύβου. Για το απόμακρο πεδίο (far field), στο κενό (Ζ=377Ω), η απόσταση Remi των ορίων της ζώνης EMI από ένα καλώδιο που ακτινοβολεί παρασιτικά την ισοδύναμη ισχύ κορυφής Pp(θ,φ) προς την διεύθυνση θ,φ, και προκαλεί παρεμβολή Εemi (V/m), θα είναι

υποτίθεται ότι

Συχνά η παρεμβολή γίνεται στο εγγύς πεδίο (near field) που πρακτικά εκτείνεται σε μια μικρή κυλινδρική περιοχή με ακτίνα Rnf γύρω από το καλώδιο και έχει περίπλοκη εξάρτηση. Στη χειρότερη περίπτωση (worst case) η maxΕemi σε μήκος κύματος λ προσεγγίζεται ως εξής

3.ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία πλησίον των δικτύων ανήκουν κυρίως στις εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες (Extreme Low Frequency, ELF) που εντάσσονται στις μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες. Ο ευρισκόμενος πλησίον των ηλεκτρικών δικτύων εκτίθεται σε ηλεκτρικά & μαγνητικά πεδία, τα οποία αναλόγως της απόστασης και του φορτίου μπορεί να είναι ασθενή ή ισχυρά από βιολογικής πλευράς με κριτήριο τα αποδεκτά όρια έκθεσης (Εxposure Limits, EL). To ηλεκτρικό πεδίο επιδρά μέσα στο σώμα διαφορετικά από το μαγνητικό πεδίο (Σχ.2).

Σχ.2.-Τα επαγόμενα ρεύματα κυκλοφορούν ανάμεσα στα κύτταρα (πρώτη εικόνα) μέσα στο σώμα υπό ηλεκτρικό πεδίο (δεύτερη εικόνα) ή υπό μαγνητικό πεδίο (τρίτη εικόνα)

Ακόμη και κάτω από τα καλώδια των δικτύων το επαγόμενο ρεύμα είναι συχνά πολύ ασθενέστερο από αυτό των φυσικών λειτουργιών του σώματος (εγκέφαλος, καρδιά κλπ.), έτσι διαδίδεται ανάμεσα στα κύτταρα όντας ανεπαρκές να διαπεράσει την κυτταρική μεμβράνη. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην υπερ απλούστευση ότι δεν θα έχει κάποια σημαντική επίδραση. Κάτι τέτοιο όμως είναι λάθος διότι έχει αποδειχθεί ότι ασθενέστατα ρεύματα ή πεδία μπορεί να διεγείρουν σημαντικές κυτταρικές αντιδράσεις. Σημαντικό είναι επίσης ότι η έκθεση στα πεδία 50/60 Ηz δεν συνεπάγεται και αντίστοιχη απορρόφηση διότι οι ιστοί ποικίλουν και υπάρχουν διάφορα φαινόμενα επιρροής (γείωση, πλησίον αντικείμενα κλπ.)

Η πυκνότητα μαγνητικής ροής Bexp (μΤ, 1μΤ=10mG) και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Εexp θα είναι ισχυρές, εάν η έκθεση των ιστών υπερβαίνει το αντίστοιχο αποδεκτό όριο έκθεσης Bel, Εel. Τα όρια για τον πληθυσμό είναι αυστηρότερα, αφού κάποιος μπορεί να εκτίθεται συνεχώς (24ωρο) χωρίς να γνωρίζει ή να λάβει μέτρα προστασίας, ενώ η έκθεση του επαγγελματία γίνεται μόνο στην διάρκεια της εργασίας του (8ωρο) και υποτίθεται ότι γνωρίζει τις επιπτώσεις λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα. Τα αποδεκτά όρια έκθεσης που προτείνονται από διεθνείς φορείς με την εποπτεία του ΟΗΕ βασίζονται σε αποτελέσματα ερευνών, οι οποίες δεν έχουν εξαντλήσει το ζήτημα των βιολογικών επιδράσεων. Πλην όμως τεκμηριώνεται ότι η έκθεση σε ισχυρά πεδία συνεπάγεται βιολογικές επιπτώσεις που οδηγούν σε μεταβολές της δραστηριότητας ή αλλοιώσεις των κυττάρων ή των συστημάτων κυττάρων ή του βιολογικού υλικού γενικά. Η αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών είναι η πλέον τεκμηριωμένη και αποδεκτή επίδραση, ενώ υπάρχουν πολλές αναφορές αθερμικών επιδράσεων.

Βασικό ζήτημα είναι η εφαρμογή της αρχής της οριοθέτησης, για την διάκριση των πεδίων σε ασθενή ή ισχυρά με βιολογικά κριτήρια. Δηλαδή η αναζήτηση, διερεύνηση, τεκμηρίωση, και θέσπιση ορίων βιολογικής επικινδυνότητας, σε ένα θέμα με πολλές φυσικές και βιολογικές παραμέτρους και αντιφατικές όψεις. Η ανεπάρκεια τεκμηρίωσης για όλες τις βιολογικές επιδράσεις από τα ισχυρά πεδία 50/60 Ηz στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς και στα ηλεκτρικά δίκτυα είναι δεδομένη. Παρά την έντονη αντιγνωμία που οδηγεί σε μεγάλες αποκλίσεις ως προς τα αποδεκτά όρια έκθεσης Εel, Bel, η πλειοψηφία των διεθνών & εθνικών φορέων ακολουθεί ή προσεγγίζει τα όρια της INIRC[3] (International Νon-Ionizing Radiation Committee) της IRPA (International Radiation Protection Association) που εξειδικεύονται για τους επαγγελματίες, τον πληθυσμό και την διάρκεια έκθεσης.

IRPA/INIRC. Όρια αποδεκτής έκθεσης σε ηλεκτρικά & μαγνητικά πεδία 50/60 Hz

για τους επαγγελματίες & τον πληθυσμό

Όρια έντασης ηλεκτρικού πεδίου

Eel (ΚV/m)

Όρια πυκνότητας μαγνητικής ροής

Bel (mΤ)

επαγγελματιών

πληθυσμού

επαγγελματιών

πληθυσμού

10

(έκθεση επί 8h/d)

5

(έκθεση μέχρι 24h/d)

0,5

(έκθεση επί 8h/d)

0,1

(έκθεση μέχρι 24h/d)

30

(έκθεση μέχρι 2h/d)

10

(έκθεση λίγες h/d)

5

(έκθεση μέχρι 2h/d)

1

(έκθεση λίγες h/d)

Τα πεδία είναι ισχυρά πολύ κοντά (10-20m) στα καλώδια των δικτύων και πάντως[4] όχι πλέον των 100m, οπότε δεν είναι εύκολη η πρόσβαση. Όμως είναι χρήσιμη η ακτίνα RNHZ της ζώνης επικινδυνότητας ως η απόσταση στην οποία η έκθεση θα ισούται με το αντίστοιχο EL. Για το μαγνητικό πεδίο στα δίκτυα των 50/60 Hz η RNHZ μπορεί να προσεγγισθεί αριθμητικά από τις σχέσεις:

(διπλή γραμμή) (γραμμή υψ.τάσ.)

Όπου: I = To ρεύμα στον αγωγό ή στην γραμμή

R = Η απόσταση από τον αγωγό ή την γραμμή

d = Η απόσταση μεταξύ των αγωγών στην γραμμή μεταφοράς

a = Συντελεστής προσαρμογής μονάδων

b = Συντελεστής προσαρμογής μονάδων

f = Σταθερά σχετική με τον αριθμό των αγωγών

4. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Ή ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Ως προς την επικινδυνότητα των πεδίων ELF υπάρχουν πολλοί ειδικοί που ισχυρίζονται ότι υπάρχει πιθανή ή βέβαιη επικινδυνότητα, από την έκθεση σε όλα τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ακόμα και όταν αυτά χαρακτηρίζονται ως ασθενή από τεχνικής πλευράς. Όπως εξ ίσου και πολλοί άλλοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, στοιχεία ή αποδείξεις για να τεκμηριωθεί η επικινδυνότητα σε πεδία με χαμηλή ένταση. Η σχετική βιβλιογραφία μπορεί να προκαλέσει κάποια αναξιοπιστία, ενώ τα ασχολίαστα επιχειρήματα ή οι αντιρρήσεις και των δύο πλευρών ανησυχία στο ευρύ κοινό. Υπάρχουν αρκετές έρευνες που καταλήγουν στην ένδειξη ότι τα χαμηλής έντασης ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν συσχετίζονται με επικινδυνότητα, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες που υποστηρίζουν ότι μπορεί να υπάρχει σύνδεση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και καρκίνου ή γενικότερα της υγείας. Υπάρχουν επίσης έρευνες για κάποια πλευρά του ζητήματος και αρκετές επισκοπήσεις εργαστηριακές ή επιδημιολογικές που καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα εξαρτώμενα από την οπτική γωνία του μελετητή και από το είδος της μελέτης. Ο αναγνώστης τέτοιων επισκοπήσεων πρέπει να ενδιαφερθεί μόνον όταν παρουσιάζονται τεκμήρια[5] από έρευνες όπως αυτά του πίνακα παραπλεύρως.

Στους επιστήμονες που δηλώνουν πως οι αποδείξεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος υγείας από τα πεδία 50/60 Hz, αρκεί η παράθεση αναφορών του ΟΤΑ (Office of Technology Assessment) και του EPA (Environmental Protection Agency) των ΗΠΑ που αναφέρεται ότι τα πεδία μπορεί να κατέχουν επικινδυνότητα για την υγεία του κοινού. Πόσο μάλιστα αφού τα στοιχεία που εμφανίζονται τελευταία (όπως αυτά του πίνακα) δεν επιτρέπουν πλέον την κατηγορηματική άρνηση στο ενδεχόμενο αυτό, αλλά ούτε και την τεκμηρίωση του. Μέχρι λοιπόν την οριστική επίλυση του ζητήματος πρέπει να ενημερώνεται σωστά και τακτικά το κοινό ώστε να μην εφησυχάζει αλλά ούτε να ανησυχεί και να αποφεύγεται η διέλευση νέων εναέριων ηλεκτρικών δικτύων μέσα από κατοικημένες περιοχές ή κυρίως επάνω από κτίρια.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1]-Στέφανος Τσιτομενέας "Επιπτώσεις στο γήινο περιβάλλον από φυσικά και τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά κύματα", Διεθνές Συνέδριο Διαστημικές Εφαρμογές και Περιβάλλον, Αθήνα, Οκτ. 1997

[2]-EMC Handbook, White, 1986

[3]-The IRPA Non-Ionizing Radiation Committee, IRPA Guidelines on protection against non-ionizing radiation, Pergamon Press, New York, 1991.

[4]-J.Swanson, D.Renew and N.Wilkinson, "Power lines and health" Physics World, Vol 9 No 11, Nov.1996, p.p.29-33

[5]-"Questions and answers about electric and magnetic fields associated with the use of electric power" National Institute of Environmental Health Sciences and U.S. Department of Energy.