Κ.Π.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

 

                                                                           

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

«ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ- ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ   ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ»

(Το περιβάλλον στο χώρο και το χρόνο)

 

   Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, για την λειτουργία του Εθνικού θεματικού δικτύου «Γεωπεριβαλλοντικά - Γεωμυθολογικά   μονοπάτια»

Συντονιστικός φορέας είναι το Κ.Π.Ε. Στυλίδας

  Το δίκτυο  έχει 3ετή διάρκεια. Η ένταξη μιας σχολικής ομάδας στο δίκτυο θα είναι διετής.

 Η σχολική χρονιά 2005-2006 είναι η πρώτη χρονιά  του δικτύου.

Τη χρονιά αυτή εντάχθηκαν 45 σχολεία Α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης.

Η  περιβαλλοντική ομάδα του κάθε σχολείου,  υλοποιεί πρόγραμμα με θέμα που εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του δικτύου και  αποτελείται από  15-25 μαθητές του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού , Γυμνασίου, Λυκείου, Τ.Ε.Ε.

.

Ποια είναι τα θέματα που ασχολείται το δίκτυο:

Α)  Οι Περιβαλλοντικές αλλαγές που έχουν γίνει στο παρελθόν, είτε αυτές είναι  γεωμορφολογικές είτε κλιματικές αλλαγές.

Β)  Οι  Φυσικές μεταβολές που παρατηρούμε σήμερα, που πιστεύουν οι επιστήμονες

 ότι θα συμβούν στο μέλλον  και η σχέση τους  με το χθες.

Γ) Τα πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία του Ελλαδικού χώρου και η σχέση τους με τις  περιβαλλοντικές αλλαγές.

o        Οι Μύθοι, οι Θρύλοι, οι παραδόσεις κ.λ.π. που εξηγούσαν ή δικαιολογούσαν τα φαινόμενα.

o        Τα  Γραπτά κείμενα που  δείχνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες του παρελθόντος .

 

Δ)  Η κοινωνική οργάνωση που αναπτύχθηκε.

o        Η εξέλιξη   των τρόπων καλλιέργειας στη Γεωργία, τα καλλιεργούμενα είδη κ.λ.π.

o        Κατοικία και  οργάνωση κοινωνιών.

o        Πολίτευμα, ηθικές ή κοινωνικές  αξίες,

o        Θρησκεία.

Ε)  Η χάραξη  γεωπεριβαλλοντικών-γεωμυθολογικών μονοπατιών και η αποτύπωση των στοιχείων που το καθορίζουν , όπως :

o        Η  χαρτογράφηση,

o        Η  φωτογράφηση,

o        Η  βιντεοσκόπηση,

o        Η  χρήση πολυμέσων για δημιουργία εικονικών μονοπατιών και

o        Η  τοποθέτηση  ενημερωτικών πινακίδων.

 

Σκοπός μας είναι:

- Η μελέτη των αλλαγών  στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που ακολούθησαν τις γεωλογικές μεταβολές του παρελθόντος και η ερμηνεία τους μέσα από την μυθολογία.

Η προσέγγιση του θέματος γίνεται διεπιστημονικά, εξετάζοντας τη  σχέση Μυθοπλασίας

με τις γεωλογικές και κλιματικές αλλαγές που συνέβησαν, την Ιστορία, τη Λογοτεχνία,

τη Λαογραφία την ανθρωπογεωγραφία κλπ.

- Η διερεύνηση των σχέσεων που υπήρχαν ή υπάρχουν, σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας όπως είναι:

o        οι κοινές ονομασίες ποταμών,

o        οι  μετακινήσεις των  πληθυσμών, 

o        τα τοπικά ήθη και έθιμα,  που είναι παρόμοια σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

 

Στόχος μας είναι :

-  Να έρθουν οι μαθητές   σε επαφή με το σημερινό φυσικό περιβάλλον, να εξηγήσουν τις μεταβολές  και να αντιληφθούν ότι η επιφάνεια της γης μεταβάλλεται συνεχώς και θα συνεχίζει να μεταβάλλεται στο μέλλον, αλλά και την ανθρώπινη παρέμβαση στις μεταβολές αυτές.

-  Να  γνωρίσουν τους μύθους, θρύλους κ.λ.π. και να κατανοήσουν τα φαινόμενα που προσπάθησαν να εξηγήσουν οι μύθοι αυτοί, σε μια εποχή που δεν είχαν αναπτυχθεί οι Φυσικές Επιστήμες.

-  Να συμβάλλουμε  στην ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών και την ανάπτυξη των γνώσεων για το περιβάλλον.

-  Να αναπτυχθεί η επικοινωνία σχολείων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας .

-  Να δημιουργηθούν  γεωπεριβαλλοντικά - γεωμυθολογικά μονοπάτια σε όλη την Ελλάδα με προοπτική αυτό να επεκταθεί και  σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

 

 

 

 

Για περισσότερη ενημέρωση επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:

 

geomyth.sch.gr