Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων

Νόμος 2939/01

 

Αδαμάντιος Σκορδίλης

Δρ. Χημικός Μηχανικός

Προϊστάμενος Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

Α. ΝΟΜΟΣ  2939/01

 

Με  τον Νόμο 2939/01, καθορίζονται μεταξύ των άλλων, οι ευθύνες των διαχειριστών συσκευασιών και άλλων προϊόντων, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, και τίθενται ως αρχές η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και η ανάκτηση ενέργειας.

 

1. Πεδίο εφαρμογής

 

Η εφαρμογή του νόμου αφορά:

 

 

2. Γενικές Αρχές μιας εναλλακτικής διαχείρισης

 

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων είναι οι εξής:

 

3. Υποχρεώσεις των διαχειριστών συσκευασιών/άλλων προϊόντων

 

Οι διαχειριστές συσκευασιών / άλλων προϊόντων,  είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν συστήματα είτε να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Στην μεταβατική περίοδο, δηλαδή μέχρις ότου ιδρυθεί ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., οι διαχειριστές υποχρεούνται μέσα σε οκτώ (8) μήνες για τις συσκευασίες και δεκαοχτώ (18) μήνες για τα άλλα προϊόντα από την έναρξη ισχύος του Νόμου να υποβάλλουν για έγκριση συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Τα συστήματα αυτά αποβλέπουν ειδικότερα:

α) Στην επιστροφή των  αποβλήτων συσκευασιών / άλλων προϊόντων από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη, προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων

β) Στην αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των συλλεγομένων αποβλήτων με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών.

 

Τα ως άνω συστήματα εφαρμόζονται και για τις εισαγόμενες συσκευασίες / άλλα προϊόντα με συνθήκες που να μην εισάγουν διακρίσεις. Ειδικότερα τα συστήματα αυτά:

α) σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και

β) λαμβάνουν κατά κύριο λόγο υπόψη τις απαιτήσεις σε θέματα:

-          προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών

-          προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου

 

Η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τους διαχειριστές α) ατομικά ή β) συλλογικά, με τη συμμετοχή τους σε εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως εταιρείες (Α.Ε.- Ε.Π.Ε. κ.λ.π.), συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες κ.λ.π.

Για την οργάνωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΕΔΣΑΠ.

 

Ο κατατιθέμενος φάκελος των προς έγκριση συστημάτων στον ΕΟΕΔΣΑΠ, περιλαμβάνει εκτός των άλλων στοιχεία, με βάση τα οποία:

αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του καθορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.

Στην περίπτωση συλλογικού συστήματος, διασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα των ενδιαφερομένων διαχειριστών οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος και προσδιορίζεται  το πλαίσιο των συμβάσεων προσχώρησης στο σύστημα. Επίσης πρέπει να  διασφαλίζεται η δυνατότητα κατάρτισης συμβάσεων συνεργασίας με τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων.

 

Η συμμετοχή στα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα εκ μέρους του ενδιαφερόμενου διαχειριστή και  χρηματικής εισφοράς. Το ύψος της εισφοράς αυτής καθορίζεται στη σύμβαση προσχώρησής τους στο σύστημα και παρέχει το δικαίωμα στον συμμετέχοντα διαχειριστή να επισημαίνει τα προϊόντα  με ειδικό σήμα, ως απόδειξη συμμετοχής του στο σύστημα. Έτσι απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους διαχειριστές από την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

 

Η έγκριση των συστημάτων από τον ΕΟΕΔΣΑΠ, ισχύει για έξι (6) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση της προβλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα νέα δεδομένα .

 

Οι διαχειριστές των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,  είναι υποχρεωμένοι να καταρτίσουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και να την υποβάλλουν στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου.

 4. Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης

 

Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης διενεργείται έλεγχος από τον ΕΟΕΔΣΑΠ μετά από αίτηση του διαχειριστή ή του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της.

Αν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ΕΟΕΔΣΑΠ εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.), με το οποίο βεβαιώνεται η υπαγωγή των συσκευασιών / άλλων προϊόντων σε εναλλακτική διαχείριση.

 

Το Π.Ε.Δ. χορηγείται εφόσον ο αιτών:

α) αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά ο ΕΟΕΔΣΑΠ, ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούμενη τριετία. Σε περίπτωση που ο αιτών διαχειριστής συμμετέχει σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αρκεί η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ των αποδεικτικών συμμετοχής στα συστήματα αυτά και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.

β) καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος

 

5. Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)

 

Ο Ε.Ο.Ε.Σ.Δ.Α.Π., ο οποίος υπάγεται στον έλεγχο του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Βασικός σκοπός του είναι να σχεδιάζει και εφαρμόζει την πολιτική για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων.

 

6. Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων

 

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. οι αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν με τον παρόντα νόμο ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Για το σκοπό αυτόν έχει συσταθεί στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών/άλλων προϊόντων, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Στο Γραφείο αυτό ανατίθεται η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 2939/01.

 

Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων εξακολουθεί να υφίσταται με την στελέχωση που προβλέπεται με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την εποπτεία του έργου του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

 

Για την υποστήριξη του έργου του ως άνω Γραφείου συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (Ε.Π.Ε.Δ.), η οποία συγκροτείται από δεκαέξι (16) μη αμειβόμενους εκπροσώπους των Υπουργείων Ανάπτυξης (1), Οικονομίας και Οικονομικών (1), Γεωργίας (1), Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (1), Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1), Κ.Ε.Δ.Κ.Ε (1), Ε.Ν.Α.Ε. (1), δύο (2) εκπροσώπους των διαχειριστών των συσκευασιών / άλλων προϊόντων, τέσσερις (4) εκπροσώπους παραγωγών πρώτων υλών, έναν (1) εκπρόσωπο των διακινητών, έναν (1) εκπρόσωπο των οικολογικών οργανώσεων και έναν (1) εκπρόσωπο συνδέσμων των καταναλωτών.


Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

 

Η εναρμόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας 94/62 στο Εθνικό Δίκαιο, επιτεύχθηκε με την ψήφιση του Νόμου 2939 τον Αύγουστο του 2001 (ΦΕΚ 159 Α), με θέμα «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».

Ο Νόμος καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και όλα τα απόβλητα των συσκευασιών που προέρχονται από την βιομηχανία, το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά από τα οποία αποτελούνται.

 

Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται από τον Νόμο 2939/01, ο οποίος ενσωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο την οδηγία 94/62/ΕΟΚ, και οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2005,  είναι οι ακόλουθοι:

·         Αξιοποίηση 50-65% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας

·         Ανακύκλωση 25-45% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας

·         Ανακύκλωση κατά 15% τουλάχιστον ανά υλικό συσκευασίας

 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανάλωση συσκευασιών στην Ελλάδα ανά υλικό συσκευασίας τα έτη 1996-1998, όπως διαμορφώθηκαν από στοιχεία απογραφής σε συνδυασμό με στατιστικά δεδομένα.

 

Πίνακας 1: Κατανάλωση συσκευασιών στην Ελλάδα (σε τόνους)

 

 

1996

1997

1998

Λευκοσίδηρος

61000

45000

56000

Αλουμίνιο

14300

14700

15800

Χαρτί/χαρτόνι

306000

320000

340000

Πλαστικό

165000

193300

223300

Γυαλί

136000

138000

159000

Ξύλο

52000

41500

44000

Σύνολο

734300

752500

838100

 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι ποσότητες των συσκευασιών, ανά υλικό συσκευασίας, που ανακυκλώνονται καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά,  για το έτος 1998.

Παρατηρείται ότι η ανακύκλωση των πλαστικών υπολείπεται σημαντικά του τιθέμενου ελάχιστου στόχου (15%), ενώ για τα μέταλλα το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης ανέρχεται σε 9,4% λόγω του χαμηλού ποσοστού ανακύκλωσης του λευκοσιδήρου.

Για την Ελλάδα η επίτευξη του στόχου 50% αξιοποίησης των απορριμμάτων συσκευασίας, σημαίνει (σύμφωνα με τα δεδομένα του έτους 1998) ποσότητα 420000 t απορριμμάτων συσκευασίας προς αξιοποίηση, δηλαδή επιπλέον 143000 t.

 

 

Πίνακας 2: Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας (1998)

 

 

 

Ανακύκλωση υλικών

(t)

%

Λευκοσίδηρος

2000

3,5

Αλουμίνιο

4800

30,4

Χαρτί/χαρτόνι

218000

64,3

Πλαστικό

8000

3,4

Γυαλί

34000

21,3

Ξύλο

10000

22,7

Σύνολο

276800

33,0

 

Στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών, εγκρίθηκαν τα συστήματα:

·         «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης  – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» συσκευασιών, στο οποίο συμμετέχουν οι υπόχρεοι διαχειριστές (βιομηχανίες παραγωγής και εισαγωγείς), καθώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

·         «Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε.» συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ορυκτελαίων, στο οποίο συμμετέχουν υπόχρεοι διαχειριστές συσκευασιών ορυκτελαίων 

Σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία, προβλέπεται σε πανελλαδική κλίμακα η σταδιακή υλοποίηση των απαιτούμενων έργων, που περιλαμβάνουν σύστημα διαλογής στην πηγή των υλικών στόχων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί), συλλογή και μεταφορά τους στα κέντρα διαλογής και τελικά η αξιοποίηση των υλικών.

Η αναμενόμενη επίτευξη στόχων για το έτος 2005 είναι: 50% αξιοποίηση και 43.5% ανακύκλωση.

 

Γ. ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

 Βρίσκονται στο τελικό στάδιο έκδοσής τους τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων, τα απόβλητα κατεδαφίσεων, εκσκαφών και κατασκευών, και τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Στα εν λόγω σχέδια Π.Δ. τίθενται συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι, καθώς και οι υποχρεώσεις των διαχειριστών.

 

1. Ελαστικά οχημάτων

 

Τα παλαιά ελαστικά για το έτος 2002 εκτιμώνται σε 50.000 t. Από την ποσότητα αυτή ανακυκλώνονται 3.000 t (6%) και οδηγούνται για καύση σε τσιμεντοβιομηχανίες 1.500 t (3%).

Οι παραγωγοί οφείλουν να διασφαλίσουν ότι το αργότερο έως την 31η Ιουλίου 2006, η αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 65% των αποσυρόμενων ελαστικών. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου, η ανακύκλωση θα πρέπει να φθάνει στο 10%

 

2. Λιπαντικά έλαια

 

Η ετήσια κατανάλωση των λιπαντικών ελαίων εκτιμάται σε 140.000 t. Εξ αυτών τα έτη 1998, 1999 και 2000 αναγεννήθηκαν αντίστοιχα 13.000, 13.000 και 15.000 t.

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά βάρος όλων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και εξ αυτών να αναγεννάται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος

Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που δεν αναγεννώνται, οδηγούνται προς άλλες εργασίες διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους ως καύσιμα).

 

3. Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής

 

Κάθε χρόνο αποσύρονται περίπου 30.000 οχήματα. Εξ αυτών καταλήγουν στον ΟΔΔΥ 10.000 οχήματα, τα οποία ανακυκλώνονται σε ποσοστό 80%. Επομένως το ποσοστό της ανακύκλωσης ανέρχεται σε 25-30% (επί των αποσυρόμενων)

Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται από την Οδηγία 2000/53 και το σχέδιο Π.Δ. είναι οι ακόλουθοι:

α) Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 80% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος.

Για τα οχήματα που έχουν παραχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980, οι στόχοι είναι τουλάχιστον 75% για την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση και τουλάχιστον 70% για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ενημερώνει  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τους σχετικούς λόγους που επιβάλλουν την θέσπιση των κατωτέρων αυτών ορίων.

β) το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός των ιδίων χρονικών ορίων, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος.

 

4. Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

 

Η κατανάλωση συσσωρευτών μολύβδου για το έτος 2000, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 40.000 t.

Εξ αυτών εκτιμάται ότι ανακυκλώνεται το 55% δηλαδή 22.000 t.

Η κατανάλωση των ηλεκτρικών στηλών (Η.Σ.), εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 4.000 t.

Η ανακύκλωση των Η.Σ. σήμερα στην Ελλάδα είναι αμελητέα.

Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται είναι οι ακόλουθοι:

α) Ως προς την συλλογή των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών:

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 30% κατά βάρος όλων των χρησιμοποιημένων Η.Σ.. Αυτός ο στόχος επίσης πρέπει να επιτευχθεί  ξεχωριστά και για τις Η.Σ. που εμπεριέχουν περισσότερο από 5ppm υδράργυρο

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά βάρος όλων των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών της βιομηχανίας και των οχημάτων. Αυτός ο στόχος επίσης πρέπει να  επιτευχθεί ξεχωριστά  και για τους συσσωρευτές που  εμπεριέχουν κάδμιο.

β) Ως προς την αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών:

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος των υλικών που εμπεριέχονται στις συλλεγόμενες χρησιμοποιημένες Η.Σ..

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος των υλικών που εμπεριέχονται στους συλλεγόμενους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές.

 

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

 

Η κατανάλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  εκτιμάται σήμερα ότι ανέρχεται σε 175.000 t.

Η ανακύκλωση σήμερα γίνεται με τρόπο αποσπασματικό, ουσιαστικά από γυρολόγους και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εκτιμηθεί το ποσοστό ανακύκλωσης.

Πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

·         Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006, συλλογή τουλάχιστον 4 Kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο ανά κάτοικο και έτος.

·         Όσον αφορά τα ΑΗΗΕ που αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, μέχρι 31-12-2006:

  1. Για τις μεγάλες οικιακές συσκευές αυτόματης διανομής

ο βαθμός ανάκτησης πρέπει να αυξηθεί στο 80% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή και

η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή

  1. Για τον εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και τα καταναλωτικά είδη ο βαθμός ανάκτησης πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 65% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή
  2. Για τις μικρές οικιακές συσκευές, τα φωτιστικά είδη, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, τα παιχνίδια, τον εξοπλισμό ψυχαγωγίας και αθλητισμού, τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου ο βαθμός ανάκτησης πρέπει να αυξηθεί στο 70% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 50% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή
  3. Για τους λαμπτήρες εκκένωσης αερίου, ο βαθμός επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 80% τουλάχιστον του βάρους των λαμπτήρων

 

6. Υλικά εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων

 

Οι ετήσιες ποσότητες εκτιμώνται σε 4.500.000 t υλικών κατεδάφισης και 42.000.000 t υλικών εκσκαφών.

Σήμερα δεν πραγματοποιείται ανακύκλωση αυτών των υλικών και η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον με όλες τις αρνητικές συνέπειες.

Οι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

α) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006, να αξιοποιείται κατ’ ελάχιστο το 30% κατά βάρος των παραγομένων αποβλήτων, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 15%.

β) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, να αξιοποιείται κατ’ ελάχιστο το 50% κατά βάρος των παραγομένων αποβλήτων, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 25%.

γ) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, να αξιοποιείται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος των παραγομένων αποβλήτων, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 40%.


Δ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

1.      Νόμος 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α)

2.      Σχέδιο Π.Δ. «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους»

3.      Σχέδιο Π.Δ. «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους»

4.      Σχέδιο Π.Δ. «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ και τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε αυτά. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους»

5.      Σχέδιο Π.Δ. «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους»

6.      Σχέδιο Π.Δ. «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους»

7.      Σχέδιο Π.Δ. «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής . Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους»