Νόμος και Προεδρικά ΔιατάγματαΝόμος 2939/2001
Προεδρικό Διάταγμα για τις Μπαταρίες
Προεδρικό Διάταγμα για τα Ορυκτέλαια
Προεδρικό Διάταγμα για τα Ελλαστικά
Προεδρικό Διάταγμα για τα Οχήματα

Προεδρικό Διάταγμα για ΑΗΗΕ