Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων

Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων, Νόμος 2939/2001 - Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ. Χημικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Νόμος και Προεδρικά Διατάγματα