ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

 

 

Έχουν εγκριθεί με Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ), τα ακόλουθα συλλογικά συστήματα για τις συσκευασίες:

1.         Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης  «ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

 

2.         Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης  « ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε» με το διακριτικό τίτλο ΚΕΠΕΔ ΑΕ

(αφορά συσκευασίες ορυκτελαίων)

 

Έχει κατατεθεί φάκελος ατομικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής Προϊόντων  «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ», ο οποίος έχει αξιολογηθεί από το ΓΕΔΣΑΠ, έχει παρουσιασθεί ήδη στην ΕΠΕΔ η οποία και αναμένεται να εισηγηθεί σχετικά.

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

 

Έχουν κατατεθεί στο Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΓΕΔΣΑΠ) και στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ), έχουν αξιολογηθεί και έχει γίνει σχετική θετική εισήγηση από την ΕΠΕΔ, τα κατωτέρω αναφερόμενα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης:

 

Λιπαντικά έλαια

 

1.      Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε με το διακριτικό τίτλο ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ

 

2.      Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ορυκτελαίων με το διακριτικό τίτλο ΣΕΔΟ ΑΕ

 

ΑΗΗΕ

 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε»

 

Ελαστικά

 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών «ECOELASTICA»

 

Οχήματα

 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας με το διακριτικό τίτλο «ΕΔΟΕ Α.Ε»

 

Συσσωρευτές και Ηλεκτρικές στήλες (ΗΣ)

1.      Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών με το διακριτικό τίτλο ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ

2.      Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών με το διακριτικό τίτλο ΣΣΕΔΦΗΣΣ

 

Σε ότι αφορά στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα  υλικά εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, έχουν αξιολογηθεί από το ΓΕΔΣΑΠ και δεν έχουν παρουσιασθεί ακόμα στην ΕΠΕΔ τα ακόλουθα συστήματα.

 

·         Εναλλακτική Διαχείριση Οικοδομικών και Κατασκευαστικών Αποβλήτων

ΕΚΣΚΑΦΩΝ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ»