ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΚΕ)

Πληροφορίες: Κ. Βολιώτης 6977-686838, Γιάννης Ζήσης 6977-606820

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο (θεματικό) μέρος του 15ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), που πραγματοποιείται στη Σάμο 17-19 Οκτωβρίου 2003. Στο Συνέδριο συνδιοργανωτής ήταν η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ). Σήμερα Σάββατο απόγευμα και αύριο Κυριακή πρωί το Συνέδριο αφορά σε απολογισμούς και εκλογή νέας διοίκησης του ΠΑΝΔΟΙΚΟ.

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν η “Πράσινη (Περιβαλλοντική) Επιχειρηματικότητα”.

Με τη λήξη των εργασιών του θεματικού μέρους του Συνεδρίου εκδόθηκε η παρακάτω απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 15ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Οι σύνεδροι του ΠΑΝΔΟΙΚΟ από κοινού με τους εκπροσώπους και τα παριστάμενα μέλη της ΚΕΔΚΕ με το πέρας των εισηγήσεων και του διαλόγου που ακολούθησε, κατέληξαν στην παρακάτω απόφαση:

Η πράσινη επιχειρηματικότητα, σαν ουσιαστικό εργαλείο για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι σήμερα μονόδρομος για την χώρα μας αλλά και για τον πλανήτη γενικότερα. Τα αδιέξοδα που έχουν συσσωρευτεί από το υφιστάμενο ενεργοβόρο μοντέλο είναι πολλά και εκτός των περιβαλλοντικών προβλημάτων (φαινόμενο θερμοκηπίου, κλιματικές αλλαγές κλπ) οδηγούν σε κοινωνικές εντάσεις, σκληρούς πολέμους αλλά και μεγάλες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό όπως έγινε κατά τον πρόσφατο πόλεμο στο Ιράκ.

Είναι επομένως απαραίτητη παρά ποτέ, η προώθηση - ανάπτυξη και στην χώρα μας όλων των εναλλακτικών παραγωγικών δραστηριοτήτων που θα συνδυάζουν την ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Η πράσινη (περιβαλλοντική) επιχειρηματικότητα απαιτεί έναν, ουσιαστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συνδέεται με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, με οικολογικές μορφές πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και με δραστηριότητες όπως ο οικολογικός τουρισμός και αγροτοτουρισμός.

Η εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα στην Ελλάδα σχετικά με αυτές τις δράσεις υπολείπεται από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και βέβαια δεν καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα διαπιστώνουμε ότι :

Α. Η χώρα μας παρ όλες τις φραστικές διακηρύξεις και δεσμεύσεις και παρά τα όποια θετικά βήματα, ακολουθεί μέχρι σήμερα μια αναπτυξιακή πορεία που δεν διαθέτει ακόμα τα χαρακτηριστικά ενός εναλλακτικού και ήπιου μοντέλου. Ενδεικτικά, να επισημάνουμε ότι, παρ΄ όλο που δεσμεύτηκε με το πρωτόκολλο του Κιότο να περιορίσει τον ρυθμό αύξησης εκπομπών CO2 στα επόμενα χρόνια κατά 25%, με βάση την ακολουθούμενη πολιτική προβλέπεται ο ρυθμός αυτός να αυξηθεί πολύ περισσότερο.

Β. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σαν κυρίαρχος θεσμός δημοκρατικής και αποκεντρωμένης παρέμβασης στις τοπικές κοινωνίες πρέπει να γίνει ο βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό μπορεί και πρέπει να παίξει η διαρκής συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στη κατεύθυνση τοπικών δράσεων που θα στοχεύουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Παρ΄ όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων από την κεντρική εξουσία, οφείλει να στηρίζει και να προωθεί τέτοιες δραστηριότητες εξαντλώντας όλα τα θεσμικά περιθώρια αλλά και εκμεταλλευόμενη αντίστοιχα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα ( ΕΤΕΡΠΣ, Leader κλπ), προγράμματα που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση ενός αναπτυξιακού ρόλου

Σε σχέση με τους επί μέρους τομείς μιας πράσινης επιχειρηματικότητας ενδεικτικά σημειώνουμε τα παρακάτω:

  1. Οι προστατευόμενες περιοχές γνωστές σαν δίκτυο Natura, αποτελούν μια πρόκληση για “πράσινες” δραστηριότητες τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην οικοτουριστική τους ανάδειξη. Θετικό γεγονός γι΄ αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η συγκρότηση φέτος των διαχειριστικών Φορέων, αλλά και η συμμετοχή σε αυτές εκπροσώπων των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην βάση της επικουρικότητας.Η εμπειρία από πολλές παρόμοιες περιοχές στην Ευρώπη δείχνει ότι μπορούν τελικά να συνυπάρξουν η οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτιστική κληρονομιά.
  2. Η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων είναι απαραίτητη, αφού συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας αλλά και στην μείωση των στερεών αποβλήτων που θα μεγαλώσει την διάρκεια ζωής των υπαρχόντων ΧΥΤΑ. Βασικές αρχές πρέπει να είναι η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και η ανάκτηση ενέργειας από την διαχείριση αυτή. Είναι επομένως, απαραίτητη η υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και

προβλέπουν την αξιοποίηση και ανακύκλωση περίπου του 50% των υλικών συσκευασίας μέχρι το τέλος του 2005. Και βέβαια πρέπει να εκδοθούν άμεσα τα Προεδρικά διατάγματα και για τα άλλα υλικά όπως τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων, τα απόβλητα κατεδαφίσεων, εκσκαφών και κατασκευών και τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

  1. Ο τομέας της αλιείας στην χώρα μας είναι ένας παραδοσιακός και σημαντικός πλουτοπαραγωγικός πόρος. Όμως η συμβατική αλιευτική δραστηριότητα που κυριαρχεί σήμερα οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα όπως η μείωση των ιχθυοαποθεμάτων αλλά και η αλλοίωση των οικοτόπων με αρνητικές επιδράσεις και στα άλλα είδη.Τα προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπισθούν µόνο εάν στραφούµε προς τη αειφόρο αλιεία, στην οποία όχι µόνο οι αλιευτικοί πόροι θα διατηρούνται καλύτερα, αλλά και οι αλιευτικές επιχειρήσεις θα είναι περισσότερο κερδοφόρες και οικονοµικά βιώσιµες.

Το Συνέδριο κατέληξε στις παρακάτω αποφάσεις – προτάσεις:

1.Κοινές πρωτοβουλίες διάχυσης της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

2.Προώθηση σε τοπικό επίπεδο σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για το περιβάλλον και την πράσινη επιχειρηματικότητα.

3.Ανάπτυξη της τοπικής κοινωνικής οικονομίας για το περιβάλλον.

4.Συνεργασία για προώθηση πολιτικών πράσινης γειτονιάς και πράσινου νοικοκυριού.

5.Ανάπτυξη ενός Δικτύου Πράσινων Αδελφοποιήσεων για το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.

6.Διεκδίκηση της Αποκέντρωσης σε θεσμούς και πόρους για το περιβάλλον, ώστε η ποιότητα του περιβάλλοντος να αναδειχθεί σε συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα για τις τοπικές κοινωνίες.

7.Αμοιβαία αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για περιβαλλοντικά ζητήματα στη βάση του συνεργασιακού μοντέλου της Ατζέντα 21 και στην προοπτική δημιουργίας ενός κέντρου αναφοράς και πληροφόρησης που θα λειτουργεί για την καλύτερη εφαρμογή της επικουρικότητας για το περιβάλλον.

8.Καλούμε επίσης την πολιτεία να αναπτύξει πιο ενεργητικές πολιτικές για το περιβάλλον και την διάχυση της πληροφόρησης σε τοπικό επίπεδο όπως επίσης να ενεργεί πλέον με συνέπεια και καλές πρακτικές που οδηγούν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Σάμος 18 Οκτωβρίου 2003