16Ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 8 – 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αρφανάκου Αναστασία

Χημικός Μηχανικός

 

ΘΕΜΑ: “Ανακύκλωση με εναλλακτική διαχείριση”

 

 

 

Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων

Νόμος 2939/01

 

Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

ΥΠΕΧΩΔΕ

 

Α. Αρφανάκου

Χημικός Μηχανικός

 

Α. ΝΟΜΟΣ  2939/01

Για την οργάνωση της αξιοποίησης – ανακύκλωσης των αποβλήτων στη χώρα μας, τον Αύγουστο του 2001 ψηφίσθηκε στην Ελληνική Βουλή  ο Νόμος 2939. Με  τον Νόμο 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) με θέμα «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», καθορίζονται μεταξύ των άλλων, οι ευθύνες των διαχειριστών συσκευασιών και «άλλων προϊόντων», καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, και τίθενται ως  αρχές η  πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και η ανάκτηση ενέργειας.

Ως «άλλα προϊόντα» νοούνται οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων, ορυκτέλαια, μπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, έντυπο υλικό κλπ.

 

 1. Πεδίο εφαρμογής

 

 Η εφαρμογή του νόμου αφορά:

 

 

 

2. Γενικές Αρχές μιας εναλλακτικής διαχείρισης

 

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων είναι οι εξής:

 

 

3. Υποχρεώσεις των διαχειριστών συσκευασιών / άλλων προϊόντων

 

 Οι διαχειριστές συσκευασιών / άλλων προϊόντων,  είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν συστήματα είτε να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Στην μεταβατική περίοδο, δηλαδή μέχρις ότου ιδρυθεί ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π), οι διαχειριστές είχαν την υποχρέωση  μέσα σε οκτώ (8) μήνες για τις συσκευασίες και δεκαοχτώ (18) μήνες για τα άλλα προϊόντα από την έναρξη ισχύος του Νόμου να υποβάλλουν για έγκριση συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Τα συστήματα αυτά αποβλέπουν ειδικότερα:

α) Στην επιστροφή των  αποβλήτων συσκευασιών / άλλων προϊόντων από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη, προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων

β) Στην αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των συλλεγομένων αποβλήτων με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών.

 

Τα ως άνω συστήματα εφαρμόζονται και για τις εισαγόμενες συσκευασίες / άλλα προϊόντα με συνθήκες που να μην εισάγουν διακρίσεις. Ειδικότερα τα συστήματα αυτά:

α) σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και

β) λαμβάνουν κατά κύριο λόγο υπόψη τις απαιτήσεις σε θέματα:

-προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών

-προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου

 

 Η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τους διαχειριστές

α) ατομικά  ή

β) συλλογικά, με τη συμμετοχή τους σε εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής    εναλλακτικής διαχείρισης οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως εταιρείες (Α.Ε.- Ε.Π.Ε. κ.λ.π.), συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες κ.λ.π.

Για την οργάνωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΕΔΣΑΠ.

 

Ο κατατιθέμενος φάκελος των προς έγκριση συστημάτων στον ΕΟΕΔΣΑΠ, περιλαμβάνει εκτός των άλλων στοιχεία, με βάση τα οποία:

αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του

καθορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης, ενώ ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.

Στην περίπτωση συλλογικού συστήματος, διασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα των ενδιαφερομένων διαχειριστών οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος και προσδιορίζεται  το πλαίσιο των συμβάσεων προσχώρησης στο σύστημα. Επίσης πρέπει να  διασφαλίζεται η δυνατότητα κατάρτισης συμβάσεων συνεργασίας με τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων.

 

Η συμμετοχή στα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα εκ μέρους του ενδιαφερόμενου διαχειριστή και  χρηματικής εισφοράς. Το ύψος της εισφοράς αυτής καθορίζεται στη σύμβαση προσχώρησής τους στο σύστημα και παρέχει το δικαίωμα στον συμμετέχοντα διαχειριστή να επισημαίνει τα προϊόντα  με ειδικό σήμα, ως απόδειξη συμμετοχής του στο σύστημα. Έτσι απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους διαχειριστές από την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. 

 

Η έγκριση των συστημάτων από τον ΕΟΕΔΣΑΠ, ισχύει για έξι (6) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση της προβλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα νέα δεδομένα .

 

Οι διαχειριστές των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,  είναι υποχρεωμένοι να καταρτίσουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και να την υποβάλλουν στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου

Oval: ΕΟΕΔΣΑΠ
(ΓΕΔΣΑΠ – ΕΠΕΔ)

 

 

 

 

 

 

 


διαχειριστές                        ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ                              ΟΤΑ

 

 

 


Octagon: επιλεκτική 
επεξεργασία

 

 

 

 

 

 


Αξιοποίηση

(ανακύκλωση – ανάκτηση ενέργειας)

 

 

 

 

 

 

 

4. Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης

 

Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης διενεργείται έλεγχος από τον ΕΟΕΔΣΑΠ μετά από αίτηση του διαχειριστή ή του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της.

Αν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ΕΟΕΔΣΑΠ εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.), με το οποίο βεβαιώνεται η υπαγωγή των συσκευασιών / άλλων προϊόντων σε εναλλακτική διαχείριση.

 

Το Π.Ε.Δ. χορηγείται εφόσον ο αιτών:

α) αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά ο ΕΟΕΔΣΑΠ, ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούμενη τριετία. Σε περίπτωση που ο αιτών διαχειριστής συμμετέχει σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αρκεί η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ των αποδεικτικών συμμετοχής στα συστήματα αυτά και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.

β) καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος

 

5. Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)

 

Ο Ε.Ο.Ε.Σ.Δ.Α.Π., ο οποίος υπάγεται στον έλεγχο του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Βασικός σκοπός του είναι να σχεδιάζει και εφαρμόζει την πολιτική για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων.

 

6. Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων

 

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. οι αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν με τον νόμο 2939/01 ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Για το σκοπό αυτόν έχει συσταθεί στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών / άλλων προϊόντων, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Στο Γραφείο αυτό ανατίθεται η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 2939/01.

 

Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων εξακολουθεί να υφίσταται με την στελέχωση που προβλέπεται με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την εποπτεία του έργου του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

 

Για την υποστήριξη του έργου του ως άνω Γραφείου συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (Ε.Π.Ε.Δ.), η οποία συγκροτείται από δεκαέξι (16) μη αμειβόμενους εκπροσώπους των Υπουργείων Ανάπτυξης (1), Οικονομίας και Οικονομικών (1), Γεωργίας (1), Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (1), Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1), Κ.Ε.Δ.Κ.Ε (1), Ε.Ν.Α.Ε. (1), δύο (2) εκπροσώπους των διαχειριστών των συσκευασιών / άλλων προϊόντων, τέσσερις (4) εκπροσώπους παραγωγών πρώτων υλών, έναν (1) εκπρόσωπο των διακινητών, έναν (1) εκπρόσωπο των οικολογικών οργανώσεων και έναν (1) εκπρόσωπο συνδέσμων των καταναλωτών.

 

 

 

Β.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Ο Νόμος 2939/01, εκτός των άλλων, ενσωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο την Κοινοτική Οδηγία 94/62. Ο Νόμος καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και όλα τα απόβλητα των συσκευασιών που προέρχονται από την βιομηχανία, το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά από τα οποία αποτελούνται.

 

Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται από τον Νόμο 2939/01, και οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2005,  είναι οι ακόλουθοι:

·         Αξιοποίηση 50-65% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας

·         Ανακύκλωση 25-45% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας

·         Ανακύκλωση κατά 15% τουλάχιστον ανά υλικό συσκευασίας

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανάλωση συσκευασιών στην Ελλάδα ανά υλικό συσκευασίας τα έτη 2000 και 2001, όπως διαμορφώθηκε από στοιχεία απογραφής σε συνδυασμό με  στατιστικά δεδομένα, οι ποσότητες ανά υλικό οι οποίες ανακυκλώθηκαν και τα ποσοστά ανακύκλωσης αυτών.

 

 

Πίνακας 1

Ανακύκλωση συσκευασιών τα έτη 2000-2001 στην Ελλάδα (t)

 

 

2000

2001

 

Παραγωγή αποβλήτων

 

Ανακύκλωση

%

Παραγωγή αποβλήτων

 

Ανακύκλωση

%

Χαρτί και χαρτόνι

356.000

240.000

57

374.000

253.000

58

Πλαστικά

260.000

8.000

3

270.000

8.000

3

Γυαλί

180.000

43.000

24

180.000

44.000

24

Αλουμίνιο

15.500

5.100

33

15.500

5.300

36

Άλλα μέταλλα

78.000

5.000

6

90.000

5.000

6

Ξύλο

45.000

10.000

22

45.000

10.000

22

Σύνολο

931.500

311.100

33

974.500

325.300

33

 

 

 

Παρατηρείται ότι η ανακύκλωση  των πλαστικών υπολείπεται σημαντικά του τιθέμενου ελάχιστου στόχου (15%), ενώ για τα μέταλλα το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης ανέρχεται σε 9,4% λόγω του χαμηλού ποσοστού ανακύκλωσης του λευκοσιδήρου.

Για την Ελλάδα η επίτευξη του στόχου 50% αξιοποίησης των απορριμμάτων συσκευασίας, σημαίνει (σύμφωνα με τα δεδομένα του έτους 2001) ποσότητα περίπου 490.000 t απορριμμάτων συσκευασίας προς αξιοποίηση, δηλαδή επιπλέον 165.000 t.

 

Στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών, εγκρίθηκαν τα συστήματα:

1.         Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης  «ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» 

 

2.         Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης  « ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε» με το διακριτικό τίτλο ΚΕΠΕΔ ΑΕ  (αφορά συσκευασίες ορυκτελαίων)

 

3. Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής Προϊόντων  «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ»

 

Σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία, προβλέπεται σε πανελλαδική κλίμακα η σταδιακή υλοποίηση των απαιτούμενων έργων, που περιλαμβάνουν σύστημα διαλογής στην πηγή των υλικών στόχων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί), συλλογή και μεταφορά τους στα κέντρα διαλογής και τελικά η αξιοποίηση των υλικών.

Η αναμενόμενη επίτευξη στόχων για το έτος 2005 είναι: 50% αξιοποίηση και 43.5% ανακύκλωση.

 

Γ.  ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αναλυτικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των «άλλων προϊόντων», περιλαμβάνονται στα πέντε Προεδρικά Διατάγματα, η υποχρέωση για την έκδοση των οποίων απέρρεε  από τις διατάξεις του Νόμου 2939/01.

Συγκεκριμένα:

Ø       Π.Δ. υπ΄αρ.109 ΦΕΚ 75Α/5.3.04 για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων Προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση

Οι στόχοι που τίθενται είναι: Έως την 31/7/2006, η αξιοποίηση των μεταχειρισμένων αποβλήτων ελαστικών οχημάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 65% των αποσυρόμενων ελαστικών και η ανακύκλωση θα πρέπει να φθάνει τουλάχιστον στο 10%.

 

Ø       Π.Δ. υπ΄αρ.82 ΦΕΚ 64Α/2.3.04 για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση

      Το ΠΔ εναρμονίζει παράλληλα την οδηγία 87/101/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιεί την οδηγία 75/439/ΕΟΚ για τη διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.

      Οι στόχοι που τίθενται είναι: Μέχρι 31/12/2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κ.β. όλων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και εξ αυτών να αναγεννάται το 80% κ.β.

 

Ø       Π.Δ. υπ΄αρ.116 ΦΕΚ 81Α/5.3.04 για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής. Προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση

Το ΠΔ εναρμονίζει παράλληλα την οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής.

Οι στόχοι που τίθενται είναι:

i) Το αργότερο έως την 1/1/2006, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κ.β. ανά όχημα και ανά έτος και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση τουλάχιστον στο 80%. Για τα οχήματα που έχουν παραχθεί πριν από την 1/1/1980, οι στόχοι είναι τουλάχιστον 75% για την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση και τουλάχιστον 70% για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος.

ii) το αργότερο την 1/1/2015, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση τουλάχιστον στο 85%.

 

Ø       Π.Δ. υπ΄αρ.115 ΦΕΚ 80Α/5.3.04 για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση

      Το ΠΔ εναρμονίζει παράλληλα τις οδηγίες 91/157/ΕΟΚ, 93/86/ΕΟΚ και 98/101/ΑΕΟΚ  για τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. 

Οι στόχοι που τίθενται είναι:

i) Ως προς την συλλογή των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών:

Μέχρι 31/12/2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 30% κ.β. όλων των χρησιμοποιημένων Η.Σ.. Αυτός ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί  ξεχωριστά για τις Η.Σ. που εμπεριέχουν περισσότερο από 5 ppm Hg

Μέχρι 31/12//2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κ.β. όλων των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών της βιομηχανίας και των οχημάτων. Αυτός ο στόχος επίσης πρέπει να  επιτευχθεί ξεχωριστά  και για τους συσσωρευτές που  εμπεριέχουν κάδμιο.

ii) Ως προς την αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών:

Μέχρι 31/12/2006 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος των συλλεχθέντων χρησιμοποιημένων Η.Σ..

Μέχρι 31/12/2006 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος των συλλεχθέντων χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.

 

Ø       Π.Δ. υπ΄αρ.117 ΦΕΚ 82Α/5.3.04 για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση

Το ΠΔ εναρμονίζει παράλληλα τις οδηγίες 2000/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την οδηγία 2000/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οι στόχοι που τίθενται είναι:

 Απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών (ΑΗΗΕ)

Μέχρι 31/12/2006, συλλογή τουλάχιστον 4 Kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο ανά κάτοικο και έτος.

Όσον αφορά τα ΑΗΗΕ που αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, μέχρι 31/12/2006:

Για τις μεγάλες οικιακές συσκευές και τις συσκευές αυτόματης διανομής

ο βαθμός ανάκτησης πρέπει να αυξηθεί στο 80% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή, και

η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή

Για τον εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και τα καταναλωτικά είδη

ανάκτηση τουλάχιστον 75% του μέσου βάρους ανά συσκευή, και

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών τουλάχιστον 65% του μέσου βάρους ανά συσκευή

Για τις μικρές οικιακές συσκευές, τα φωτιστικά είδη, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, τα παιχνίδια, τον εξοπλισμό ψυχαγωγίας και αθλητισμού, τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

ο βαθμός ανάκτησης πρέπει να αυξηθεί στο 70% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή, και

η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 50% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή

Για τους λαμπτήρες εκκένωσης αερίου, ο βαθμός επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 80% τουλάχιστον του βάρους των λαμπτήρων

 

Έχουν εγκριθεί με Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, τα ακόλουθα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων:

 

  1. Λιπαντικά έλαια

Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών

Ελαίων « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε με το διακριτικό τίτλο ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ

 

  1. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και

Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε»

 

  1. Οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας με το

διακριτικό τίτλο «ΕΔΟΕ Α.Ε» 

 

    4. Φορητές ΗΣ και συσσωρευτές

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών με το διακριτικό τίτλο ΣΣΕΔΦΗΣΣ

 

  1. Ελαστικά

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών

«ECO – ELASTICA»

 

                       

      6.  Συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών με το διακριτικό τίτλο

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ

 

 

 

Με την εφαρμογή της νέας ολοκληρωμένης πολιτικής για τις συσκευασίες και τα άλλα προϊόντα (νόμος 2939/01, σχετικά προεδρικά διατάγματα), τίθενται νέα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, τα οποία αλλάζουν πλέον στη χώρα μας τα δεδομένα διαχείρισης των αστικών  αποβλήτων.

Με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής προβλέπεται να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία από τη διαχείριση των αποβλήτων, να εξοικονομηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες και ενέργεια, να μειωθούν σημαντικά οι ποσότητες που πρέπει να διατεθούν σε χώρους υγειονομικής ταφής, με ταυτόχρονη σημαντική αύξηση του χρόνου ζωής των χώρων αυτών.