Ερευνητική εργασία που παρουσιάστηκε το 1993

και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Σ.Τσιτομενέας*, Ν.Θεοφάνους**, Α.Αραπογιάννη **

*ΤΕΙ Πειραιά, Τμ.Ηλεκτρονικής, Θηβών 250 & Π.Ράλλη, Αιγάλεω-12244, τηλ 5381225

**Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμ.Πληροφορικής, Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα-15771

 

1. ΓΕΝΙΚΑ

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη δραστηριότητα σχετική με τα φορητά τηλέφωνα. Όντως οι χρήστες ανακαλύπτουν την άνεση της φορητής συσκευής, οι κατασκευαστές νέες αγορές για τα καινούργια προϊόντα τους και οι παροχείς υπηρεσιών ένα ευρύ πεδίο ικανοποίησης νέων αναγκών. Έτσι το φορητό τηλεφωνικό μέσο αναπτύσσεται ραγδαία και διεισδύει σε ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού που επιθυμεί τη χρήση του. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν ένα φορητό και ένα σταθερό μέρος. Το φορητό μέρος περιέχει μια ελαφρά τηλεφωνική συσκευή, ένα πομπό ισχύος 0,4~25 W με ευθύγραμμη ή ελικοειδή κεραία τύπου λ/n και ένα δέκτη σε άλλη συχνότητα από αυτήν του πομπού (συνήθως παραπλήσια).

Τα φορητά τερματικά συνδυάζονται με ένα αντίστοιχο σταθερό πομποδέκτη που συνδέεται είτε στην τηλεφωνική γραμμή του συνδρομητή, παράλληλα με το κανονικό τηλέφωνο (ασύρματη προέκταση του τηλεφώνου), είτε με κάποιο τηλεφωνικό κέντρο για να εξυπηρετεί περισσότερους συνδρομητές, οπότε και εγκαθίσταται σε κάποιο υψηλό σημείο της καλυπτόμενης περιοχής (κυψελωτή τηλεφωνία). Στον επόμενο πίνακα, για τους πομπούς των ποικίλων διατάξεων κινητής τηλεφωνίας, δίδονται στοιχεία σχετικά με τον τύπο επικοινωνίας, όπως η συχνότητα, η διαμόρφωση-κωδικοποίηση, η ισχύς και ο τύπος της κεραίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ

ΖΩΝΗ

ΤΥΠΟI

ΦΟΡΗΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ονομαστική ισχύς

Τυπική

κεραία

Ονομαστική ισχύς

Απολαβή

κεραίας

26,5-27,5 MHz

AM,PM

0,4~5 W

λ/5

4~25 W

2~6 db

30-42 MHz

AM,FM

0,4~15 W

λ/4

5~50 W

2~6 db

68-86 MHz

AM,FM

0,4~15 W

λ/4

5~50 W

2~6 db

136-144 MHz

AM,PM

0,4~25 W

λ/10

4~25 W

3~10 db

162-175 MHz

AM,PM

0,4~25 W

λ/10

4~25 W

3~10 db

440-470 MHz

AM,PM,PULSED

0,4~15 W

λ/8

4~50 W

3~20 db

870-970 MHz

AM,PM,PULSED

0,4~2 W

λ/7

4~75 W

3~30 db

Οι παράμετροι χρήσης των φορητών τηλεφώνων επιβάλλεται να γίνουν αντικείμενο μιας ευρύτερης εξέτασης και τεκμηρίωσης, για τον εντοπισμό λειτουργικών ζητημάτων που μπορεί ενδεχομένως να προκύψουν. Ένα από τα ζητήματα αυτά, που ίσως αποδειχθεί βασικής σημασίας, είναι και η εξέταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν και η συσχέτιση της με τα συνιστώμενα ή θεσπισμένα όρια επικίνδυνης έκθεσης σε μη- ιονίζουσες (ή μη-ιοντίζουσες) ακτινοβολίες (Non-Ionizing Radiation), στις οποίες ανήκουν οι συχνότητες εκπομπής των συσκευών αυτών. Η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία, έτσι ώστε εάν προκύψει κάποια πιθανή επικίνδυνη περίπτωση για τον χρήστη, τότε αυτή να αποφευχθεί με την λήψη λειτουργικών ή διαδικαστικών μέτρων και με την επιβολή κατάλληλων χαρακτηριστικών ή επιδόσεων ή προδιαγραφών.

Η διερεύνηση πιθανής επικινδυνότητας είναι βασικό θέμα, αφού η έκθεση σε ισχυρές μη ιονίζουσες ακτινοβολίες συνεπάγεται βιολογικές επιδράσεις ή βλάβες που ίσως να είναι μη αναστρέψιμες, οπότε πρέπει να εφαρμοστούν οι τρεις γενικές αρχές που διέπουν τα συναφή ζητήματα, δηλαδή η αιτιολόγηση, η οριοθέτηση και η βελτιστοποίηση,. Η εφαρμογή των αρχών αυτών στην κινητή τηλεφωνία είναι σημαντική, αφού π.χ. η αιτιολόγηση και η βελτιστοποίηση συμβάλλουν σε αριστοποίηση των επιδόσεων, σε μικρή ισχύ εκπομπής κλπ. Η οριοθέτηση διαχωρίζει τις ακτινοβολίες σε ασθενείς ή ισχυρές με κριτήριο τις βιολογικές επιπτώσεις από την έκθεση ιστών στην ακτινοβολία. Αλλά έκθεση δεν σημαίνει πάντα και απορρόφηση, οπότε χρησιμοποιείται ο ειδικός ρυθμός απορρόφησης (Specific Absorption Rate, SAR). Αυτός περιγράφει την απορροφούμενη ισχύ ανά μονάδα μάζας βιολογικού ιστού[1] και δίδεται από την σχέση:

όπου

σ = Η ειδική αγωγιμότητα του ιστού (σε S/m)

E = Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (σε V/m)

ρ = Η πυκνότητα του ιστού (σε Kgr/m3)

Ο SAR εξαρτάται από τις παραμέτρους έκθεσης (πυκνότητα ισχύος SEXP, συχνότητα F, εγγύς ή απομακρυσμένο πεδίο, κλπ.), από τα χαρακτηριστικά των ιστών (διηλεκτρική συμπεριφορά, γεωμετρία, κλπ.) και από τον περιβάλλοντα χώρο (γείωση, μεταλλικά αντικείμενα, κλπ). Η απορρόφηση μη-ιονιζουσών ακτινοβολιών, εκτός των άλλων, αυξάνει την θερμοκρασία των ιστών, στην οποία κυρίως οφείλεται η επικινδυνότητα. Τα μέρη του σώματος έχουν διαφορετική συμπεριφορά σε σχέση με την συχνότητα. Έτσι παρατηρούνται διαφοροποιήσεις, όπως είναι η αυξημένη απορρόφηση των κυμάτων στην ζώνη των συντονισμών (resonance range) 30~400MHz και η συγκέντρωση της ακτινοβολίας σε ορισμένα σημεία στο εσωτερικό του σώματος στη ζώνη των εστιάσεων θερμής κηλίδας (hot spot range) 400~2000MHz. Λεπτομέρειες παρουσιάζονται σε αναφορές που αφορούν γενική ή ειδική έκθεση[2]. Για τον πληθυσμό η έκθεση ολόκληρου του σώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέση, ανά εξάλεπτο, τιμή SAR=0,08W/kgr. Με βάση την τιμή αυτή δίδονται στον επόμενο πίνακα τα αποδεκτά όρια έκθεσης (Exposure Limits, EL) ή μεγίστης επιτρεπτής έκθεσης (Maximum Permissible Exposure, MPE) που συνιστά η διεθνής οργάνωση για την προστασία από τις ακτινοβολίες (International Radiation Protection Association, IRPA).

ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ (MPE) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

(Μέσες τιμές αποδεκτής έκθεσης ολόκληρου του σώματος

σε οποιοδήποτε εξάλεπτο κατά την διάρκεια του εικοσιτετραώρου)

Συχνότητα

F (MHz)

Ένταση

ηλεκτρικού πεδίου

EMPE (V/m)

Ένταση

μαγνητικού πεδίου

ΗMPE (Α/m)

(Επιφανειακή) πυκνότητα ισχύος

SMPE (W/m2)

10 - 400

27,5

0,073

2

400 - 2000

1,375.F1/2

0,0037.F1/2

F/200

2. Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

Στα φορητά τηλέφωνα τόσο η θεωρητική ανάλυση όσο και οι μετρήσεις για την έκθεση SEXP ή για τον SAR πρέπει να γίνονται χωριστά για κάθε τύπο συσκευής επειδή υπάρχουν διαφορές συχνοτήτων, ισχύος εκπομπής, κεραίας και διαμόρφωσης. Όλα αυτά οδηγούν σε δυσχέρειες και συνοδεύονται από αυξημένη αβεβαιότητα, επειδή εδώ πρόκειται για το εγγύς (near) πεδίο της κεραίας που επηρεάζεται και από το ίδιο το σώμα του χρήστη[2]. Έτσι, όπου είναι δυνατό, και ιδίως στις χαμηλές συχνότητες, πρέπει να υπολογίζονται ή να μετρώνται χωριστά η έκθεση στο ηλεκτρικό και στο μαγνητικό πεδίο ΕEXP, ΗEXP, αντίστοιχα.

Στην περιοχή που γειτνιάζει με την κεραία η γενική θεωρητική προσέγγιση για την επικινδυνότητα γίνεται με τον συνυπολογισμό των πεδίων επαγωγής και ακτινοβολίας. Εάν θεωρηθεί ότι ο λόγος στάσιμων κυμάτων είναι μοναδιαίος και οι απώλειες μηδενικές, τότε η στιγμιαία τιμή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, σε κυκλικές συντεταγμένες, δίδεται από τις σχέσεις[3]:

όπου

 

 

 

 

θ,φ

=

Οι γωνιακές συντεταγμένες

 

R

=

H απόσταση από την κεραία

 

u

=

Η ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας

 

ω

=

Η γωνιακή συχνότητα της ακτινοβολίας

 

ε

=

Η διηλεκτρική σταθερά του μέσου διάδοσης

 

L

=

Το μήκος της κεραίας

 

Ιz

=

Το ρεύμα της κεραίας σε απόσταση z από την βάση της

Ο ολοκληρωτικός παράγων των γενικών εξισώσεων σχετίζεται με το ρεύμα στη βάση της κεραίας Ιο και το ενεργό ύψος της h και δίδεται από την σχέση:

Από διάφορες προσεγγίσεις για τις ευθύγραμμες ή τις ελικοειδείς κεραίες τύπου λ/n που χρησιμοποιούνται στις φορητές τηλεφωνικές συσκευές, προκύπτει ότι τo ενεργό ύψος h (που είναι ανάλογο του μήκους κύματος) και η απολαβή G λαμβάνουν περίπου τις εξής τιμές:

ΑΠΟΛΑΒΗ G KAI ΕΝΕΡΓΟ ΥΨΟΣ h ΣΕ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΥΠΟΥ λ/n

ευθύγραμμη κεραία

ελικοειδής κεραία

n

G

h

n

G

h

2

1,64

0,32.λ

7

2,10

0,071.λ

3

1,72

0,24.λ

8

2,26

0,063.λ

4

1,80

0,16.λ

9

2,40

0,055.λ

5

1,88

0,11.λ

10

2,56

0,050.λ

Στις αναλύσεις αναζητείται τυχόν επικινδυνότητα πολύ κοντά στην κεραία (2~50 cm), όπου, κατά τη χρήση του φορητού τηλεφώνου, θα βρίσκονται ιστοί του χεριού και της κεφαλής. Σε τέτοιες περιπτώσεις η μέση έκθεση δεν οφείλεται τόσο στο πλάτος Ε(1/R) και Η(1/R) του πεδίου ακτινοβολίας, που φθίνει ανάλογα με την απόσταση, όσο στα πλάτη Ε(1/R2), Ε(1/R3) και Η(1/R2) των μη ακτινοβολούμενων πεδίων που φθίνουν ανάλογα με το τετράγωνο ή τον κύβο της απόστασης. Ο λόγος της έντασης των μη ακτινοβολούμενων πεδίων προς την ένταση του πεδίου ακτινοβολίας, σαν ποσοστό συμμετοχής στην έκθεση, προκύπτει από τις εξισώσεις του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου εάν η απόσταση R λαμβάνεται ως προς το μέσον της κεραίας και κάθετα προς αυτήν, οπότε ισχύουν οι σχέσεις:

Στον επόμενο πίνακα δίδονται ορισμένες τυπικές περιπτώσεις:

Η ΣΧΕΣΗ ΜΗ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΟ / ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ

σε μικρή απόσταση από την κεραία του φορητού τηλεφώνου

 

 

 

απόσταση 2 cm

από την κεραία

απόσταση 5 cm

από την κεραία

απόσταση 20 cm

από την κεραία

Συχνότητα

Πομπού

F (MHz)

Μήκος Κύματος

λ (m)

27

11,11

88,4

7816

35,4

1250

8,84

78,2

30

10,00

79,6

6333

31,8

1013

7,96

63,3

42

7,14

56,8

3228

22,7

517

5,68

32,3

68

4,41

35,1

1232

14,0

197

3,51

12,3

86

3,75

29,8

891

11,9

143

2,98

8,91

136

2,22

17,7

312

7,07

50,0

1,77

3,12

144

2,08

16,6

274

6,62

43,8

1,66

2,74

162

1,85

14,7

217

5,89

34,7

1,47

2,17

175

1,71

13,6

185

5,44

29,6

1,36

1,85

440

0,68

5,41

29,3

2,17

4,71

0,54

0,29

470

0,64

5,09

25,9

2,04

4,16

0,51

0,26

870

0,35

2,79

7,76

1,11

1,23

0,28

0,08

970

0,31

2,47

6,09

0,99

0,98

0,25

0,06

1800

0,17

1,35

1,83

0,54

0,29

0,14

0,02

Συνεπώς στις συχνότητες 27~175 MHz σε αποστάσεις 20 cm και πλέον από την κεραία προεξάρχουν τα μη ακτινοβολούμενα πεδία. Στις συχνότητες 440~1800 MHz και σε αποστάσεις μέχρι 5 cm από την κεραία υπερισχύουν τα μη ακτινοβολούμενα πεδία, ενώ σε αποστάσεις 20 cm και μεγαλύτερες προεξάρχει το πεδίο ακτινοβολίας. Τα πορίσματα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε κάποια γενική πρόβλεψη επικινδυνότητας με βάση κάποιες υποθέσεις όπως π.χ. ότι η τιμή του ρεύματος Ιο προκύπτει από μεσοτίμηση, μέσα σε χρόνο 6 λεπτών, των στιγμιαίων τιμών που λαμβάνει αυτό λόγω διαμόρφωσης ή ότι ακριβέστερα είναι η ενεργός τιμή του ρεύματος στην βάση της κεραίας. Περαιτέρω ανάλυση όμως δεν είναι δυνατή διότι απαιτούνται εξειδικευμένα στοιχεία που στηρίζονται στον συγκεκριμένο τύπο της φορητής τηλεφωνικής συσκευής, στη λειτουργική συμπεριφορά του χρήστη και στο είδος των εκτιθεμένων ιστών. Έτσι οι γενικές προβλέψεις επικινδυνότητας μπορεί να γίνουν με προσεγγίσεις.

3. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Η πρώτη και κύρια προσέγγιση γίνεται στις περιπτώσεις όπου το πεδίο ακτινοβολίας υπερισχύει έναντι των μη ακτινοβολούμενων πεδίων, οπότε θα ισχύει η σχέση:

Στον επόμενο πίνακα δίδονται ενδεικτικά αποτελέσματα με παραμέτρους την απολαβή της κεραίας G και την ισχύ του πομπού P:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (SEXP/SMPE)

για την έκθεση στο πεδίο ακτινοβολίας

σε απόσταση R=20cm από την κεραία του φορητού τηλεφώνου

Συχνότητα

Μήκος

 

SEXP/SMPE (μεγίστη επιτρεπτή τιμή = 1)

Πομπού

F (MHz)

Κύματος

λ (m)

SMPE

(W/m2)

G=2,2

P=0,4W

G=2,0

P=2W

G=1,8

P=5W

G=2,4

P=5W

440

0,68

2,2

0,79

3,62

8,14

10,8

470

0,64

2,35

0,74

3,39

7,62

10,1

870

0,35

4,35

0,40

1,83

4,12

5,47

970

0,31

4,85

0,36

1,64

3,69

4,91

1800

0,17

9

0,19

0,89

1,99

2,64

H θεωρητική προσέγγιση για την έκθεση στα μη ακτινοβολούμενα πεδία γίνεται με τις σχέσεις Ε(R,t), E(θ,t) και Η(φ,t), πλην όμως απαιτούνται πολλά μεταβλητά παραμετρικά στοιχεία (P, G, απόσταση κεραίας-ιστών, είδος και θέση ιστών κλπ.). Μία απλούστερη εκτίμηση μπορεί να γίνει με την παραδοχή[5] κυλινδρικής κυκλοφορίας της ισχύος. Δηλαδή υποτίθεται ότι η ισχύς εξόδου Ρ του πομπού κατανέμεται στην πλευρική επιφάνεια Α ενός κυλίνδρου που περιβάλει την κεραία. Ο κύλινδρος αυτός έχει ακτίνα R και ύψος ίσο προς το ενεργό ύψος h της κεραίας προσαυξημένο κατά τον παράγοντα 2Rtanθ, ενώ η γωνία θ αντιστοιχεί προς τον λοβό της κεραίας. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύουν οι σχέσεις:

Η εφαρμογή των σχέσεων αυτών στα φορητά τηλέφωνα που λειτουργούν στις συχνότητες 27~175 MHz, με παράμετρο το ενεργό ύψος h και την ισχύ P του πομπού, δίδεται ενδεικτικά στον επόμενο πίνακα:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (SEXP/SMPE)

για την έκθεση στα μη ακτινοβολούμενα πεδία

σε απόσταση R=10cm από την κεραία του φορητού τηλεφώνου

Συχνότητα

Ενεργό ύψος

h (m)

 

SEXP/SMPE

(μεγίστη επιτρεπτή τιμή = 1)

Πομπού

F (MHz)

κεραία

λ/5

κεραία

λ/10

SMPE

(W/m2)

κεραία λ/5

θ=80ο, P=0,4W

κεραία λ/10

θ=50ο, P=0,4W

κεραία λ/5

θ=80ο, P=5W

κεραία λ/10

θ=50ο, P=5W

27

1,222

0,556

2

0,14

0,40

1,69

5,01

30

1,100

0,500

2

0,15

0,43

1,78

5,39

42

0,785

0,357

2

0,17

0,54

2,07

6,68

68

0,485

0,221

2

0,20

0,69

2,46

8,66

86

0,413

0,188

2

0,21

0,75

2,57

9,33

136

0,244

0,111

2

0,23

0,91

2,89

11,4

144

0,229

0,104

2

0,23

0,93

2,92

11,6

162

0,204

0,093

2

0,24

0,96

2,97

12,0

175

0,188

0,086

2

0,24

0,98

3,01

12,3

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΙΑ

Κοντά στην κεραία των φορητών τηλεφώνων υπάρχει σημαντική πυκνότητα ισχύος που οφείλεται τόσο στο πεδίο ακτινοβολίας όσο και στα μη ακτινοβολούμενα πεδία. Στις συχνότητες 440~1800MHz και σε απόσταση 20 cm οπότε υπερισχύει το πεδίο ακτινοβολίας, εκτιμάται ότι με ισχύ πομπού 2W ή μεγαλύτερη θα παρατηρηθεί υπέρβαση του ορίου επικινδυνότητας, ενώ με ισχύ πομπού 0,4W η έκθεση θα πλησιάζει το όριο αυτό. Στις συχνότητες 27~175MHz και σε απόσταση 10 cm, οπότε επικρατούν τα μη ακτινοβολούμενα πεδία, εκτιμάται ότι με ισχύ πομπού 5W ή μεγαλύτερη θα παρατηρηθεί υπέρβαση του ορίου επικινδυνότητας, ενώ με ισχύ πομπού 0,4W η έκθεση θα πλησιάζει το όριο.

Όλες αυτές οι θεωρητικές εκτιμήσεις απαιτούν επιβεβαίωση με εξειδικευμένες μετρήσεις και περαιτέρω λεπτομερειακή ανάλυση που θα περιλαμβάνει όλα τα φυσικά, τα τεχνικά και τα βιολογικά δεδομένα. Έτσι είναι πρόωρη η δημιουργία ανησυχίας ή τεχνοφοβίας στο κοινό με την δημοσίευση σχετικών εκτιμήσεων ή αποτελεσμάτων χωρίς τον κατάλληλο σχολιασμό[4,6]. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι, κατά την IRPA, οι ακτινοβολίες που εκπέμπουν οι συσκευές μικρής ισχύος, όπως είναι οι φορητοί πομποδέκτες (Citizen's Band, Land Mobile and Marin Transmitters, Walkie-Talkies), μπορεί να εξαιρεθούν από την εξέταση ζητημάτων επικινδυνότητας, εφ' όσον η ισχύς εξόδου είναι 7W ή μικρότερη, διότι οι συσκευές αυτές παράγουν πεδία τοπικά περιορισμένα.

Βέβαια η υπόδειξη της IRPA δεν μπορεί να είναι απόλυτη ούτε υποχρεωτική, επειδή στα φορητά τηλέφωνα η διάρκεια της λειτουργίας είναι σχετικά μεγάλη, οι κεραίες δεν έχουν μοναδιαία απολαβή, οι συχνότητες ανήκουν στις ζώνες συντονισμών ή εστιάσεων, εκτίθεται στην ακτινοβολία το κεφάλι και, τέλος, οι γνώσεις στα θέματα βιολογικών επιδράσεων είναι ακόμα περιορισμένες. Μέχρι λοιπόν την οριστική επίλυση του ζητήματος και την θέσπιση προδιαγραφών με βάση την επικινδυνότητα, είναι επιβεβλημένη η συντομία στις συνδιαλέξεις που γίνονται από τα φορητά τηλέφωνα και η αποφυγή άσκοπης χρήσης τους.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1]-R.A.Tell, F.A.Harlen "A Review of Selected Biological Effects and Dosimetric Data useful for Development of Radiofrequency Safety Standards for Human Exposure", J. Microwave Power 14, 1979, p.p.405-424

[2]-M.A.Stuchly, A.Kraszewski, S.S.Stuchly, "Exposure of Human Models in the Near and Far Field- A Comparison", IEEE Trans.BME-32, 1985, p.p.609-616

[3]-J.D.KRAUS "Antennas" McGraw-Hill, 1950, p.p.127-154

[4]-Philip Elmer-Dewitt "Dialling P For Panic" TIME International, V141-No6, February 8 1993, p.42

[5]-Σ.Τσιτομενέας, Ν.Θεοφάνους, Α.Αραπογιάννη "Ζητήματα επικινδυνότητας για τους χρήστες των φορητών πομποδεκτών στις ζώνες HF, VHF & UHF", Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Αθήνα, Δεκ. 1989

[6]-Σ.Τσιτομενέας, Ν.Θεοφάνους, Α.Αραπογιάννη "Ζητήματα επικινδυνότητας στη χρήση φορητών πομποδεκτών που λειτουργούν στις ζώνες HF, VHF και UHF", Ενημερωτικό Δελτίο, Συλ. αδειούχων Ραδιοηλεκτρονικών Ελλάδας, Ιούλ./Αύγ. 1990, τεύχ.18, σελ.32-35, Νοέμβ./Δεκ. 1991, τεύχ. 20, σελ.33-38