Ερευνητική εργασία που παρουσιάστηκε & δημοσιεύτηκε στο

 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ

ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ (RADAR)

Σ.Τσιτομενέας*, Κ.Λιολιούσης**, Ε.Βόγκλης*

* ΤΕΙ Πειραιά, Τμ.Ηλεκτρονικής, Θηβών 250 & Π.Ράλλη, Αιγάλεω-12244 τηλ. 5381225

** Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικό Τμ. Πανεπιστημιόπολη-Ιλίσσια, Αθήνα

 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία μας υποδεικνύονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο χώρος που περιβάλλει τη κεραία ενός ραδιοανιχνευτή (Radar) επιβαρύνεται με ισχυρές μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες, από τις οποίες μπορεί να προκληθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Ακολουθεί αναφορά σε ορισμένες σημαντικές περιπτώσεις με υπολογισμούς της ακτίνας της ζώνης επικινδυνότητας και υποδεικνύονται ορισμένα μέτρα που πρέπει κατά την άποψη μας να λαμβάνονται.

2. ΓΕΝΙΚΑ

Οι χρήστες στον κρατικό και τον ιδιωτικό τομέα αξιοποιούν τους ραδιοανιχνευτές στην εξαγωγή κινητικών παραμέτρων, στον έλεγχο της οδικής, θαλάσσιας ή εναέριας κυκλοφορίας κλπ. Η ανάπτυξη στην ηλεκτρονική τεχνολογία επιτρέπει την παραγωγή Radar υψηλής αξιοπιστίας και την αύξηση των χρήσεων. Έτσι είναι επιβεβλημένη η εξέταση των αποτελεσμάτων χρήσης των Radar, για τον εντοπισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων από τις μη-ιονίζουσες (λ³ 100nm) ακτινοβολίες τους. Οι κυριότερες συχνότητες Radar δίδονται στον επόμενο πίνακα:

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ RADAR (για τις πλέον σημαντικές εφαρμογές)

Σύμβολο

Ζώνης

Ζώνη Συχνοτήτων

F (GHz)

Mήκη Kύματος

λ (cm)

Τύπος Radar

(εφαρμογές)

L

1,35 - 1,40

22,2 - 21,4

διάφορα στρατιωτικά Radar

S

2,45 - 2,69

12,3 - 11,2

Radar για πολιτικές χρήσεις

S

2,70 - 2,90

11,1 - 10,4

επιτήρηση στρατιωτικών αεροδρομίων

S

2,90 - 3,10

10,4 - 9,7

Radar για τη ναυσιπλοϊα

S

2,90 - 3,70

10,4 - 8,1

Radar για ποικίλες χρήσεις

C

4,2 - 4,4

7,1 - 6,8

διάφορα υψομετρικά Radar

C

5,35 - 5,47

5,6 - 5,5

Radar καιρού (μετεωρολογικά)

C

5,25 - 5,925

5,7 - 5,1

Radar για ποικίλες χρήσεις

X

8,5 - 10,55

3,53 - 2,84

Radar για ποικίλες χρήσεις

X

9,0 - 9,2

3,33 - 3,26

Radar για προσέγγιση ακριβείας

X

9,3 - 9,5

3,23 - 3,16

Radar καιρού και ναυσιπλοΐας

X

10,525

2,85

Radar για την αστυνομία

X

8,5 - 10,55

3,53 - 2,84

Radar για ποικίλες χρήσεις

Ku

15,7 - 17,7

1,91 - 1,70

Radar για ποικίλες χρήσεις

K

24,15

1,24

Radar για την αστυνομία

K

24,25 - 25,25

1,24 - 1,19

Radar για την αεροπλοΐα

Ka

31,8 - 33,4

0,94 - 0,90

Radar για την αεροπλοΐα

Ka

33,4 - 36,0

0,90 - 0,83

Radar για ποικίλες χρήσεις

V

43,0 - 48,0

0,70 - 0,63

Radar για ποικίλες χρήσεις

Κάθε ραδιοηλεκτρική ακτινοβολία Radar όταν έχει μέτρια έως εξαιρετικά υψηλή ένταση, μπορεί να προκαλέσει λειτουργικά ή βιολογικά προβλήματα με πιθανή επικινδυνότητα. Οι λειτουργικές επιπτώσεις προέρχονται από αλληλο-παρενοχλήσεις μεταξύ Radar και άλλων ηλεκτρονικών διατάξεων, οπότε η επίδραση σε ηλεκτρονικές διατάξεις από τις οποίες εξαρτάται η ζωή ή η υγεία (αυτοματισμοί, βηματοδότες κλπ.) ίσως ενέχει επικινδυνότητα. Οι βιολογικές επιπτώσεις οφείλονται σε επίδραση στον άνθρωπο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του Radar, η οποία πέρα από ένα όριο έντασης είναι βλαπτική.

Οι επιπτώσεις οδηγούν στη διάκριση των ακτινοβολιών σε ασθενείς ή ισχυρές. Ασθενείς είναι όσες έχουν τέτοια ένταση ώστε να μην έχουν επιπτώσεις, ενώ ισχυρές είναι όσες έχουν ένταση επαρκή για λειτουργική ή βιολογική επίδραση. Η διάκριση αυτή δεν είναι εύκολη ή απλή διότι υπάρχουν πολλές φυσικές και βιολογικές παράμετροι, όπως π.χ. η συχνότητα F, η βιολογική απορρόφηση, η ένταση του ηλεκτρικού Ε (V/m) και του μαγνητικού Η (A/m) πεδίου, η πυκνότητα ισχύος S (W/m2) κλπ. Τα μεγέθη αυτά εκτός των άλλων εξαρτώνται από την ακτινοβολούσα κεραία και την απόσταση R από αυτήν. Ο χώρος που περιβάλλει την κεραία υποδιαιρείται στις ζώνες: Rayleigh, Fresnel και Fraunhofer. Τα χαρακτηριστικά του πεδίου σε κάθε μια από αυτές διαφέρουν αισθητά. Εάν είναι D το ύψος (εύρος) της κεραίας, λ το μήκος κύματος και Ptr η ισχύς εκπομπής, τότε η πυκνότητα ισχύος Sr μέσα στον λοβό της κεραίας στην εγγύτερη ζώνη Rayleigh που φτάνει έως μιαν απόσταση Rr είναι σταθερή και ίση με

Το εγγύς πεδίο (near field) περιλαμβάνει την ζώνη αυτή και την επόμενη ζώνη Fresnel, στην οποία η πυκνότητα ισχύος Snf η έχει τόσο περίπλοκη εξάρτηση ώστε κάθε αντικείμενο μέσα στα όρια της να επηρεάζει το πεδίο. Η οριακή απόσταση Rnf του εγγύς πεδίου δίδεται από την

Από την απόσταση αυτή αρχίζει το απόμακρο πεδίο (far field) ή πεδίο ακτινοβολίας που αποτελεί την ζώνη Fraunhofer, στην οποία η τιμή των βασικών μεγεθών του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου υπολογίζεται εύκολα με τις διανυσματικές σχέσεις Maxwell. Σε κάθε σημείο της περιοχής αυτής με συντεταγμένες (θ,φ,R) το άνυσμα Poynting S(θ,φ,R) εκφράζει την πυκνότητα ισχύος που μειώνεται με την απόσταση

όπου G(θ,φ) = η απολαβή της κεραίας προς την διεύθυνση θ,φ

Prad(θ,φ) = η ισοδύναμη ακτινοβολούμενη ισχύς (erp) προς την διεύθυνση θ,φ

Zo = η πεδιακή αντίσταση στο κενό (377 Ω)

Bασικό ζήτημα στις εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων είναι οι συγκρίσεις της τιμής των μεγεθών Ε, Η & S του πεδίου με τα αντίστοιχα όρια ΕΕΜC, ΗΕΜC που περιλαμβάνονται στα πρότυπα της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (Electro-Magnetic Compatibility, EMC), αλλά και με τα όρια ΕEL, ΗEL ή SEL των βιολογικών επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στα πρότυπα της βιολογικά επιτρεπτής έκθεσης σε μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες. Έτσι εάν προκύψει υπέρβαση των ορίων στο χώρο που περιβάλλει την ακτινοβολούσα διάταξη, τότε οι επιπτώσεις ελέγχονται με τις κατάλληλες προδιαγραφές ή τη λήψη λειτουργικών/διαδικαστικών μέτρων.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή (Electro-Magnetic Interference, EMI) του Radar σε κάποια άλλη διάταξη είναι λειτουργική επίδραση που εντάσσεται στα φαινόμενα EMC. Τα επιτρεπτά όρια ανοχής είναι: 1~2 ΚV/m για τις στρατιωτικές διατάξεις & αυτοκίνητα, 10~200 V/m για τις εμπορικές συσκευές κλπ. Η λειτουργική επικινδυνότητα[1] μπορεί να προκύψει εάν η ακτινοβολία του Radar υπερβεί το όριο ανοχής, κατά την επίδραση της σε ηλεκτρονικές διατάξεις από τις οποίες εξαρτάται η ζωή ή η υγεία, όπως π.χ. τα συστήματα διακυβέρνησης, οι διατάξεις πέδησης (anti-skid), τα αμαξίδια, οι καρδιακοί βηματοδότες κλπ. Συνεπώς η κεραία του Radar περιβάλλεται από μια ζώνη ραδιοεπιδράσεων (Radio-Frequency Interference, RFI), δηλαδή από μια περιοχή με ακτίνα REMI, στην οποία θα υπάρχουν λειτουργικές επιπτώσεις που ίσως εξελιχθούν σε επικινδυνότητα, δεδομένου ότι οι τιμές κορυφής του πεδίου Εpeak ή/και Ηpeak θα υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια ΕΕΜC ή/και ΗΕΜC

ή

Η REMI στο απόμακρο πεδίο ενός Radar προσδιορίζεται από τις:

ή

Στον επόμενο πίνακα δίδονται παραδείγματα της REMI για ραδιοπαρεμβολές από την ακτινοβολία που χρησιμοποιεί το Radar για ραδιοανίχνευση (in band EMI).

ΑΚΤΙΝΑ REMI ΤΗΣ ZΩΝΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

μέσα στη ζώνη (in band EMI) με παράμετρο την EEMC = 10V/m, 100V/m & 1ΚV/m

Τύπος

Χαρακτη-

Ζώνη &

Prad(θ,φ)

REMI (m)

Radar

ριστικά

Συχνότητα

KWp

EEMC=10V/m

EEMC=100V/m

EEMC=1ΚV/m

στρατιωτικό

Pulsed 500KWp G=36db

S (SHF)

3GHz

2 000 000

24 437

2 444

244

πολιτικής αεροπορίας

Pulsed 200KWp G=41db

Χ (SHF)

9GHz

2 517 851

27 484

2 748

275

επιβατηγό πλοίο

Pulsed 15KWp G=29db

S (SHF)

3GHz

12 000

1 891

189

19

επιβατηγό πλοίο

Pulsed 10KWp G=36db

Χ (SHF)

9,3GHz

40 000

3 456

346

35

τροχαίας

CW 0,2 Wp

κεραία 23db

K (SHF)

24,15GHz

40 W

110

11

1

Η ακτίνα REMI στην οποία υπάρχουν ραδιοπαρεμβολές από την παρασιτική ακτινοβολία PEMI(θ,φ) του Radar (out of band EMI) είναι μικρότερη και προκύπτει από την αντίστοιχη τιμή του πίνακα πολλαπλασιασμένη με τον παράγοντα

4. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

H έκθεση (exposure) σε ισχυρές μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες συνεπάγεται βιολογικές επιδράσεις, δηλαδή μεταβολές ή αλλοιώσεις των κυττάρων ή των συστημάτων κυττάρων ή γενικότερα του βιολογικού υλικού, οπότε ίσως προκληθούν μη αναστρέψιμες βλάβες. Οι επιδράσεις είναι νευρολογικές, οφθαλμικές, κυτταρολογικές, αισθητηριακές, αναπαραγωγικές, γενετικές, δερματικές, αιματολογικές κλπ. H ακτινοβολία είναι ασθενής ή ισχυρή με κριτήριο την σύγκριση της έκθεσης ΕΕΧΡ των ιστών στο ηλεκτρικό πεδίο και στο μαγνητικό πεδίο ΗΕΧΡ ή συνοπτικά στην πυκνότητα ισχύος SΕΧΡ με τα αντίστοιχα όρια της βιολογικά επιτρεπτής έκθεσης. Η συνεχής έκθεση σε ασθενείς μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες δεν αναμένεται να έχει βιολογικές συνέπειες, ενώ η έκθεση σε ισχυρές ίσως επιφέρει βιολογικές επιδράσεις επιβλαβείς στην υγεία. Επειδή η έκθεση δεν συνεπάγεται πλήρη απορρόφηση, χρησιμοποιείται ο ειδικός ρυθμός απορρόφησης (Specific Absorption Rate, SAR), ως δείκτης της απορροφούμενης ισχύος ανά μονάδα μάζας βιολογικού ιστού[2], με παραμέτρους την ειδική αγωγιμότητα του ιστού σ (S/m) και τη πυκνότητα του ιστού ρ (Kg/m3):

O SAR εξαρτάται: α) Από το πεδίο στο οποίο εκτίθενται οι ιστοί, δηλαδή από την συχνότητα F, από την (επιφανειακή) πυκνότητα ισχύος SEXP, από την πόλωση, από τον τύπο πεδίου[2] (εγγύς ή απόμακρο πεδίο, near field, far field) και από τις σχετικές θέσεις πεδίου - πηγής. β) Από το εκτιθέμενο σώμα και τα χαρακτηριστικά του, όπως είναι οι ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, το μέγεθος & η εξωτερική ή εσωτερική γεωμετρία των διαφόρων ιστών. γ) Από διάφορα φαινόμενα επιρροής, όπως π.χ. η ύπαρξη γείωσης, οι ανακλάσεις σε αντικείμενα κοντά στο εκτιθέμενο σώμα κλπ. Στις μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες η βιολογική επικινδυνότητα τεκμαίρεται ότι προέρχεται κυρίως από αύξηση στη θερμοκρασία των ιστών που απορροφούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Η απόκριση των μερών του σώματος σε σχέση με τη συχνότητα του ραδιοηλεκτρικού κύματος είναι διαφορετική. Η απορρόφηση του σώματος αυξάνεται στη ζώνη συντονισμών (resonance range) 30~400MHz, ενώ η ακτινοβολία συγκεντρώνεται σε περιοχές μέσα στο σώμα στη ζώνη θερμής κηλίδας (hot spot range) 400~2000MHz ή περιορίζεται στην επιφάνεια σε F>2GHz. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται πλήθος περιπτώσεων με αποτελέσματα γενικής ή ειδικής έκθεσης[2,3].

Για την προστασία από ακτινοβολίες εφαρμόζονται τρεις γενικές αρχές, η αιτιολόγηση, η οριοθέτηση και η βελτιστοποίηση, που διέπουν τα ζητήματα προστασίας της δημόσιας υγείας ή τα περιβαλλοντικά θέματα γενικά. Η αρχή της αιτιολόγησης επιβάλει την απόδειξη ότι το όφελος από τη χρήση της πηγής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων είναι μεγαλύτερο από το κίνδυνο που συνεπάγεται η ακτινοβολία της. Δηλαδή πρέπει η χρήση του Radar να περιορίζεται όπου ή όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την αποφυγή αμέσων κινδύνων. H αρχή της βελτιστοποίησης (As Low As Reasonable Achievable, ALARA) επιβάλει το περιορισμό της ισχύος ή των άλλων χαρακτηριστικών της ακτινοβόλου πηγής, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος σκοπός, χωρίς την άσκοπη έκθεση ή την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με ακτινοβολίες. Η εφαρμογή της αρχής αυτής στα Radar οδηγεί σε κεραίες μεγάλης κατευθυντικότητας, στη χαμηλότερη δυνατή μέση τιμή πυκνότητας ισχύος και τέλος σε αυτοματισμούς που ενεργοποιούν το Radar μόνο όταν η κεραία σαρώνει ανοικτά πεδία.

Η αρχή της οριοθέτησης επιβάλει τη θέσπιση ορίων επιτρεπτής έκθεσης (exposure Limits, EL), χωρίς αυτό να σημαίνει υποχρεωτικά ότι τα αυτά είναι και όρια ασφαλείας. Τα όρια έκθεσης του πληθυσμού είναι αυστηρότερα από αυτά των εργαζομένων σε χώρους που παράγεται η ακτινοβολία, ισχύουν σε κανονικές συνθήκες και μπορεί να ξεπεραστούν σε ειδικές περιπτώσεις. Τα όρια επιτρεπτής έκθεσης (EL) στις μη ιονίζουσες ακτινοβολίες δίδονται σε ΕEL (V/m) ή σε HEL (A/m) ή σε SEL (W/m2 ή mW/cm2) ή σε [S.t]EL (J/m2 ή mJ/cm2). Βασικό ζήτημα στις εκπομπές των Radar, είναι η εφαρμογή της οριοθέτησης για το διαχωρισμό των ακτινοβολιών σε ασθενείς ή ισχυρές, με βάση τις βιολογικές επιπτώσεις που έχει αντιφατικές πλευρές. Δηλαδή η αναζήτηση, η διερεύνηση, η τεκμηρίωση, η αναγνώριση και η θέσπιση ορίων επικινδυνότητας με βιολογικά κριτήρια και φυσικές παραμέτρους.

Με βάση τα πρότυπα για το οκτάωρο εργασίας η βιολογικά αποδεκτή έκθεση ολόκληρου του σώματος στα ραδιοηλεκτρικά κύματα δεν πρέπει να υπερβαίνει την μέση, ανά εξάλεπτο, τιμή SAR=0,4W/kgr, ενώ η αντίστοιχη τιμή για την εικοσιτετράωρη έκθεση του πληθυσμού γενικά είναι SAR=0,08W/kgr. Με βάση τις τιμές αυτές δίδονται στον επόμενο πίνακα τα όρια της επιτρεπτής έκθεσης για τις συχνότητες των Radar που συνιστά η παγκόσμια οργάνωση υγείας (WHO) σε συνεργασία με την επιτροπή μη-ιονιζουσών ακτινοβολιών της οργάνωσης προστασίας από τις ακτινοβολίες (International Radiation Protection Association, IRPA) [3].

ΟΡΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (EL)

Συχνότητα

F (MHz)

Ένταση

Ηλεκτρικού πεδίου

EEL (V/m)

Ένταση

Μαγνητικού πεδίου

ΗEL (Α/m)

Ισοδύναμη

Πυκνότητα ισχύος

SEL (W/m2)

Εργαζόμενοι.- (Μέσες τιμές έκθεσης ολόκληρου του σώματος για οποιοδήποτε εξάλεπτο

κατά τη διαρκεία οκτάωρης εργασίας ανά εικοσιτετράωρο)

10 - 400

61

0,16

10

400 - 2000

3F1/2

0,008.F1/2

F/40

2000 - 300 000

137

0,36

50

Πληθυσμός.- (Μέσες τιμές έκθεσης ολόκληρου του σώματος για οποιοδήποτε εξάλεπτο

κατά τη διαρκεία του εικοσιτετραώρου)

10 - 400

27,5

0,073

2

400 - 2000

1,375.F1/2

0,0037.F1/2

F/200

2000 - 300 000

61

0,16

10

Εκτός των αποδεκτών μέσων τιμών έκθεσης SEL, η IRPA συνιστά ότι σε παλμική ακτινοβολία η τιμή κορυφής της έκθεσης (SΕΧΡ)peak να μην υπερβαίνει και την τιμή 1000.SEL.

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η έκθεση στο εγγύς πεδίο μίας ραδιοηλεκτρικής πηγής έχει περίπλοκη εξάρτηση, ενώ στο απόμακρο πεδίο προσεγγίζεται απλούστερα από τις σχέσεις:

Όπου θ,φ = Οι γωνιακές συντεταγμένες διεύθυνσης της πηγής

R = H απόσταση από τη πηγή

Prad(θ,φ) = Η ακτινοβολουμένη ισχύς προς τη διεύθυνση θ,φ

Zo = Η πεδιακή αντίσταση (377 Ω)

Η κεραία των Radar περιβάλλεται από μία νοητή ζώνη επικινδυνότητας (Nominal Hazard Zone, NHZ), δηλαδή από μια περιοχή που ίσως υπάρχουν βιολογικές επιπτώσεις αφού η έκθεση ΕΕΧΡ ή ΗΕΧΡ ή SΕΧΡ θα υπερβαίνει την επιτρεπτή ΕEL ή HEL ή SEL

ή ή

Η RNHZ στο απόμακρο πεδίο ενός Radar προσδιορίζεται από τις:

Ο ορισμός της ΝΗΖ απαιτεί λεπτομερείς υπολογισμούς, ειδικές μετρήσεις και κατάλληλη χρήση των λειτουργικών παραμέτρων. Με ορισμένα στοιχεία όπως είναι η συχνότητα, ο τρόπος που ακτινοβολείται ισχύς και οι κυριότερες συνθήκες έκθεσης, μπορεί να γίνει εκτίμηση των διαστάσεων της ΝΗΖ. Παραδείγματα τέτοιων εκτιμήσεων δίδονται στον επόμενο πίνακα.

ΑΚΤΙΝΑ ΤΗΣ ZΩΝΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ RNHZ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

(Παραδείγματα γιά τη δυσμενέστερη περίπτωση με τιμή SAR=0,08W/Kg)

Είδος Πηγής

Χαρακτηριστικά

Ζώνη &

Συχνότητα

Prad(θ,φ)

KW

RNHZ

m

Radar

στρατιωτικού αεροδρομίου

Pulsed 500KWp κεραία 36db

S (SHF)

3GHz

65 KW

22,7m

Radar

της πολιτικής αεροπορίας

Pulsed 200KWp κεραία 41db

Χ (SHF)

9GHz

17 KW

11,6m

Radar

σε επιβατηγό πλοίο

Pulsed 15KWp κεραία 29db

S (SHF)

3GHz

3 KW

4,9m

Radar

σε επιβατηγό πλοίο

Pulsed 10KWp κεραία 36db

Χ (SHF)

9,3GHz

7 KW

7,5m

Radar

της τροχαίας

CW 0,2 Wp

κεραία 23db

K (SHF)

24,15GHz

40 W

0,6m

Σε επαγγελματική έκθεση (SAR=0,4W/Kg) η RNHZ μειώνεται στο 0,45 των ανωτέρω τιμών

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Oρισμένα Radar ακτινοβολούν μέτρια έως εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα ισχύος. Η λειτουργία τους πρέπει να διέπεται από τις αρχές της ακτινοπροστασίας, διότι μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα από παρεμβολές ή βλάβη της υγείας από απορρόφηση ισχύος στους ιστούς του οργανισμού. Εάν από τα στοιχεία του Radar προκύπτει ότι η έκθεση θα υπερβαίνει τα EL, τότε πρέπει να υπολογιστεί, να επιβεβαιωθεί με μετρήσεις και όπου είναι δυνατό να οριοθετηθεί η ζώνη επικινδυνότητας. Πρέπει επίσης να υπάρχουν λεπτομερείς κανονισμοί και οι αρχές να ενημερώνουν περιοδικά τους χρήστες.

Η έκθεση κάποιου από το κοινό μέσα στον λοβό της κεραίας ορισμένων παλμικών Radar (S, X & Κ band) έχει ζώνη βιολογικής επικινδυνότητας με ακτίνα 4,9m£ Rhaz£ 22,7m. Οι εργαζόμενοι μόνο πρόσκαιρα μπορεί να προσεγγίζουν σε απόσταση μικρότερη από 0,45.Rhaz. Στα ίδια Radar είναι πολλαπλάσια (10~1000 και πλέον) η ακτίνα REMI της ζώνης παρεμβολών από την ραδιοανίχνευση (in band EMI). Η έκθεση των τροχονόμων μέσα στον κύριο λοβό της κεραίας των Radar της τροχαίας CW (X & K band) έχει ζώνη βιολογικής επικινδυνότητας με ακτίνα Rhaz£ 0,6m, εάν το Radar λειτουργεί σε ανοικτό πεδίο χωρίς ανακλάσεις. Η χρήση των Radar αυτών μέσα στη καμπίνα του περιπολικού είναι επιβλαβής για τους επιβαίνοντες.

Λόγω περιορισμένης γνωσιολογίας, υπάρχει εκκρεμότητα στην οριοθέτηση με βάση τις αθερμικές βιολογικές επιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν πολλές φυσικές και βιολογικές παράμετροι, με αμφιλεγόμενες καταστάσεις και διισταμένες απόψεις. Παρά ταύτα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας υπάρχουν όρια επιτρεπτής έκθεσης κατά χίλιες φορές και πλέον αυστηρότερα από αυτά της IRPA που στηρίζονται και στην αποφυγή αθερμικών επιπτώσεων. Οπότε είναι αναγκαία εφαρμογή της αρχής της ALARA και η κατάλληλη συχνή ενημέρωση των αρχών, των χρηστών και του κοινού.

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1]-Σ.Τσιτομενέας, Κ.Πάσχου "Τα ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο περιβάλλον και η επικινδυνότητα τους", Α' Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Καλαμάτα, Ιαν. 1992

[2]-M.A.Stuchly, A.Kraszewski, S.S.Stuchly "Exposure of Human Models in the Near and Far Field- A Comparison" IEEE Trans. BME-32, 1985, pp.609-616

[3]-The IRPA Non-Ionizing Radiation Committee, IRPA Guidelines on protection against non-ionizing radiation, Pergamon Press, New York, 1991.