Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο  Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο, με θέμα:

 

"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Πανεπιστήμιο Πειραιά, 21-23 Φεβρουαρίου 2003

 

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (τελική)

 

Το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΕ) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, διοργανώνει Συμπόσιο με θέμα: “Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 21-23 Φεβρουαρίου 2003, στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιά (Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς). Με το σκεπτικό ότι η εκπαίδευση, το περιβάλλον και ο πολιτισμός είναι έννοιες αλληλένδετες και συμπληρωματικές, οι οποίες διαμορφώνουν αυτό που ονομάζουμε "ποιότητα ζωής", οι συμμετέχοντες θα εκπροσωπούν τα Υπουργεία Παιδείας, ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού, όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μουσεία, εκδοτικούς οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) της χώρας μας.

 

Στόχοι του Συμποσίου είναι:

Æ Μια πρώτη εμπειρική καταγραφή των αναγκών όσον αφορά στις ελλείψεις σε Παιδαγωγικό Υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.), όπως αυτή εφαρμόζεται σε σχολεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), Μουσεία, Κέντρα Ενημέρωσης Προστατευόμενων Περιοχών, ΜΚΟ, κ.τ.λ..

Æ Η βιωματική παρουσίαση της φιλοσοφίας, των ποιοτικών χαρακτηριστικών και δοκιμασμένων μεθόδων και πρακτικών σχεδιασμού, παραγωγής, χρήσης και αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Υλικού.

Æ Ο προβληματισμός, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και η σύνθεση δημιουργικών προτάσεων, με απώτερο στόχο την εμπλουτισμό και την ποιοτική αναβάθμιση του Παιδαγωγικού Υλικού.

 

Την Επιστημονική Επιτροπή του Συμποσίου απαρτίζουν οι:

Δανασής-Αφεντάκης Αντώνης (Πρόεδρος), Αθανασάκης Αρτέμης, Βασάλα Βιβή, Θεοδωρίδης Μένης, Καλαϊτζίδης Δημήτρης, Καλκάνης Γιώργος, Κατσίκης Απόστολος, Κεκέ Ηρώ, Κουλαϊδής Βασίλης, Κρίβας Σπύρος, Μάργαρης Νίκος, Μαργαριτούλη Άννα, Ματσαγγούρας Ηλίας, Μοδινός Μιχάλης, Μπαγάκης Γιώργος, Μπελεσιώτη Νίκη, Μυλωνάς Σάκης, Ουζούνης Κωνσταντίνος, Παντής Γιάννης, Παπαδημητρίου Βάσω, Πυροβέτση Μυρτώ, Σακελλαριάδου Φανή, Σιγάλας Χρήστος, Σκαναβή Κωνσταντίνα, Σκούλλος Μιχάλης, Τρικαλίτη Αγγελική, Φλογαϊτη Ευγενία, Χοντολίδου Ελένη, Χρηστίδου Βασιλεία και Χρυσαφίδης Κωνσταντίνος.

 

Στο πλαίσιο του Συμποσίου θα λειτουργήσουν:

α) ειδικά Εργαστήρια Παρουσίασης, που θα απευθύνονται σε μικρές ομάδες συμμετεχόντων, επιχειρώντας μια αμεσότερη και πρακτικότερη προσέγγιση της θεματικής του και

β) Έκθεση Παιδαγωγικού Υλικού, που είτε έχει παραχθεί «χειροποίητα» από ομάδες εκπαιδευτικών και μαθητές κατά την εκπόνηση προγραμμάτων Π.Ε., είτε διατίθεται από εκδοτικούς οίκους, ΜΚΟ, Μουσεία και άλλους φορείς. Η παρουσίαση και διάθεση του παιδαγωγικού υλικού στην Έκθεση θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Μετά το πέρας των εργασιών του Συμποσίου θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 

Διαδικασία Συμμετοχής:

       1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν ως ακροατές, θα πρέπει να αποστείλουν τη Δήλωση Συμμετοχής τους,

       το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2003.

2. Οι ενδιαφερόμενοι α) να πραγματοποιήσουν προφορική, ή γραπτή ανακοίνωση (πόστερ), β) να συμμετάσχουν στην Έκθεση Παιδαγωγικού Υλικού, γ) να παρουσιάσουν παιδαγωγικό υλικό σε Εργαστήριο, θα πρέπει να αποστείλουν τη Δήλωση Συμμετοχής τους το αργότερο μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2003, επισυνάπτοντας σχετική περίληψη, σε ηλεκτρονική μορφή (.rtf), μέχρι 700 λέξεις.

 

Κόστος Συμμετοχής:

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο, είναι α) 50 EΥΡΩ για τους κατοίκους της Αττικής, β) 40 ΕΥΡΩ για τους κατοίκους εκτός Αττικής και γ) 17 ΕΥΡΩ για τους προπτυχιακούς φοιτητές & σπουδαστές.

 

Σημειώνεται ότι η Δήλωση Συμμετοχής είναι προσωπική για τον καθένα και θα θεωρείται πλήρης και έγκυρη, εφόσον συνοδεύεται από φωτοτυπία της απόδειξης κατάθεσης του ποσού στον

αριθμό τραπεζικού λογαριασμού: ALPHA BANK 177-002101-011444.

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο  Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο, με θέμα:

 

"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Πανεπιστήμιο Πειραιά, 21-23 Φεβρουαρίου 2003

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο Συμπόσιο:

o Ως ακροατής                                              

o Με προφορική ανακοίνωση                        

o Με γραπτή ανακοίνωση (πόστερ)                                                                

o Με παρουσίαση Παιδαγωγικού Υλικού στην Έκθεση

[περιγράψτε συνοπτικά το είδος (τίτλο) του υλικού και τον τρόπο της παρουσίασής του]:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

o Με παρουσίαση Παιδαγωγικού Υλικού σε Εργαστήριο

[αναφέρατε συνοπτικά το είδος (τίτλο) του υλικού και τον τρόπο της παρουσίασής του]:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

Ονοματεπώνυμο: .....................................................................................................................................................

 

Ιδιότητα :................................................................................................................................................Φοιτητής o

 

Οργανισμός: .............................................................................................................................................................

 

Διεύθυνση (οδός, αριθμός):......................................................................................................................................

 

Πόλη:............................................................................................................................Τ.Κ.:......................................

 

Τηλέφωνα:.................................................................................................................................................................

 

Fax:.....................................................E-mail:.……....................................................................................................

 

Ημερομηνία:..........................................Υπογραφή:.................................................................................................

 

 

Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:

                       

………………….   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος

                       και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

……………..         Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Υπ’ όψιν Εύης Τσιτιρίδου)

                           Τριπόδων 28 Πλάκα, Τ.Κ.: 105 58, Αθήνα, Τηλ. : (010) 32 25 245, 32 26 693,

                           Fax: (010) 32 25 240, e-mail: spe@ellinikietairia.gr