ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

     Κουβαλώντας τη πλούσια εμπειρία από τις δικτυώσεις των Οικολογικών και Αναπτυ-ξιακών πρωτοβουλιών τουΥφυπουργείου Νέας Γενιάς και Αθλητισμού (1982-1985) και του Multilateral School Partnerships (1992-1994) που ήταν το πρόδρομο σχήμα του Socrates, μπήκα σύντομα στον πειρασμό να προτείνω στην παιδαγωγική ομάδα του Κέ-ντρου μας το σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτύων Π.Ε. προκειμένου να επωφεληθούμε των πλεονεκτημάτων τέτοιου τύπου δράσεων. Πράγματι το ΚΠΕ Αργυρούπολης από το ξεκίνημα της λειτουργίας του έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη θεματικών δικτύων Π.Ε. επειδή εκτίμησε τη συμβολή των παρακάτω ιδιαίτερων συγκριτικών πλεονεκτημά-των των θεματικών δικτύων στην παραγωγή εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποτελέσμα-τος:

- δυνατότητες οργανωμένης επιστημονικής και παιδαγωγικής στήριξης των σχολικών ομάδων μέσα από ανάπτυξη συνεργασιών με επιστημονικά ιδρύματα, πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διανομή εκπαιδευτικού υλικού, υλοποίηση προγραμμάτων σε Κέντρα ΠΕ και στο πεδίο, συναντήσεις εργασίας εκπαιδευτικών

- πλαίσιο διαρκούς επικοινωνίας για όλους τους συμμετέχοντες που συνθέτουν έτσι και μέσα από διαδικασίες συζήτησης και ανατροφοδότησης ολοκληρωμένη εικόνα για το υπό μελέτη θέμα. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει το περιοδικό του δικτύου, τις συναντήσεις των εκπαιδευτικών, τις συναντήσεις των μαθητικών ομάδων, τη χρήση όλων των παραδο-σιακών και σύγχρονων μέσων επικοινωνίας.

- αίσθηση συμμετοχής σε μια κοινή υπερτοπική προσπάθεια που λειτουργεί ενισχυτικά ως προς την αξία που δίνει ο συμμετέχων στο πρόγραμμα

- διαμόρφωση προϋποθέσεων ανάληψης τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών δράσεων που σηματοδοτούν το αναγκαίο πέρασμα από τα λόγια στην πράξη

     Έτσι μετά το “ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ” (1995) ένα δίκτυο διασχολικών συμπρά-ξεων Σχολείων από την Ελλάδα και τη Κύπρο που λειτουργεί μέχρι σήμερα με τη συμμε-τοχή 16 Σχολείων κάθε χρόνο, ακολούθησαν:

“ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” (1996-1998) με κλάδους Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και συμμετοχή 80 συνολικά Σχολείων

οι “ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ” (1998-2000) με συμμετοχή 50 Σχολείων και τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Υπουργείου Γεωργίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

το “ΑΕΡΑΣ-ΥΓΕΙΑ” (1997-1999) με 12 Ελληνικά και 68 Γαλλικά και Αγγλικά Σχολεία σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος, το ΚΠΕ Μονπελιέ και το Δήμο Southwark του Λονδίνου

το περιφερειακό δίκτυο “ΟΙ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” και το Εθνικό δίκτυο “Η ΘΑ-ΛΑΣΣΑ” (1999 μέχρι σήμερα) με συμμετοχή 150 Σχολείων από όλη την Ελλάδα.

     Πρόσφατα εγκρίθηκε η ίδρυση και η λειτουργία του εθνικού θεματικού δικτύου “ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ” που θα διαρκέσει έως το 2004.

     Σε όλα τα δίκτυά μας έχουμε άριστη συνεργασία με Υπευθύνους Π.Ε. Δ/νσεων Εκπ/σης και με άλλα Κέντρα Π.Ε..

     Θα παραθέσουμε περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία για τα δύο Εθνικά θεματικά μας δίκτυα:

1. “Η ΘΑΛΑΣΣΑ”

     Ύστερα από την φάση σχεδιασμου, προετοιμασίας και πιλοτικής εφαρμογής υλοποιεί-ται με τη συνεργασία των ΚΠΕ Αργυρούπολης, Ακράτας, Ζακύνθου, Καλαμάτας, Στυλί-δας-Υπάτης, 50 περίπου Υπευθύνων Π.Ε. απ΄όλη τη χώρα και με την επιστημονική στήριξη του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ενώ πρόσφατα δρομολογήθηκε η συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ και οι Υπεύθυνοι Π.Ε. λειτουργούν ως κομβικοί συντονιστές των Σχολείων του δικτύου σε όλη την επικράτεια και αναπτύσσονται τοπικές και περιφερειακές συμπράξεις. Το Κέντρο μας έχει πραγμα-τοποιήσει μέχρι σήμερα 4 τριήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια για 240 συνολικά εκπαι-δευτικούς των 150 Σχολείων που συμμετέχουν στο δίκτυο και έχει εκδόσει 1 τόμο εκπαι-δευτικού υλικού με εισηγήσεις ειδικών και εκπαιδευτικών και προτάσεις για εκπαιδευ-τικές δραστηριότητες που συνέχεια εμπλουτίζεται. Επίσης το ΚΠΕ εκδίδει περιοδικό με νέα από τα Σχολεία του δικτύου. Μέχρι σήμερα 85 Σχολεία του δικτύου έχουν παρακο-λουθήσει το ημερήσιο πρόγραμμα “ΘΑΛΑΣΣΑ” του ΚΠΕ Αργυρούπολης στην τάξη, στο πεδίο και στο εργαστήριο. Ιδιαίτερη θέση στη μνήμη μας έχουν οι εικόνες και οι ήχοι από μουσικά και θεατρικά δρώμενα συναντήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών.

     Σε μια χώρα που η θάλασσα κυριαρχεί στο φυσικό της περιβάλλον και κατά συνέπεια στη ζωή του λαού της, η βαθειά γνώση όλων των συνιστωσών αυτού του περιβάλλοντος είναι προϋπόθεση για τη σωστή διαχείρισή του που είναι υπόθεση της Κυβέρνησης, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Έτσι οι τομείς που επιλέξαμε για να προσεγγίσουμε το θέμα μας με ιεράρχηση προτεραιοτήτων μέσα από δημοκρατικές συζητήσεις ολομέλειας και ύστερα από εργασία ομάδων είναι:

Þ η οικολογική μελέτη των παράκτιων οικοσυστημάτων

Þ η διαχρονική μελέτη των επιδράσεων τους στη ζωή των ανθρώπων (οικισμοί, παραγωγή, πολιτισμός)

Þ η διαχρονική μελέτη της επίδρασης των δραστηριοτήτων του ανθρώπου (οικιστικών,

παραγωγικών κλπ) πάνω σ΄αυτά (ρύπανση, εξάντληση πόρων κα)

Þ η κατάθεση και επεξεργασία προτάσεων για τη βελτίωση της σχέσης μας με τη θάλασ-

σα σε όλα τα επίπεδα

     Τη σχολική χρονιά 2001-2002 θα πραγματοποιηθούν περιφερειακές συναντήσεις των μαθητικών ομάδων και πιθανότατα πανελλήνια συνάντηση αντιπροσωπειών όλων των φορέων και των Σχολείων που συμμετέχουν.

2. “ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ”

     Στην πρόσφατη ιδρυτική συνάντηση του δικτύου όπου συμμετείχαν Εκπρόσωποι του ΥΠΕΠΘ, Υπεύθυνοι Κέντρων Π.Ε. και τοπικών Δ/νσεων Εκπ/σης απ΄όλη τη χώρα, η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Αργυρούπολης, Πανεπιστημιακοί, Δήμαρχοι και Αντιδή-μαρχοι πολλών Δήμων, εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, εκπαιδευτικοί και μαθητές αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Þ στο δίκτυο θα ενταχθούν με πρόταση Υπευθύνων Π.Ε. και ΚΠΕ συνεργασίες Σχο-λείων και Δήμων που με το συντονισμό των Υπευθύνων και των ΚΠΕ θα υλοποιήσουν διετές ή τριετές πρόγραμμα Π.Ε. σε έναν από τους εξής τέσσερις θεματικούς κύκλους:

α. Οργάνωση και λειτουργία οικισμών (ρυμοτομία, δόμηση, υλικά φιλικά προς το περι-βάλλον, ελεύθεροι χώροι, κεντρικές θερμάνσεις, εξαερισμός, παραδοσιακοί οικισμοί, δίκτυα υποδομών, κατανάλωση ενέργειας, εναλλακτικές μορφές, διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, Χ.Υ.Τ.Α., διαχείριση οικιστικών λυμάτων, κυκλοφοριακό)

β. Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος του οικισμού (περιαστικό πράσινο, παράκτιες περιοχές, λίμνες, ρέματα, λιμνοθάλασσες, υγρότοποι, διαχείριση υδατικών πόρων, ανα-πλάσεις τοπίου)

γ. Παραγωγικές δραστηριότητες-μεταφορές και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις (βιοτεχνία, βιομηχανία, γεωργία, φυτοφάρμακα, χημικά λιπάσματα, κτηνοτροφία, κατα-νάλωση ενέργειας, ζώνες παραγωγής, ρύπανση αέρα, εδάφους, θάλασσας, τουρισμός-εναλλακτικός τουρισμός, διαχείριση αποβλήτων παραγωγικών δραστηριοτήτων)

δ. Ανθρώπινοι πόροι (κοινωνική οργάνωση - παιδεία - υγεία - κοινωνική πρόνοια - ελεύ-θερος χρόνος  - αθλητισμός - φυσική ζωή - πολιτισμός)

Þ στα πλαίσια του δικτύου κάθε συνεργασία Σχολείου-Δήμου από μια πόλη, κωμόπολη ή χωριό θα μπορεί να αναπτύξει σύμπραξη με αντίστοιχη συνεργασία Σχολείου-Δήμου σε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Στην αρχή θα γίνουν προπαρασκευαστικές συναντήσεις και το δεύτερο χρόνο εκπαιδευτικές ανταλλαγές με τη μέθοδο της αμοιβαίας φιλοξενίας.

Þ οι εκπαιδευτικοί του δικτύου θα επιμορφωθούν σε 5νθήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια που θα οργανωθούν σε όλη τη χώρα σε συνεργασία ΚΠΕ, Υπευθύνων, Ειδικών Επιστη-μόνων και ΟΤΑ

Þ προϋπόθεση για να πάρει μέρος ένας Δήμος είναι να έχει ήδη αναπτύξει ολοκληρωμέ-νη δράση σχεδιασμένης ανάπτυξης με όρους βιωσιμότητας σε ένα από τα παραπάνω θέματα. Όλες οι συμμετοχές θα διέπονται από πρωτόκολλο συνεργασίας.

Þ στο δίκτυο θα λειτουργήσει και διεθνής κλάδος με σταθμό στη λειτουργία του το φό-ρουμ Environmental Education For Sustainable Cities and Quality of Life το 2002

     Την υποστήριξή τους στο δίκτυο έχουν δηλώσει ήδη 15 επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων από διάφορα Ιδρύματα της χώρας. Αναφέρουμε αλφαβητικά μερικούς από αυτούς: Αριανούτσου Μαργαρίτα, Βούγιας Σπύρος, Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, Μοδι-νός Μιχάλης, Μυλωνάς Μωυσής, Νταλής Δημήτρης, Παναγιωτίδης Παναγιώτης, Παπα-θανασίου Ευάγγελος, Παπακώστας Παύλος, Παρασκευόπουλος Στέφανος, Σχαλέκης Γιάννης, Φλογαϊτη Ευγενία, Χατζημπίρος Κίμων.

     Συμμετοχή έχουν δηλώσει ήδη 12 ΚΠΕ και 40 Δ/νσεις Εκπαίδευσης ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από 100 περίπου Δήμους και ο κατάλογος είναι ανοικτός εν΄όψει της νέας σχολικής χρονιάς.

 

 

Γιώργος Φαραγγιτάκης

Υπεύθυνος ΚΠΕ

Αργυρούπολης