3. Συγγραφείσες Εργασίες

 

Για την ιστορία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λακωνία, έχει συγγραφεί η ακόλουθη εργασία:

         1977-1997

20 ETH ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Λακωνίας

συγγραφέας Αντώνιος Ιωακ. Κεκές

ηλεκτρονικό Anton@Hol.gr

ταχυδρομείο Antonis@Leonidas.Spartanet.gr

ενώ το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εκδίδει τακτικό διμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο την 1η ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, Μαρτίου και Μαίου κάθε σχολικού έτους.

Παράλληλα τα σχολεία στα οποία εφαρμόζονται ΠΠΕ παράγουν και αποστέλλουν στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δεκάδες μαθητικές εργασίες,(οι οποίες είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου).

‘Ένα σύνολο επιστημονικών ανακοινώσεων, άρθρων κλπ. έχει ήδη συγγραφεί και παρουσιασθεί από τους ακόλουθους συναδέλφους,(αναφερόμενο στις εμπειρίες οι οποίες έχουν αποκτηθεί στη Λακωνία):

Δημήτριο Μαστρογιαννόπουλο

Γεωργία Κυριακοπούλου

Αντώνιο Κεκέ