Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πηγές Π.Ε. - Οδηγός Πηγών

Οδηγός Πηγών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόκειται για έναν οδηγό των πηγών που βρισκόνται στο Internet και περιέχουν καταλόγους με πληροφορίες για το περιβάλλον. Όλες αυτές οι πηγές προσφέρουν βοηθήματα Π.Ε. Τα sites που ακολουθούν καταγράφουν ενδεικτικά: πηγές περιβαλλοντικών θεμάτων, οργανισμούς προστασίας περιβάλλοντος. εξερεύνηση/ανεύρεση περιβαλλοντικών θεμάτων.