Περιβαλλονική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πηγές Π.Ε.- Βιβλιοθήκες

Πηγές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τα sites που ακολουθούν αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό και το μαθητή/φοιτητή στη μεθοδολογία και πρακτική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π.Ε.) καθώς και στην οργάνωση, προετοιμασία, έρευνα και διεξαγωγή των σχετικών δραστηριοτήτων.

Βιβλιοθήκες Π.Ε.

Οι θεματολογικοί κατάλογοι που παρουσιάζουμε, παραπέμπουν σε άλλα sites. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επισκόπηση της θεματολογίας της Π.Ε. ή ως μέθοδος ανεύρεσης/εξερεύνησης θεματολογικού καταλόγου κάποιου συγκεκριμένου θέματος.