Ministarstva Savezne Vlade

            Beograd, Savezno ministarstvo zdravlja i socijalne politike

  Sektor za  životnu sredinu

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3111-432

  Direktor Sektora: Vladimir Jovanovic, pomocnik ministra

                        Datum popunjavanja upitnika:                        30/1/2001

  Mesto: Novi Beograd   Poštanski Broj: 11070

  Adresa: Bul. Mihaila Pupina 2

  Telefoni:  +38111 3111-829  Fax:  +38111 142-564

  Nadle žnosti - Aktivnosti

  Normativno pravni poslovi za:

  Osnovnu zastita zivotne sredine, zastita ozonskog omotaca, prekogranicnog zagadivanja   vazduha, voda, mora, zemljišta i šuma, opasne otpadne materije i industrijske udese, zaštita   biodiverziteta gena, vrsta i ekosistema od znacaja za SRJ i medunarodnu zajednicu. Ekonomski   instrument u oblasti zivotne sredine, medunarodna saradnja u istoj oblasti, priprema i pracenje   relizacije projekata koji su od interesa za zemlju i medunarodnu zajednicu, pracenje ocena stanja    zivotne sredine, informacioni sistemi u oblasti zivotne sredine i njegovo ukljucivanje u   medunarodne informacione sisteme i saradnju sa naucnim i nevladinim organizacijama u cilju   popularizacije zaštite  životne sredine.