Javne institucije na Saveznom nivou

            Beograd, Savezni hidrometorološki institut

  Odelenje za meteoroloska istrazivanja i pracenje kvaliteta vazduha

  Telefon Direktora Sektora: +38111 645-268

  Direktor Sektora: Tihomir Popovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        29/1/2001

Sektor za kvalitet vazduha i pracenje stanja ozonskog omotaca

  Šef Odelenja: Tanja Vukovic

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Bircaninova 6

  Telefoni:  +38111 646-555  Fax:  +38111 646-369

  E-mail: tvukovic@meteo.yu

  Nadle žnosti - Aktivnosti

  1. Primena konvencije LRTAP

  2. Primena protokola EMEP

  3. Aktivnosti na programima EMEP, GAW, MED-POL

  4. Izrada, snimanje, i kontrola kvaliteta , komunikacija i smeštanje podataka

  5. Publikovanje nacionalnog prirucnika za merenje i hemijsku analizu pod u saradnji sa

  medunarodnim strucnjacima

  6. Ucesce u medunarodnom poredenju analitickih laboratorija

  Meteorološko odelenje

  Telefon Direktora Sektora: +38111 645-268

  Direktor Sektora: Tihomir Popovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        29/1/2001

Sektor kvaliteta vode i vazduha

  Sef Odelenja: Dragan Tripkovic

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Bircaninova 6

  Telefoni:  +38111 646-555/ 234  Fax:  +38111 646-369

  E-mail: vana@meteo.yu, office@meteo.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Statisticka analiza podataka o kvalitetu povrsinskih voda, povremeni pristup uslovima kvaliteta

  na reci Dunav, i modeliranje kvaliteta vode.

  2. Medunarodna kooperacija na projektu "Konvencija o saradnji zastite i postojanosti koriscenja

  reke Dunav", (Sofijska deklaracija), sa radnom grupom za modeliranje i pristup kvalitetu.