Istraživački centri

            Beograd, "Geozavod", institut za hidrogeologiju i geološki inženjering

  "Geozavod", naucno-istrazivacka jedinica za geologiju

  Telefon Direktora Sektora: +38111 625-931, 180-931

  Direktor Sektora: Dr Miomir Komatina

                        Datum popunjavanja upitnika:                        6/11/2000

Laboratorija

  Sef Odelenja: Borislav Vukicevic

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Karadordeva 48

  Telefoni:  +38111 625-931, 180-931  Fax:  +38111 638-241

  E-mail: hgig@beotel.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Hidrogeologija kraskog zemljista u suvim podrucjima Velike Morave i mogucnost eksploatacije i

   zaštite kraških izvora

  2. Elaborat o mineralnim i termalnim vodama u basenu Bujanovca "Heba"

  3. Elaborat o rezervi izvorske vode pogodne za punjenje "Rosa", na podrucju Topli Do-Vlasina

  4. Geoloski program za izbor nacina skladistenja nuklearnog otpada

            Beograd, "Srbijaprojekt" D.D.

  Prehrambena industrija i zaštita životne sredine

  Telefon Direktora Sektora: +38111 634-636

  Direktor Sektora: Mr. Zivota Ivanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        23/1/2001

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Carice Milice 1

  Telefoni:  +38111 628-152  Fax:  +38111 624-740

  E-mail: office@srbijaprojekt.co.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Izrada analiza uticaja objekata i radova na životnu sredinu

  2. Projektovanje sistema, objekata i opreme za zaštitu životne sredine (otpadne vode, zaštita

  vazduha, buka i dr.)

            Beograd, Geoinstitut

  Laboratorija i geohemija

  Telefon Direktora Sektora: +38111 4889-966

  Direktor Sektora: Prof. Dr. Radmilo Jovanovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        11/10/2000

Hemijska laboratorija

  Sef Odelenja: 1. Ivana Markovic,

  2. Mr Suzana Manic

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Rovinjska 12

  Telefoni:  +38111 4889-966  Fax:  +38111 4885-296

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Geohemijska mapa Srbije skala 1:1.000.000

  2. TE Kolubara A na ugalj, uticaj na vodu i vazduh

            Beograd, IHTM Kompanija

  IHTM Kompanija

  Telefon Direktora Sektora: +38111 658-161

  Direktor Sektora: Dorde Milosavljevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

Istrazivacki centar za tehnolophgiju i razvoj

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Njegoševa 12

  Telefoni:  +38111 658-161  Fax:  +38111 643-558

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Menadžment u ekologiji

            Beograd, INI PKB "Agroekonomik"

  Zavod za ratarstvo

  Telefon Direktora Sektora: +38111 8871-178, 8871-174

  Direktor Sektora: Zoran Gajic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        19/10/2000

  Mesto: Padinska Skela   Poštanski Broj: 11213

  Adresa: Zrenjaninski put bb

  Telefoni:  +38111 8871-178, 8871-174  Fax:  +38111 8871-125

  E-mail: draganav@yubc.net

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Ekološko ispitivanje, bioindikatori i modeliranje agroeko sistema primenom biomonitoringa

  2. Razvoj ekološki racionalne proizvodnje na plantažama PKB

            Beograd, Institut za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i razvoj

  Institut za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i razvoj

  Telefon Direktora Sektora: +38111 554-132

  Direktor Sektora: Veselin Radonjic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Trebevicka 16

  Telefoni:  +38111 554-132  Fax:  +38111 554-499

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti zaštite životne sredine

            Beograd, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3370-091, 3370-204

                        Datum popunjavanja upitnika:                        31/10/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Builevar kralja Aleksandra 73/II

  Telefoni:  +38111 3371-091, 3370-204  Fax:  +38111 3370-203

  E-mail: laus2@Eunet.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Prostorno planiranje, regionalni razvoj i ZŽS

  2. Koriscenje resursa, stabilan razvoj i prostorno planiranje

  3. Menadžment prostornog razvoja u Srbiji

  4. Prostorni plan Republike Srbije

  5. Prostorni plan regiona Valjevo

  6. Prostorni plan infrastrukturnog koridora Niš-Makedonska granica

  7. Prostorni plan rudnika Kolubara

  8. Procena uticaja okruženja Bogovine na vodoprivredu

            Beograd, Institut za astronomska istraživanja

  Institut za astronomska istraživanja

  Telefon Direktora Sektora: +38111 419-357

  Direktor Sektora: Vince Istvan

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Knez Mihailova 35

  Telefoni:  +38111 419-357  Fax:  +38111 419-553

            Beograd, Institut za bioloska istrazivanja "Sinisa Stankovic"

  Odelenje ekologije

  Telefon Direktora Sektora: +38111 764-422

  Direktor Sektora: Dr Ranka Popovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        24/10/2000

Laboratorije za:

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11060

  Adresa: 29. Novembra 142

  Telefoni:  +38111 764-422  Fax:  +38111 761-433

  Webpage: www.ibiss.bg.ac.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Fitoceneolosko-ekoloska studija na ostacima civilizacije u predelu Derdapa

  2. Kompleksna studija nasih karakteristicnih prirodnih ekosistema

  3. Ispitivanje pojava i uzroka obolenja šuma, posebno hrastovih i iznalaženje mera za

  regeneraciju ostecenih suma

  4. Kontaminacija i dekontaminacija zemljišta

  5. Sistematske deratizacija grada Beograda

            Beograd, Institut za bioloska istrazivanja "Sinisa Stankovic"

  Hidrologija i zaštita voda

  Telefon Direktora Sektora: +38111 764-422/169

  Direktor Sektora: Dr Vesna Martinovic-Vitanovic, biolog

                        Datum popunjavanja upitnika:                        24/10/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: 29. Novembra 142

  Telefoni:  +38111 764-422/169  Fax:  +38111 761-433

  E-mail: vmartino@ibiss.bg.ac.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Zaštita i poboljšanje sredine u SR Srbji - Velika Morava i Zapadna Morava

  2. Zastita i poboljsanje sredine u regionu Zajecara: reke Timok, Pek i Dunav

  3. Studije o stanju zagadenosti bazena reke Dunav, mere zastite i racionalna eksploatacija vodnih

   resursa

  4. Status pobednika i kvalitet vode rezervoara Barje kao izvora vode za javni vodovod Leskovca i

  Lebana

  5. Ekoloska studija o Obedskoj bari - zastita, resturacija i unapredenje prirodnog rezervata -

  mocvara u slivu reke Save

  6. Kvalitet površinskih voda Beograda, Dunava i Save

  7. Kvalitet vode na izvorima Skadarskog jezera

  8. Biološka analiza uzorka iz Beogradskog vodovodnog sistema

  9. Bioloska analiza uzorka iz Niskog i Cacanskog vodovodnog sistema i rezervoara Parmenac

  10. Bioloski parametri procesa preciscavanja vode U Makisu

  11. Hidrološko istraživanje u dolini reke Vlasine

  12. Ispitivanje kvaliteta vode reke Save

            Beograd, Institut za hemijska i tehnološka istraživanja IHTM, hemijski centar

  Zaštita životne sredine

  Telefon Direktora Sektora: +38111 636-061

  Direktor Sektora: Mr Dragana Dordevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        31/10/2000

  Hemijska laboratorija

  Sef Odelenja: Dr Predrag Polic

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Njegoševa 12

  Telefoni:  +38111 636-061  Fax:  +38111 636-061

  E-mail: ppolic@helix.chem.bg.ac.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1.Geohemijski segment ciklusa ugljenika, organska supstanca sedimenta, goriva i zagadivaci

  2. Modeliranje, kontrola i zaštita životne sredine

  3. Pracenje ispiranja teskih metala i drugih zagadujucih elemenata iz deponija pepela

  4. Ekohemijsko ispitivanje podzemnih voda i sedimenata (rafinerija Pancevo)

  5. Poreklo, struktura i osobine organskih supstanci sedimenata

  6. Ispitivanje alkalnih, zemnoalkalnih i teskih metala u padavinama (sa SHMZ)

  7. Ispitivanje i pracenje metala u suspendovanim cesticama iz vadzuha (sa SHMZ)

  8. IHTM-Cenrat za hemiju je, od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije,

  ovlascena organizacija za ispitivanje zagadivanja (emisije) i zagadenosti vazduha (imisije) zivotne

   sredine

            Beograd, Institut za ispitivanje materijala

  Geotehnicka laboratorija

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3691-499

  Direktor Sektora: Dr Dragan Arizanovic, direktor

                        Datum popunjavanja upitnika:                        21/7/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Bulevar Vojvode Misica 43

  Telefoni:  +38111 3691-499  Fax:  +38111 651-033

  E-mail: nkordic@Eunet.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Istraživanje mera za sanaciju "Viskoze", Loznica

  2. Istraživanje mera za sanaciju "Incela", Banja Luka

  3. Istraživanje mera za sanaciju rafinerije nafte Srpski Brod

  4. Istraživanje na starom cevovodu u Knez Mihailovoj ulici

  5. Istraživanje sistema za zaštitu sanitarnih zemljišta

  6. Jeftino dobijanje vode u fabrici vode u Banja Luci

            Beograd, Institut za komparativno pravo

  Institut za komparativno pravo

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3232-611

  Direktor Sektora: Ljubisa Dabic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        28/8/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Terazije 41

  Telefoni:  +38111 3232-611  Fax:  +38111 3233-213

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Pravna regulativa o životnoj sredini Evropske unije i zemalja u tranziciji

  2. Pravna regulativa EU u oblasti životne sredine

            Beograd, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

  Kriminal i Zakon o životnoj sredini

  Telefon Direktora Sektora: +38111 625-425

  Direktor Sektora: Dr Vladan Joldzic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        17/10/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Gracanicka 18

  Telefoni:  +38111 625-425  Fax:  +38111 625-425

  E-mail: vladanj@Eunet.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Uloga pravne nauke u donosenju zakona o zastiti i unapredenju zivotne sredine

  2. Zivotna sredina i medunarodni dogovor o vaznosti SRJ

  3. Ustav - Osnovni zakon o zaštiti životne sredine u SRJ

  4. Nacrt zakona o osnovama zaštite životne sredine

  5. Osnovni zakon o opasnom otpadu

            Beograd, Institut za medicinska istraživanja

  Laboratoija za hranu i metabolizam

  Telefon Direktora Sektora: +38111 685-179

  Direktor Sektora: Gordana Petrovic-Ristic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        27/10/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11129

  Adresa: Dr Subotica 4

  Telefoni:  +38111 685-179  Fax:  +38111 643-691

  E-mail: gocar@imi.bg.ac.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Dijagnoza i prevencija hiperlipidemskih bolesti kod ljudi

  2. Lipidi i metabolizam masti u alkoholu, zloupotreba lekova u eksperimentima sa životinjama

            Beograd, Institut za nuklearne i druge mineralne sirovine

  Odelenje za hemijsko inženjerstvo i zaštitu životne sredine

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3691-722

  Direktor Sektora: Dr Franc Barbic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        9/11/2000

Laboratorije za:

  Sef Odelenja: 1. Mirjana Grbavcic

  2. Dr Magdalena Tomasevic-Canovic

  3. Olivera Vukicevic

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Franša Deperea 86

  Telefoni:  +38111 3691-722  Fax:  +381113691-583

  E-mail: mgrbavcic@itnms.ac.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Biološka rekultivizacija na mineralnoj flotaciji Brskovo

  2. Rekultivizacija deponije rudnika uglja Stanari, Srbija

  3. Dobijanje, vrednovanje i primena prirodnog zeolita u Jugoslaviji

  4. Revitalizacija zemljišta u Anhni provinciji u Kini

  5. Procesi i mehanizmi kontaminacije i zaštite okoline

  6. Procesi i mehanizmi zaštite okoline

  7. Koriscenje prirodnih minerala u sorptivnim procesima gasnih zagadivaca sa stacionarnih

  izvora

            Beograd, Institut za nuklearne nauke "Vinca"

  Radijacija i zaštita okoline

  Telefon Direktora Sektora: +38111 453-867, 063 / 370-876

  Direktor Sektora: Mr Srpko Markovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/12/2000

Laboratorija za radijaciju i zaštitu životne sredine

  Sef Odelenja: Dr Ilija Plecas

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Mike Alasa 14, POB 522

  Telefoni:  +38111 453-867, 063 / 370-876  Fax:  +38111 455-943

  E-mail: srpkom@rt270.vin.bg.ac.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Proracuni optimizacije zastite od radijacije

  2. Kontrola kvaliteta, sigurnost kvaliteta u X-zracnoj dijagnostici

  3. Merenje i kontrola operativnom dozimetrijom

  4. Intervencija i reparacija radioaktivnog akcidenta

  5. Radijacioni inženjering, servisiranje radioaktivnih izvora

  6. COSYMA

  7. RODOS

  8. Reaktor "RA', zaštita od radijacije

  9. Akcelerator "Tesla", zaštita od radijacije

            Beograd, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

  Odelenje za obezbedivanje kvaliteta

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3610-949

  Direktor Sektora: Ana Jovicevic-Bekic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        27/10/2000

Laboratorije za:

  Sef Odelenja: 1. Ivana Popovic

  2. Milutin Vlajic

  3. Jovan Stankovic

  4. Ljiljana Vuckovic-Dekic

  5. Svetislav Jelic

  6. Ana Jovicevic-Bekic

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Pasterova 14

  Telefoni:  +38111 3613-949  Fax:  +38111 685-300

  E-mail: abekic@xxxx

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Zaštita zdravlja i životne sredine

          Beograd, Institut za primenu nauke u poljoprivredi

  Institut za primenu nauke u poljoprivredi

  Telefon Direktora Sektora: +38111 751-622

  Direktor Sektora: Milan Bulj

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/2/2001

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: 29. Novembra 68b

  Telefoni:  +38111 751-622  Fax:  +38111 751-935

  E-mail: ipn@yubc.net

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Poljoprivredna sluzba - unapredenje poljoprivrede

  2. Biljna proizvodnja i zaštita bilja

  3. Vocarstvo i vinogradarstvo

  4. Selekcija stoke i stocarska proizvodnja

  5. Maticno knjigovodstvo u stocarstvu

  6. Zaštita životne sredine

            Beograd, Institut za puteve

  Zavod "Trasa " odelenje zaštite životne sredine

  Telefon Direktora Sektora: +38111 458-555/136

  Direktor Sektora: Dorde Mitrovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        26/6/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Save Tekelije 10

  Telefoni:  +38111 458-555/136  Fax:  +38111 439-322

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Prethodna analiza uticaja na životnu sredinu autoputa Beograd-Južni Jadran

  2. Prethodna analiza uticaja na životnu sredinu autoputa Niš-Dimitrovgrad

  3. Detaljna analiza uticaja na životnu sredinu autoputa Niš-Makedonska granica, deonica

  Grdelica-Grabovnica, Caricina dolina-Vladicin Han-Donji Neradovac

  4. Prethodna analiza uticaja na životnu sredinu obilaznice Podgorice

          Beograd, Institut za šumarstvo

  Odelenje za unapredenje i zastitu sredine

  Telefon Direktora Sektora: +38111 553-355

  Direktor Sektora: Dr Slavko Vlatkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        30/10/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Kneza Višeslava 3

  Telefoni:  +38111 553-355  Fax:  +38111 545-969

  E-mail: inszasum@Eunet.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1.Bioloska rekultivizacija obala zagadenih povrsinskim kopom lignita Kolubara-Istocna Tamnava i

  Zapadno polje

  2. Bioloska rekultivizacija zemljista oko rudnika kreca Fruska Gora, Fabrika cementa Beocin

  3. Prerada otpada industrije papira Matroz za  ponovno biolosko koriscenje

  4. Bioloska rekultivizacija površinskog kopa uglja

  5. Bioloska rekultivizacija kamenoloma

  6. Bioloska rekultivizacija deponija

  7. Projekti za pejzazni menadzment za razlicite urbane, poluurbane i druge vrste otvorenog

  prostora

            Beograd, Institut za urbanizam i komunalne delatnosti

  Institut za urbanizam i komunalne delatnosti

  Telefon Direktora Sektora: +38111 140-229

  Direktor Sektora: Jelena Dordevic-Lausevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        21/12/2000

  Mesto: Novi Beograd   Poštanski Broj: 11070

  Adresa: Bulevar Arsenija Carnojevica 109

  Telefoni:  +38111 140-229

  E-mail: zuko@arka.yu.net

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Regionalno i planiranje grada

  2. Projekti i studije  za regionalno i gradsko planiranje

  3. Programi i studije za komunalno infrastrukturno planiranje

  4. Ekonomski programi i studije, kapitalne vrednosti

  5. Programi i planovi zaštite okoline

  6. Studije i programi razvoja turizma

  7. Programi i planovi razvoja sela

            Beograd, Institut za zaštitu bilja i životne sredine

  Odelenje za tokskologiju i životnu sredinu

  Telefon Direktora Sektora: +38111 660-049

  Direktor Sektora: Nesko K. Neskovic, Ph.D.

                        Datum popunjavanja upitnika:                        27/10/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11040

  Adresa: Teodora Drajzera 9

  Telefoni:  +38111 660-049  Fax:  +38111 669-860

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Pesticidi i životna sredina

            Beograd, Institut za zaštitu zdravlja Srbije

  Higijena i zaštita životne sredine

  Telefon Direktora Sektora: +38111 684-566 / 169

  Direktor Sektora: Milan Simic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        30/8/2000

Laboratorija za eko-tokskikološka istraživanja

  Šef Odelenja: Danica Juakmati

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Dr. Subotica 5

  Telefoni:  +38111 684-566 / 169  Fax:  +38111 685-735

  E-mail: info@batut.org.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  Pracenje povrsinskih voda i Srbiji posle dogadaja 1999.

            Beograd, Institut za zemljište

  Institut za zemljište

  Telefon Direktora Sektora: +38111 667-199

  Direktor Sektora: Dr Nebojsa J. Protic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        27/7/2000

Laboratorija za hemiju

  Sef Odelenja: 1. Mirjana Zdravkovic,

  2. Bogic Milicic

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Teodora Drajzera 7

  Telefoni:  +38111 667-199  Fax:  +38111 667-175

  E-mail: soilscis@Eunet.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Kontrola plodnosti i zagadivanje sadrzaja opasnih i stetnih materija u zemljistima Srbije

  2. Rekultivizacija zemljišta TE Kolubara Vreoci

  3. Rekultivizacija pepelista TENT Obrenovac A i B

            Beograd, Istrazivacki institut "Kirilo Savic", Beograd

  Centar za zaštitu životne sredine

  Telefon Direktora Sektora: +38111 469-237

  Direktor Sektora: Branko Vukicevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Vojvode Stepe 51

  Telefoni:  +38111 469-237  Fax:  +38111 469-514

            Beograd, JP "Srbja-šume", Institut za šumarstvo

  Odelenje za unapredenje i zastitu zivotne sredine

  Telefon Direktora Sektora: +38111 553-355

                        Datum popunjavanja upitnika:                        27/10/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Kneza Višeslava 3

  Telefoni:  +38111 553-355  Fax:  +38111 545-969

  E-mail: nevenic@Eunet.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Stvaranje konflikta otvorenog prostora pristupom planiranja

  2. Konflikt životne sredine u šumama na periferiji grada, planski pristup

  3. Koriscenje zemljista i digitalizovana mapa suma sa periferije Beograda

  4. Reorganizacija srpskih lovišta

  5. Revitalizacija Nacionalnog parka Kopaonik

            Beograd, Naucni instutut za veterinarstvo Srbije

  Laboratorija za radijacionu higijenu

  Telefon Direktora Sektora: +38111 673-759

  Direktor Sektora: Dr Radosav Mitrovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        4/9/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11070

  Adresa: Autoput 3

  Telefoni:  +38111 673-759  Fax:  +38111 673-759

  E-mail: labrah@infosky.net

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Radijaciono-higijenska istrazivanja i zastita kompleksa stocarske proizvodnje u Srbiji

  2. Geneticka selekcija reprodukcijom u zdravstvenoj zastiti domacih zivotinja

  3. Naucne osnove zastite zivotne sredine-radijacioni i hemijski aspekti

  4. Istrazivanja u cilju unapredenja zastite zdravlja i reprodukcije zivotinja i zdravstvene ispravnosti

  namirnica animalnog porekla i stocne hrane

  5.Savremeni aspekti i razrada sistema i metoda zdravstvene zaštite životinja i ispravnosti

  namirnica zivotinjskog porekla i stocne hrane

            Beograd-Zemun, Institut za fiziku

  Odelenje za fiziku životne sredine

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3160-598

  Direktor Sektora: Prof.Dr. Marko Popovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        3/11/2000

Laboratorije:

  Sef Odelenja: 1. Dr Slavica Rajsic

  2. Dr Dragan Markovic

  3. Dr Mirjana Tasic

  Mesto: Zemun   Poštanski Broj: 11080

  Adresa: Pregrevica 118

  Telefoni:  +38111 3160-598  Fax:  +38111 3160-531

  E-mail: marko@phy.bg.ac.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Modeliranje, kontrola i zaštita životne sredine

  2. Projekt: EUROPLAN, eksperiment na transportu i transformaciji delova puta

  3. Regionalno modeliranje mediteranske klime

            Beograd-Zemun, Institut za hemijske izvore struje IHIS

  IHIS Hemijski izvori struje

  Telefon Direktora Sektora: +38111 195-700

  Direktor Sektora: Dr Milos Simicic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        30/8/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11080

  Adresa: Batajnicki put 23

  Telefoni:  +38111 195-700  Fax:  +38111 194-441

  E-mail: ihis@Eunet.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Razvoj industrijske tehnologije i automatska proizvodnja kristal-silikonskih PV celija

  IHIS Medicina

   Telefon Direktora Sektora: +38111 195-700

  Direktor Sektora: Dr Branislav Simonovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        30/8/2000

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11080

  Adresa: Batajnicki put 23

  Telefoni:  +38111 195-700  Fax:  +38111 194-441

  E-mail: ihis@Eunet.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Osnovni projekat za kontinualno emitovanje kontrole u EPS (18 elektrana)

  2. Osnovni projekat za kontrlou imisije u Pancevu

  3. Osnovni projekat za kontinualno merenje emisije u rafineriji nafte Pancevo

  4. Instrument za detekciju i analizu gasa

            Beograd-Zemun, Institut za kukuruz

  Zaštita bilja

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3756-704

  Direktor Sektora: Branko Kerecki

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Zemun   Poštanski Broj: 11080

  Adresa: Slobodana Bajica 1

  Telefoni:  +38111 3756-704  Fax:  +38111 3756-707

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Zaštita bilja

  2. Herbicidi

  3. Pesticidi

            Beograd-Zemun, Institut za primenu nuklearne energije INEP

  Odelenje radiologije

  Telefon Direktora Sektora: +38111 199-242, 619-252

  Direktor Sektora: Dr Slobodanka Stankovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        30/8/2000

  Mesto: Zemun   Poštanski Broj: 11080

  Adresa: Banatska 31b

  Telefoni:  +38111 199-242, 619-252  Fax:  +38111 199-242, 618-724

  E-mail: sdragovic@inep.co.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Naucne osnove zastite zivotne sredine - Radijacija i hemijski aspekti

  Odelenje za agroekološka istraživanja i prigovore

  Telefon Direktora Sektora: +38111 618-666

  Direktor Sektora: Dr Dragica Milivojevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        30/8/2000

  Mesto: Zemun   Poštanski Broj: 11080

  Adresa: Banatska 31b

  Telefoni:  +38111 618-666  Fax:  +38111 618-724

  E-mail: gdrazic@inep.co.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Tehnicki projekat popravke unutrasnje deponije povrsinskog kopa Drmno II, bioloska

  reklamacija

  2. Tehnicki projekat ekoloske zastite u zoni nepovoljnog uticaja povrsinskog kopa Drmno

  3. Projekat reklamacije spoljne deponije Petka povrsinskog kopa Cirikovac

  4. Glavni projekat formiranja vegetacije i sumskog pokrivaca za zastitu od gradnje TE Kolubara B

            Beograd-Zemun, Institut za stocarstvo

  Grupa za pomoc poljoprivredi

  Telefon Direktora Sektora: +38111 670-164, 063 245-865

  Direktor Sektora: Dr Suzana Dordevic-Milosevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        9/7/2000

Laboratorija za hranu, stocnu hranu i kvalitet proizvoda zivotinjskog porekla

  Šef Odelenja: Marinkov Gordana

  Mesto: Zemun   Poštanski Broj: 11081

  Adresa: Autoput 16

  Telefoni:  +38111 670-164, 063 245-865  Fax:  +38111 670-164

  E-mail: diva@sezampro.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Strategijski menadžment poljoprivrede i zemljišta Stare Planine, rezerve biosfere

  2. Sistem niskog ulaganja u obezbedenju zimske hrane u visokim predelima

  3. Pašnjaci kao izvor hrane u visokim predelima Jugoslavije

  4. Ravnicarske sume u Vojvodini i mogucnost za podizanje

  5. Mogucnost polu-prirodnih  pasnjaka za proizvodnju zdravog jagnjeceg mesa

            Beograd-Zemun, Rudarski institut

  Rudarski institut

  Telefon Direktora Sektora: +38111 198-112

  Direktor Sektora: Dragoljub Urosevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

Centar 3

  Sef Odelenja: Racko Brasnjevic

  Mesto: Zemun   Poštanski Broj: 11080

  Adresa: Batajnicki put 2

  Telefoni:  +38111 198-112  Fax:  +38111 614-632

            Bor, Institut za bakar

  Institut za bakar - RTB Bor

  Telefon Direktora Sektora: +38130 432-299

  Direktor Sektora: Prof. Dr. Nedeljko Magdalinovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        29/8/2000

Zavod za hemijsku i tehnicku kontrolu

  Sef Odelenja: 1. Mr Biljana Nesic

  2. Mr Joksim Marinkovic

  3. Ljubisa Cokic

  Mesto: Bor   Poštanski Broj: 19210

  Adresa: Zeleni bulevar 35

  Telefoni:  +38130 432-299  Fax:  +38130 435-175

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Aerozagadenost koju prouzrokuju metalurska postrojenja u Boru

  2. Razvoj i uredenja rudarskih naselja u Srbiji

  3. Zastita i unapredenje zivotne sredine regiona Zajecar

  4. Valorizacija i tehnologija dobijanja korisnih komponenti iz rudnickih voda

  5. Valorizacija i tehnologija dobijanja korisnih komponenti iz topionicke prasine

  6. Razvoj tehnologije i koncepcijsko rešenje zaštite životne sredine

  7. Istraživanje ekonomske efikasnosti normalizacije radnih uslova u radnoj i životnoj sredini PK

  Veliki Krivelj

            Institut za medunarodnu politiku i privredu

  Grupa za zaštitu životne sredine

  Telefon Direktora Sektora: +38111 3221-433

  Direktor Sektora: Vid Vukasovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Makedonska 45

  Telefoni:  +38111 3221-433  Fax:  +38111 3224-013

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti iz oblasi zastite zivotne sredine (vazduha, vode, ciscenje Dunava, zagadenje Tise, i dr.)

            Kragujevac, Zavodi "Zastava"

  Zavodi "Zastava"

  Telefon Direktora Sektora: +38134 323-333

  Direktor Sektora: Zoran Radivojevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

Odelenje za zaštitu zdravlja

  Sef Odelenja: Kosovka Macuzic

  Mesto: Kragujevac   Poštanski Broj: 34000

  Adresa: Trg Topolivaca 4

  Telefoni:  +38134 323-333  Fax:  +38134 323-175

            Kraljevo, Centar za istraživanje i razvoj za refraktore - Magnohrom

  Centar za istraživanje i razvoj za refraktore - Magnohrom

  Telefon Direktora Sektora: +38136 331-322, 23-169

  Direktor Sektora: Lidija Tanaskovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        27/9/2000

  Mesto: Kraljevo   Poštanski Broj: 36000

  Adresa: Dositejeva bb

  Telefoni:  +38136 331-322, 23-169  Fax:  +38136 334-906

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Analiza industrijske otpadne vode iz "Magnohrom", Kraljevo

  2. Efekti primene smesa napravljene kausticnim sagorevanjem magnezija i dolomita za

  neutralizaciju kiselog zemljista i kao dodatni izvor Mg za prehranu biljaka za industriju stocne

  hrane

            Kraljevo, Veterinarski institut

  Odelenje zaštite životne sredine

  Telefon Direktora Sektora: +38136 336-558

  Direktor Sektora: Miodrag Rajkovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        7/11/2000

Laboratorije za:

  Sef Odelenja: 1. M.Sc. Marija Vukasinovic

  2. M.Sc. Aleksandar Zarkovic

  3. Dragan Nenadovic

  4. Nina Pavicevic

  Mesto: Kraljevo   Poštanski Broj: 36000

  Adresa: Zicka 34

  Telefoni:  +38136 336-558  Fax:  +38136 336-473

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Kontrola pasa lutalica u gradskog sredini

  2. Iskorenjivanje zaraznih bolesti životinja

  3. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u komunalnoj higijeni

  4. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u proizvodnji mesa i mleka

  5. Konrtrola kvaliteta otpadnih voda

  6. Konrtrola kvaliteta živorinjske vode i hrane

  7. Konrtrola kvaliteta hrane životinjskog porekla

            Niš, Institut EI "IRIN"

  Laboratorija za površinsku zaštitu

  Telefon Direktora Sektora: +38118 550-910

                        Datum popunjavanja upitnika:                        18/1/2001

Laboratorije za:

  Sef Odelenja: 1. Dusanka Ivic

  2. Jugoslav Stankovic

  3. Dragisa Nikolic

  Mesto: Niš   Poštanski Broj: 18000

  Adresa: Bulevar Cara Konstantina 80-86

  Telefoni:  +38118 550-910  Fax:  +38118 550-731

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  Inzenjering poslovi iz oblasti preciscavanja povrsinskih otpadnih voda

            Niš, Institut za urbanizam

  Institut za urbanizam

  Telefon Direktora Sektora: +38118 45-095

  Direktor Sektora: Vojislav Pejkovic, dipl.ing.arh.

                        Datum popunjavanja upitnika:                        22/9/2000

  Mesto: Niš   Poštanski Broj: 18000

  Adresa: 7. Jula 6

  Telefoni:  +38118 45-095  Fax:  +38118 41-673

  E-mail: zurbnis@cent.co.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Opste i fizicko planiranje

  2. Studije, programi i istraživanja

  3. Projekti

            Niš, MIN Holding Co. MIN Institut a.d.

  Centar za ERGO i ECO sisteme

  Telefon Direktora Sektora: +38118 334-188

  Direktor Sektora: Eng. Radomir Todorovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        16/1/2001

  Mesto: Niš   Poštanski Broj: 18000

  Adresa: Višegradska 33

  Telefoni:  +38118 334-188, 325-573, 334-368, 322-492  Fax:  +38118 334-188, 325-573,

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Detaljna analiza uticaja pogona za Galvansko cinkovanje fabrike MIN DD "Svrljig" na životnu

  sredinu

  2. Detaljna analiza uticaja pogona za toplo cinkovanje fabrike MIN DD "Svrljig" na životnu sredinu

  3. Analiza uticaja objekata na životnu sredinu više benzinskih stanica u gradu

  4. Uticaj na zivotnu sredinu  hotelski kompeks "Becici"

  5. Detaljna analiza uticaja kotlarnice na drveni otpad na životnu sredinu

  6. Zastita vazduha  na primeru livnice Mackatica, Surdulica

            Novi Sad, Veterinarski naucni institut

  Veterinarski naucni institut

  Telefon Direktora Sektora: +38121 470-530

  Direktor Sektora: Dr Zoran Masic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        22/1/2001

  Mesto: Novi Sad   Poštanski Broj: 21000

  Adresa: Rumenacki put 6

  Telefoni:  +38121 470-530  Fax:  +38121 317-544

  E-mail: institut@niv.ns.ac.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Dijagnoza, prevencija i iskorenjivanje zaraznih bolesti i bolesti u uzgoju

  2. Naucna istrazivanja na polju veterine, biotehnologije, multidisciplinarna istrazivanja i zastita

  okoline

  3. Kontrola kvaliteta životinjskih namirnica i životinjske hrane

            Pancevo, Institut "Tamis"

  Odelenje za prinos

  Telefon Direktora Sektora: +38113 313-092

  Direktor Sektora: Tihomir Gujanicic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        15/1/2001

Laboratorije za:

  Šef Odelenja: 1. Mr. Dušanka Brajanoski

  2. Ing. Suncica Medic

  3. Mr Dragan Ljubomirovic

  Mesto: Pancevo   Postanski Broj: 26000

  Adresa: Novoseljanski put 33

  Telefoni:  +38113 313-092  Fax:  +38113 520-991

  E-mail: intam@panet.bits.net

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Efekti nacina oranja zemljista na korov, psenicu, kukuruz i soju

  2. Mogucnost koriscenja trapova kao ekoloskog nacina pracenja stetnih biljaka (korova)

            Smederevo, SARTID AD, Metalurški institut

  Istrazivanje zagadivaca

  Telefon Direktora Sektora: +38126 226-116 / 2136

  Direktor Sektora: Markovic Dobrivoje

                        Datum popunjavanja upitnika:                        30/8/2000

  Mesto: Smederevo   Poštanski Broj: 11300

  Adresa: Goranska 12

  Telefoni:  +38126 226-116 / 2136  Fax:  +38126 224-077

  E-mail: metinst@sezampro.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Analiza uticaja "Sartida" na životnu sredinu

  2. Analiza opasnosti hemijske nesrece

  3. Analiza efekta Lime Kila na okolinu

  4. Sistematsko pracenje emisije

  5. Sistematsko pracenje imisije

  6. Sistematsko pracenje kvaliteta industrijske otpadne vode

  7. Zapisi o "Sartidovim" emiterima

            Sombor, DP "Agroinstitut"

  DP "Agroinstitut"

  Telefon Direktora Sektora: +38125 37-399

  Direktor Sektora: Sabadoš Vladimir

                        Datum popunjavanja upitnika:                        18/10/2000

  Mesto: Sombor   Poštanski Broj: 25000

  Adresa: Staparski put bb

  Telefoni:  +38125 22-488  Fax:  +38125 32-855

  E-mail: agroso@ptt.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Kontrolisana i usmerena primena pesticida u zastiti ratarskih kultura od bolesti i stetocina

  2. Uvodenje mera za suzbijanje korova koji je problem u poljoprivrednoj proizvodnji i veliki je

  alergogen kod ljudi

  3. Ispitivanje zemljišta i vode na prisustvo teških metala

  4. Edukacija individulanih poljoprivrednih proizvodaca u cilju racionalne primene pesticida,

  potencijalnih zagadivaca okoline

            Subotica, "Agrozavodi", A.D.

  "Agrozavodi", A.D.

  Telefon Direktora Sektora: +38124 555-932

  Direktor Sektora: Mr. Stevan Basta

                        Datum popunjavanja upitnika:                        26/1/2001

  Mesto: Subotica   Poštanski Broj: 24000

  Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15/III

  Telefoni:  +38124 555-932  Fax:  +38124 555-932

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Poljoprivreda, strucni servis

            Trstenik, Industrija hidraulike i pneumatike "Prva petoletka"

  Maticno preduzece za kvalitet

  Telefon Direktora Sektora: +38137 712-124

  Direktor Sektora: Velibor Trajcevski

                        Datum popunjavanja upitnika:                        6/9/2000

Laboratorija

  Sef Odelenja: Gordana Rodic

  Mesto: Trstenik   Poštanski Broj: 37240

  Adresa: Cara Dušana 101

  Telefoni:  +38137 712-124  Fax:  +38137 714-430

  E-mail: ppt_servo@ptt.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Upravljanje otpadom

  2. Galvansko tretiranje otpadnih voda

            Uzice, Naucnoistrazivacki centar

  Naucnoistrazivacki centar

  Telefon Direktora Sektora: +38131 513-152

  Direktor Sektora: Dr Milos Tasic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        30/10/2000

Laboratorije za:

  Sef Odelenja: 1. i 2. Mr Gordana Trnic

  Mesto: Užice   Poštanski Broj: 31000

  Adresa: Nikole Pasica 26

  Telefoni:  +38131 513-152  Fax:  +38131 518-790

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Ekološka situacija Užica

  2. Razvoj metoda valorizacije i reciklaze cvrstog industrijskog i komunalnog otpada u cilju zastite

  okoline na podrucju Cajetine

  3. Zastita podrucja Mokra Gora sa posebnim osvrtom na siru zonu zastite izvorista Bela Voda

  4. Zastita podrucja Jelova Gora

  5. Procesi i mehanizmi kontaminacije životne sredine i njena zaštita

            Valjevo, Instituit "Krušik", HK

  Instituit "Krušik", HK

  Telefon Direktora Sektora: +38114 226-686

  Direktor Sektora: Bogdan Blagojevic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Valjevo   Poštanski Broj: 14000

  Adresa: NOP Odreda 59

  Telefoni:  +38114 226-686  Fax:  +38114 220-516

            Vrbas, DP "Agrozavod"

  DP "Agrozavod"

  Direktor Sektora: Ing. Bosko Dedic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        27/1/2001

  Mesto: Vrbas   Poštanski Broj: 21460

  Adresa: Kucurski put bb

  Telefoni:  +38121 705-421  Fax:  +38121 704-739

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Pružanje usluga u poljoprivredi

            Vršac, Hemofarm koncern AD

  Servis sigurnosti kvaliteta

  Telefon Direktora Sektora: +38113 829-145

  Direktor Sektora: Nikola Lukac

                        Datum popunjavanja upitnika:                        20/10/2000

Odelenje zaštite životne sredine

  Sef Odelenja: Petar Dabic

  Mesto: Vršac   Poštanski Broj: 26300

  Adresa: Beogradski put bb

  Telefoni:  +38113 821-485, 822-381  Fax:  +38113 822-994, 823-001

  E-mail: pdabic@hemofarm.co.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1.Uvodenje sredstava za zastitu sredine u standarde ISO 14000

  2. Sakupljanje i smeštanje opasnog materijala

  3. Merenje i posmatranje emisije i imisije opasnih materija u okolinu

  4. Izrada sistema menadžment programa za životnu sredinu

  5. Obucavanje zaposlenih u oblasti ZŽS

  6. Interna provera u smislu ZŽS

            Zajecar, Centar za poljoprivredna i tehnoloska istrazivanja

  Agrohemija

  Telefon Direktora Sektora: +38119 420-222

  Direktor Sektora: Dr Sinisa Milutinovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        19/2/2001

  Mesto: Zajecar   Postanski Broj: 19000

  Adresa: Grljanski put bb

  Telefoni:  +38119 420-222  Fax:  +38119 421-668

  E-mail: czpiti@ptt.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  1. Ispitivanje kontrole plodnosti zemljišta

  2. Popravka zakiseljenih zemljišta

  3. Rekultivacija zemljista ostecenih piritnom jalovinom

  4. Ispitivanje zemljišta na sadržaj mikro i makro elemenata i sadržaj teških metala

            Zrenjanin, "TEC", Tehnološko-ekološki institut

  Odelenje zaštite životne sredine

  Telefon Direktora Sektora: +38123 545-733

  Direktor Sektora: Živica Kiurski

                        Datum popunjavanja upitnika:                        21/9/2000

Laboratorije

  Sef Odelenja: 1. Mr Zarko Krpucin

  2. Suncica Rakic

  3. Mr Kristina Svan

  Mesto: Zrenjanin   Poštanski Broj: 23000

  Adresa: Petra Drapšina 15

  Telefoni:  +38123 545-733  Fax:  +38123 523-158

  E-mail: tec@beotel.yu

  Nadležnosti - Aktivnosti

  Projekti:

  1. Kontrola zagadenosti vazduha

  2. Kontrola zagadenosti vode i otpadne vode

  3. Kontrola pesticida

            Zrenjanin, Institut za agronomiju

  Centar za zaštitu životne sredine

  Telefon Direktora Sektora: +38111 616-594

  Direktor Sektora: Mirjana Todorovic

                        Datum popunjavanja upitnika:                        14/2/2001

  Mesto: Beograd   Poštanski Broj: 11000

  Adresa: Zeleni Venac 2/III

  Telefoni:  +38111 616-594  Fax:  +38111 616-594