Udruženje ljubitelja reka Đetinje "Rajski otoci", Užice

 Datum popunjavanja upitnika: 3/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Užice Poštanski broj  31000 Ulica:  Dimitrija Tucovića 97

Tel. +38131 522-969 Fax +38131 522-969                                                         e_mail: uzcentar@infosky.net

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Miloš Lišanin Tel. +38131  office 522-969, home 512-386 Govori:

Engleski , Francuski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1997

Ciljevi

Očuvanje, unapređenje i revitalizacija klisure Đetinje kao gradskog izletišta, podizanje nivoa ekološke svesti

građana, podsticanje lokalnih vlasti na odluke koje poboljšavaju ekološku sliku Užica i vode ka održivom razvoju

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 123 Bez prava glasa: 135

Materijalna osnova

Kancelarija: , Radni dani: 10-15, Radno vreme: 10-15

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove, e-mail, baze podataka

i publikovanje

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: sala

Prevozna sredstva: privatna i  rent-a-car

Administrativno telo

Miloš Lišanin                                                     predsednik

Miroslav Filipović                                               potpredsednik

Slavko Lukić                                                     blagajnik

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Javne aktivnosti za stvaranje održivog razvoja na lokalnom nivou za zaštitu i obnavljanje

prirodnog pejzaža

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Javna rasprava i akcije za organizovani  pristup  životnoj sredini

Dislokacije ilegalnih deponija sa obala reke Đetinje 1997-2000,

Organizovan eko kamp  "Rajski otoci" 1998-2000.

Glavna oblast: Lobiranje - akcije za podršku

Predmeta rada: Političke i kulturne akcije za poboljšanje životnog standarda u oblasti ekologije

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Kontakti i javni pritisci na lokalne vlasti da prihvate izvesne ekološke standarde

Lokalne vlasti su pripremile novi plan grada uzimajući u obzir javno mišljenje

Odlučeno je da se organizuju regularne eko patrole od strane lokalnih vlasti

Poboljšan je javni interes za ekološke probleme

III. Izvor informacija

Naziv: REC

Opis teme: međunarodna ekološka organizacija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1997-                                                  periodično                                                 Oni                      Veoma


područjaNaziv: DEFYU

Opis teme: nacionalna ekološka organizacija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                     stalno                                                 Zajedno                  Veoma

Naziv: Dr Zoran Marković

Opis teme: profesor Poljoprivrednog fakulteta

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/2000-                                                  periodično                                              Zajedno                  Veoma

Budući planovi

Organizacija mreže eko NVO sa područja sliva Đetinje do kraja 2001, Bolja saradnja sa lokalnim vlastima,

Povezivanje sa međunarodnim organizacijama

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: JIP "Vesti"

Opis teme: akcije

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/1997-                  kada je potrebno                        Mi                       Dovoljno

Naziv: "Užička nedelja"

Opis teme: udruženja

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/1997-                  kada je potrebno                        Mi                        Srednje

Budući planovi

Povećanje saradnje sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Užice

Opis teme: akcije

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1997-                       povremeno                            Mi                      Dovoljno

Naziv: Radio 31

Opis teme: udruženja

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1997-                       povremeno                            Mi                      Nekoliko

Naziv: TV5

Opis teme: udruženja

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1997-                       povremeno                            Mi                       Srednje

Budući planovi

Redovne emisije o problemima životne sredine i civilnog društva

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: DEFYu

Predmeta: net


Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1999-                                                                  Oni                     Dovoljno

Naziv: UMNO

Predmeta: net

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                           1/1999-                                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: REC

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1997-                                                                  Oni                     Dovoljno

Budući planovi

Aktivno učešće u radu mreža, širenje mreža u užičkim regionu, povezivanje sa NVO iz inostranstva

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: ECO fond

Opis teme: ekologija

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1997-                                                                 Mi                       Dovoljno

Naziv: SO Užice

Opis teme: civilno društvo

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1997-                                                                 Mi                       Dovoljno

Budući planovi

Reorganizovanje eko patrole, pokretanje niza projekata iz oblasti ekologije

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv:

Budući planovi

Pokretanje "Biltena"

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Dnevnici, Posteri, Mape                   -                                                                           Sa ostalim organizacijama iz

                                                                                                                                     oblasti zivotne sredine

Naziv:

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u              -                                                                           Sa ostalim organizacijama iz

                                                                                                                                     oblasti zivotne sredine