Društvo za zaštitu životne sredine "Okanj", Elemir

 Datum popunjavanja upitnika: 10/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Elemir Poštanski broj  23000 Ulica:  Žarka Zrenjanina 49

Tel. +38123 737-481 Fax +38123 738-329                                                         e_mail: okanj@ptt.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1) Isakov Slobodan, 2) Subotin Stevan, 3) Jankov Milan Tel. 1) +38123

738-329, 2) 734-481, 3) 737-994 Govori: Engleski , Francuski , Nemacki , Ruski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1989

Ciljevi

Rešavanje problema vezane za zaštitu životne sredine u našoj regiji.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 200Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 60

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: Non-stop, Radno vreme: Non-stop

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove, e-mail

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: da

Performans material: stavlja na raspolaganje Mesna zajednica Elemir

Prevozna sredstva: iznajmljujemo

Primedbe - Zabeleške: U Novom Sadu na istoj adresi, broj telefona i e-mail adresi : Asocijacija ekoloških organizacija

mrežnog tipa koja okuplja 30 ekoloških organizacija iz Srbije. Zbog nastavljanja represije policije koja odbija da registruje

novoformirane ekološke organizacije na osnovu statuta ekološkog pokreta grada Novog Sada, u subotu 4/nov/2000. održana

je osnivačka skupština ekološkog pokreta Jugoslavije, nevladine ekološke organizacije mrežnog tipa, otvorena za pristup

postojećim, a ovlašćena da formira opštinski odbor ekoloških organizacija bez posebnog podnošenja zahteva za registraciju.

Osoba za kontakt: Ostoja Dražić

Administrativno telo

Subotin Stevan                                                 predsednik

Poučki Tomislav                                                član

Isakov Slobodan                                               član

Mijatov Slavka                                                  član

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Aktivnosti u prevenciji i kontroli zagađenja iz industrijskih postrojenja

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Započeta inicijativa za zaustavljanje izgradnje fabrike čađi  u našem gradu

Organizovano okupljanje građana i peticije za ostvarenje pomenutih akcija

Povećana javna budnost za ekološke probleme

Kao rezultat peticija i javne rasprave zaustavljena izgradnja fabrike čađi

III. Izvor informacija

Naziv: Green peace

Opis teme: tehnologije i životna sredina

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1989-                                                  periodično                                                  Mi                      Nekoliko

Naziv: Robin Wood, Nemačka

Opis teme: tehnologije i životna sredina

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1989-                                                  periodično                                                  Mi                      Nekoliko


Budući planovi

Proširenje kruga institucija koje bi pružale informacije

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Zrenjanin"

Opis teme: eko problematika

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/1998-                       povremeno                            Mi                        Srednje

Naziv: "Blic"

Opis teme: eko problematika

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1998-                       povremeno                            Mi                       Nekoliko

Budući planovi

Uspostavljanje saradnje sa RTV Novi Sad

V. Odnosi sa mas-medijima

Budući planovi

Uspostavljanje aktivne saradnje sa lokalnim, regionalnim, pokrajinskim i republičkim predstavnicima mas medija

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Green peace

Predmeta: Informacije o čađi i kaučuku

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1998-                                                                   Mi                      Nekoliko

Naziv: Robin Wood

Predmeta: Informacije o čađi i kaučuku

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1998-                                                                   Mi                      Nekoliko

Budući planovi

Povezivanje sa drugim nevladinim organizacijama na svim nivoima

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Republičko ministarstvo za zaštitu prirode

Opis teme: da zaustavi izgradnju fabrike čađi

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                                 Mi                        Nekoliko

Budući planovi

Saradnja sa kompetentnim institucijama radi merenja opasnih industrijskih zagađivača i njihovih produkata

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Informacije ot Elemiru

Budući planovi

Izrada informatora o društvu i njegovim aktivnostima

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

                                               1/1999-                                           godišnje                        Samoizdavastvo


Naziv: INFO-list

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Pamfleti                                    1/1998-                                           mesečno                       Samoizdavastvo