"Europa Gate", Subotica

 Datum popunjavanja upitnika: 11/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Subotica Poštanski broj  24000 Ulica:  Moše Pijade 74

Tel. +38124 546-067 Fax +38124 540-21                                                           e_mail: eurogate@tippnet.co.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Boni Laslo Tel. +38124 546-067 Govori: Engleski , Nemacki , Madjarski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1999

Ciljevi

Ekološki problemi: 1. Razvoj grada, 2. Visoko obrazovanje u duhu ekologije, 3. Razvoj preduzetništva.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 24 Bez prava glasa: 138

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 7-15, Radno vreme: 7-15

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove, e-mail, baze podataka

i publikovanje

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: da

Performans material: sala za izložbe 2500 m kvadratnih

Prevozna sredstva: auto, minibus

Zaposleni sa nadoknadom: 1

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 5 clanova.

Administrativno telo

Boni Laslo                                                        predsednik

Mešter Đula                                                      potpredsednik

Biači Maja                                                        član

Bačić Ištvan                                                     član

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Tematski sastanci, okrugli stolovi, organizacija konferencija i simpozija o urbanom otpadu i

biološki zdravoj hrani, obrazovanje lokalnog stanovništva a posebno mladih ljudi

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Prefectural

Akcije-rezultat:

Dva okrugla stola, 1 simpozijum, 3 različita sajma-izložbe o ekološkim temama

Povećan broj stanovnika i organizacija koji koriste čiste izvore energije

Kao rezultat javnih kampanja za zaštitu napuštenih životinja, sakupljena su sredstva za izgradnju gradskog azila

Povećan broj građana koji učestvuju u dobrovoljnim ekološkim akcijama

III. Izvor informacija

Naziv: profesor univerziteta

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                             trti puta godišnje                                         Zajedno                  Srednje

Naziv: lokalne vlasti

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                   mesečno                                                   Mi                      Nekoliko


Naziv: Novinar

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                   mesečno                                               Zajedno                  Srednje

Naziv: Građani

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                   nedeljno                                                                           Dovoljno

Naziv: Škole

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                  periodično                                                                           Veoma

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Su Novine"

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni                 -                             mesečno                          Zajedno

Naziv: "Magyar szo"

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni               -                             mesečno                          Zajedno

Naziv: "7 Nap"

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni               -                             mesečno                          Zajedno

Budući planovi

Organizovanje rekreacije građana, trim staze, biciklizam, šetnja po obali jezera Palić sa kontrolnim kapijama,

selektovanje komunalnog otpada i prerada opasnih materija (poljoprivredni, apotečki otpad, bolnički otpad i sl.)

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: YU eko radio

Opis teme: aktuelne teme

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni                 -                       jednom mesečno                    Zajedno                  Srednje

Naziv: Lokalna  TV

Opis teme: aktuelne teme

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni                 -                       jednom mesečno                    Zajedno                  Srednje


Budući planovi

Kvizovi sa eko temama u osnovnim i srednjim školama, konkursi sa temom vezano za ulepšavanje školske

sredine, Korišćenje komunalnog i industrijskog mulja za poljoprivredne svrhe i u hortikulturi

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Pečulj Subotica

Predmeta: PET ambalaža

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1999-                                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: Osijek

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1999-                                                               Zajedno

Naziv: Segedin

Predmeta: sliv voda Tise

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1999-                                                               Zajedno                   Veoma

Budući planovi

Očekujemo veću saradnju između susednih regija, kampovi za članove organizacije i školsku omladinu

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Richard Chornai

Opis teme: izložbe

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1990-                                                            Zajedno                    Srednje

Naziv: Otvoreni univerzitet

Opis teme: kampovi

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1990-                                                            Zajedno                    Srednje

Naziv: Palić forum

Opis teme: projekti

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1990-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Horizon

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1990-                                                            Zajedno                   Dovoljno


Naziv: Teras

Opis teme: sajmovi

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1990-                                                            Zajedno

Budući planovi

Izrada katastra divljih deponija, slivovod u području Tise

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv:

Budući planovi

Brošura za mobilisanje građana i škole za čistiju sredinu

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Dnevnici, Posteri, Mape              1/1990-                                          periodično              Sa ostalim organizacijama iz

                                                                                                                                     oblasti zivotne sredine

Naziv:

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Pamfleti                                    1/1990-                                          periodično              Sa ostalim organizacijama iz

                                                                                                                                     oblasti zivotne sredine