Ekološka stranka Vojvodine, Subotica

 Datum popunjavanja upitnika: 11/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Subotica Poštanski broj  24000 Ulica:  Otmara Majera 10

Tel. +38124 551-202, 553-143, 753-727 Fax +38124 551-202, 553-

143, 753-727

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Blaško Gabrić Tel. +38124 553-142, 551-202, 753-727 Govori: Engleski

, Madjarski

Pravni status

Organizacija je Social Political Organisation od 2000

Ciljevi

Da budemo parlamentarna stranka i da se onda naši planovi mogu lakše ostvariti.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 465 Bez prava glasa: 600Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 20

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 7-13, Radno vreme: 7-13

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove, e-mail, baze podataka

i publikovanje

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: da

Performans material: iznajmljene kancelarije i prevozna sredstva

Prevozna sredstva: ne

Administrativno telo

Blaško Gabrić                                                   predsednik

Dragan Drčić                                                    član

Takač Andrija                                                   član

Mesaroš Gordana                                              član

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada: Pošumljavanje i uređenje zelenih površina na gradskom i regionalnom nivou

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Akcija za informisanje javnosti o našem radu i proizvodnja sadnica za sledeće dve godine

Informišemo javnost o problemu divljih deponija i pozivanje na dobrovoljni rad

Očekujemo donatore da pokriju troškove sadnje

U dvodnevnoj akciji učestvovalo oko 200 ljudi, očišćen rekreacioni centar, uklonjeno oko 180 tona otpada, ovo je

podstaklo građane da formiramo eko policiju za prijavu zagađivača

III. Izvor informacija

Naziv: Članovi

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

9/2000-                                                     stalno                                                     Mi

Naziv: Razni mediji

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

9/2000-                                                     stalno                                                     Mi

Budući planovi

Ozeleniti Vojvodinu sa 100.000 proizvedenih stabala drveta, Green peace, European union of greens

IV. Odnosi sa štampom


Naziv: "Subotičke novine"

Opis teme: zagađivači

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/2000-                        mesečno                          Zajedno                   Srednje

Naziv: "Dani"

Opis teme: zagađivači

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/2000-                        mesečno                          Zajedno                   Srednje

Naziv: "Magyar szo"

Opis teme: zagađivači

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine                Lokalni            1/2000-                        mesečno                          Zajedno                   Srednje

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Subotica

Opis teme: zagađivači

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/2000-                       po potrebi                         Zajedno

Naziv: Yu eko radio

Opis teme: zagađivači

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/2000-                       po potrebi                         Zajedno

Naziv: TV Subotica

Opis teme: zagađivači

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/2000-                       po potrebi                         Zajedno

Budući planovi

Isto ili po potrebi

VI. Odnosi sa drugim NVO

Budući planovi

Isto kao Green peace, Evropska unija zelenih za razvoj rasadnika i sadnje novih zasada na peščanom prostoru i

urbanom naselju - ulice, drvoredi, bašte

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Komunalna čistoća

Opis teme: divlje deponije

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/2000-                                                            Zajedno                   Nekoliko


Naziv: Lokalni vodovod

Opis teme: podzemne vode

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/2000-                                                            Zajedno                   Nekoliko

Naziv: Šumarski fakultet

Opis teme: šume

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/2000-                                                                 Mi                        Nekoliko

Naziv: Šume Srbije

Opis teme: rasad

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/2000-                                                                 Mi                        Nekoliko

Budući planovi

Ekološka policija na bazi članstva protiv sitnih i krupnih zagađivača

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: 12 Ekoloških zapovesti

Budući planovi

Časopis i mapa za ozelenjavanje

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Pamfleti                                    1/2000-                                           više puta                       Samoizdavastvo