Ekološko udruženje građana Koceljeva "Za spas lopte", Kocaljeva

 Datum popunjavanja upitnika: 3/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Koceljeva Poštanski broj  15220 Ulica:  23. Septembra 6

Tel. +38115 556-356 Fax +38115 557-447

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1) Vera Pavlović, 2) Slavko Živanović Tel. 1) +38115 556-356, 2) 557-

447 Govori: Engleski , Nemacki , Ruski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1997

Ciljevi

Podizanje ekološke svesti, sprečavanje zagađenja vazduha, regulisanje izgleda i stanja postojećeg smetlišta,

ozelenjavanje praznog prostora oko škola, bazena, gradskog parka, dvorišta radnih organizacija, pravilno odlaganje

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 150 Bez prava glasa: 30Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 180

Materijalna osnova

Kancelarija: , Radni dani: 10-12, 9-15, 9-15, Radno vreme: 10-12, 9-15, 9-15

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: da

Prevozna sredstva: ne

Administrativno telo

Vera Pavlović                                                   potpredsednik

Slavko Živanović                                              predsednik

Milan Rakić                                                       sekretar

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Informativna kampanja o štetnim efektima zagađenja okoline

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Organizovane aktivnosti radi unapređenja lokalne životne sredine (zelene površine u školskim dvorištima i drugim

 javnim površinama)

Kao rezultat organizovanih akcija u toku 6 meseci 800 stabala je zasađeno, 200 dekorativnih biljaka i mnoga

školska dvorišta očišćena

Glavna oblast: Upravljanje otpadom

Predmeta rada: Kampanja protiv neorganizovanih i nehigijenskih deponija smeća i o novoj lokaciji za odlaganje

otpada

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Organizovana kampanja za sakupljanje istrošenih baterija u prodavnicama, školama i drugim mestima

Nekoliko hiljada baterija je sakupljeno i propisno odloženo, postojeća deponija je propisno organizovana

III. Izvor informacija

Naziv: Individualno

Opis teme: biolog, profesor za zaštitu životne sredine

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

10/1997-                                                 mesečno                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Zavod za zaštitu životne sredine

Opis teme: zaštita životne sredine

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

10/1997-                                                                                                            Zajedno                 Dovoljno


 starih baterija i sijalica.Budući planovi

Povezivanje na INTERNET, sa Zavodom za zaštitu prirode i Ministarstvom ekologije

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Glas Podrinja"

Opis teme: Zaštita životne sredine

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/2000-                   jednom nedeljno                        Mi                        Srednje

Budući planovi

Povezivanje sa svetskim fondom za zaštitu prirode

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: TV

Opis teme: sirovine

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil        10/1997-                  jednom mesečno                        Mi                       Srednje

Naziv: Radio Koceljevo

Opis teme: sirovine

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni           10/1997-                  dvaput mesečno                         Mi                       Srednje

Budući planovi

Za sada ne

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Republički zavod za zaštitu prirode

Opis teme: zaštita čovekove okoline

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                10/1997-                                                                Mi                        Srednje

Naziv: Biološki fakultet

Opis teme: zaštita okoline i zaštita retke flore i faune

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/2000-                                                                 Mi                        Srednje

Naziv: Ekološko društvo Guča

Opis teme: reciklaža

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Budući planovi

Povezivanje sa drugim ekološkim društvima, opštinskim ekološkim službama

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Posteri, mape

Napomene: o sakupljanju otpadaBudući planovi

Izdavanje brošura, češće izdavanje edukativnog materijala, reklamno finansiranje


Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Dnevnici, Posteri, Mape             10/1998-                                          godišnje                        Samoizdavastvo

Naziv: Edukativni materijali

Napomene: o sakupljanju otpada

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u        10/1998-                                          godišnje                        Samoizdavastvo