Ekološko udruženje "Bečej", Bečej

 Datum popunjavanja upitnika: 10/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Bečej Poštanski broj  21220 Ulica:  Zdravka Gložanskog 15

Tel. +38121 812-676, 815-619 Fax +38121 817-004                                            e_mail: ludmany@Eunet.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Gabriela Tepša Tel. +38121 812-676 Govori: Engleski , Nemacki ,

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1998

Ciljevi

1. Stručno osposobljavanje kadrova radi rešavanja problema zaštite životne sredine i njenog unapređenja,    2.

Podizanje opšte ekološke svesti građana i unapređenje kvaliteta života, 3. Saradnja u oblasti ekologije sa lokalnim

vlastima, 4. Saradnja sa ekolkoškim sekcijama u vaspitno-obrazovnim ustanovama, 5. Saradnja sa sredstvima

javnog informisanja, 6. Sprovođenje ekološdkih akcija, 7. Organizacija progodnih tribina, projekcija edukativnih

filmova, stručna predavanja, promocija ekološke literature.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 88Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 68

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 8-14 h, Radno vreme: 8-14 h

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove, e-mail, baze podataka

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: da

Performans material: ustupljena službena prostorija

Prevozna sredstva: auto

Administrativno telo

Tibor Ludmany                                                  predsednik

Gabriela Tepša                                                 sekretar

Maja Obradović                                                 zapisničar

Vladimir Todorović                                            osnivač i član

Vladislava Stojkov                                            osnivač i član

II. Akcijes

Glavna oblast: Rehabilitacija prirodnih pejsaža

Predmeta rada: Zaštita zelenila u Bečeju i rehabilitacija Stare Tise kod Bečeja

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Akcija ozelenjavanje i sakupljanja otpada;  To je dugoročni projekat koji bi se realizovao u sledećim fazama : 1.

Zabrana daljeg zagađenje od strane industrije i privatnih lica, 2. Sukcesivno popravljanje i čišćenje rečnog korita;

3. Zabrana odlaganja otpada na obalama Stare Tise; 4. Pošumljavanje rečnih obala.

Pokrenuta akcija za utvrđivanje bespravne seče drveća u parku i mi smo u saradnji sa lokalnim vlastima

opomenulii zagađivače da usmere svoje otpadne vode na legalne tokove.

Opštinski organi vlasti informisani, urađene fotografije posečenih stabala u parku, utvrđeno je ko je izvršio

bespravnu seču drveta i kao naknada štete naloženo pošumljavanje oštečenog parka

Propaganda i vezi značaja i Stare Tise kao prirodnog resursa, preko štampe i obrazovnih ustanova

III. Izvor informacija

Naziv: Individualno

Opis teme: šumarstvo

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

10/1998-                                               povremeno                                                 Mi                      Srednje

Budući planovi

Planiramo da uspostavimo kontakte sa međunarodnim ekološkim organizacijama

IV. Odnosi sa štampom


Naziv: "Bečejski dani"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni           10/1998-                      povremeno                            Mi                       Nekoliko

Naziv: "Bečejski mozaik"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni           10/1998-                      povremeno                            Mi                       Nekoliko

Budući planovi

Planiramo saradnju višeg nivoa sa lokalnom štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio MB

Opis teme: ekološke

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1999-                       povremeno                            Mi                      Nekoliko

Naziv: TV Tisa

Opis teme: ekološke

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/2000-                       povremeno                            Mi                      Nekoliko

Budući planovi

Planiramo radio i TV intervjue sa stručnjacima iz oblasti ekologije

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekološki pokret Vojvodine

Predmeta: ekologija

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                          10/1998-                                                                 Oni                      Srednje

Naziv: REC centar Beograd

Predmeta: ekologija

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1999-                                                                  Oni                      Srednje

Budući planovi

Intenzivnija saradnja sa NVO, posebno ekološkim

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: PIK Bečej

Opis teme: zagađivanje tečnim stajnjakom tla i vode

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                10/1998-                                                                Mi                        Nekoliko

Budući planovi

Saradnja sa privrednim organizacijama u Bečeju

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO


Budući planovi

U pripremi je edukacioni materijal i brošura Ekološkog društva Bečej