Udruženje građana za zaštitu i unapređenje životne sredine, Subotica

 Datum popunjavanja upitnika: 11/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Subotica Poštanski broj  24000 Ulica:  Engelsova 9

Tel. +38124 557-711 Fax +38124 557-700

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Dr Tomislav Sudarević, Andrija Takač Tel.  Govori: Engleski , Madjarski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od

Ciljevi

Registrovanje zagađivača, edukacija građana, istraživanje mogućnosti održivog razvoja.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 50

Materijalna osnova

Kancelarija: Cohabitation, Radni dani: popodne volonterski, Radno vreme: popodne volonterski

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: da

Prevozna sredstva: ne

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 4 clanova.

Administrativno telo

Gurinović Ivan                                                  predsednik

Gabrić Blaško                                                   potpredsednik

Sudarević Tomislav                                           član

Dušan Vasiljev                                                  član

Gavrilović G.                                                    član

Krmpotić T.                                                      član

Tikuicki R.                                                        član

Andrija Takač                                                   član

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Podizanje budnosti omladine u oblasti ekološkog obrazovanja

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Podizanje javne budnosti mlade generacije u oblasti ekološkog obrazovanja

U više od 10 osnovnih i srednjih škola organizovana predavanja koja su rezultirala boljim saznanjem o ekološkim

Glavna oblast: Lokalne akcije

Predmeta rada: Lokalne akcije čišćenja grada

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Organizovanje akcije čišćenja raznih delova grada

Više od  20-30% grada je očišćeno u dobrovoljnim akcijama građana

Glavna oblast: Zaštita ekosistema

Predmeta rada: Unapređenje i zaštita kvaliteta vode jezera Ludaš i Palić

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Razvoj novog metoda za odvajanje mulja iz jezera. Posao urađen u kooperaciji sa lokalnim JP "Vodovod", Količina

mulja u jezerima i taloženje istog dovodi do smanjenja kiseonika u vodi, što može dovesti do ekološke katastrofe

 u letnjim mesecima. 1970. jezero je bilo isušeno i mulj sakupljen. Potrebna stalnu akciju sakupljanja mulja.

Potrebna je saradnja građana koji u ovom slučaju ne pridaju važnost problemu.

Akcija izdvajanja mulja se još uvek nastavlja i to će odložiti akciju isušenje i rehabilitaciju jezera

III. Izvor informacija


Naziv: Komunalna preduzeća

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                             godišnje                                                   Mi                      Srednje

Naziv: Zavod za zaštitu zdravlja

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                             godišnje                                                   Mi                      Srednje

Budući planovi

Eliminacija divljih deponija, zaštita Palićkog jezera

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Subotičke novine"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni                 -                            po potrebi                             Mi                       Nekoliko

Budući planovi

Članci o problemima zaštite životne sredine

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: YU Eko-radio

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni                 -                             mesečno                          Zajedno                  Srednje

Naziv: TV Subotica

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni                 -                             mesečno                              Mi                      Nekoliko

Budući planovi

Nastaviti sa YU eko radio i TV Subotica, ući u program radio Subotice

VI. Odnosi sa drugim NVO

Budući planovi

Očekujemo intenzivnije angažovanje naših članova i na ovom poslu

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: JKP "Čistoća"

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                                 Mi                        Nekoliko

Naziv: JKP "Vodovod"

Opis teme: otpadna voda

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                                 Mi                        Srednje


Naziv: JKP "Otpad"

Opis teme: čišćenje grada

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                                 Mi                        Nekoliko

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Edukativni materijali za školsku omladinu

Napomene: obrazovanjeBudući planovi

Skroman budžet nam to ne omogućuje, odnosno još nismo izradili plan za 2001.

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u   1/1998-12/1999                                    po potrebi                       Samoizdavastvo