Ekološko društvo "Toplica", Prokuplje

 Datum popunjavanja upitnika: 8/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Prokuplje Poštanski broj  18400 Ulica:  Jug Bogdanova 101

Tel. +38127 22-392 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1) Damnjanovic Moidrag, 2) Krsmanovic Miroslava Tel. +38127 22-392 Govori:

Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1989

Ciljevi

Razvija svest kod omladine i gradanstva na solidarnosti sa prirodom; Preduzima mere i aktivnosti radi zastite i unapredenja

zivotne sredine; Radi na jacanju odgovornosti lokalnih vlasti u delu upravljanja i unapredenja zivotne sredine; Podstice kreativni

potencijal i gradansku inicijativu za resavanje ekoloskih problema.

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 200

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: kada je potrebno, Radno vreme: kada je potrebno

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ustupljen

Prevozna sredstva: iznajmljen

Administrativno telo

Damnjanovic Miodrag                                           predsednik

Krsmanovic Miroslava                                           potpredsednik

Jovanisevic S.                                                    sekretar

Stojanovic M.                                                     predsednik parlamenta

Spiric M.                                                           clan

Dunic B.                                                            clan

Milenkovic D.                                                      clan

Lepojevic V.                                                       clan

Josanovic S.                                                      clan

Ljuboja D.                                                          clan

Milovanovic M.                                                   clan

II. Akcijes

Glavna oblast: Lokalne akcije

Predmeta rada: Pošumljavanje brda Hisar i rekonstrukcija gradskog drvoreda

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Organizovana javna kampanja za ozelenjavanje 500 stabala u skladu sa predloženim planom

Zapocete aktivnosti za izgradnju fabrike za preciscavanje otpadne vode

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Izrada katastra zagadivaca vode i vazduha na nivou mesne zajednice. Zastita okruzenja u regionu

Toplice i obližnjem brdu Hisar

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Prefectural

Akcije-rezultat:

Organizovana javna kampanja za zaštitu životne sredine. Definisani javni zahtevi koji su poredstavljeni u institucijama zaštite

prirode.

Organizovan sastanak sa glavnim zagadivacima i pripremljen akcioni plan.

Izraden kataster zagadivaca vazduha i zemljista u regionu

Lokalne vlasti prihvatili akcioni plan izraden od strane lokalne NVO

III. Izvor informacija

Naziv: REC

Opis teme: zaštita životne sredine


Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1995-                                               kada je potrebno                                          Zajedno                   Srednje

Naziv: Zavod za zaštitu prirode

Opis teme: prirodna dobra

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                               kada je potrebno                                              Mi                       Srednje

Naziv: Komunalna preduzeca

Opis teme: voda, vazduh

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1990-                                               kada je potrebno                                          Zajedno                   Srednje

Naziv: Ekološki pokret Novog Sada

Opis teme: zaštita prirode

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1996-                                               kada je potrebno                                          Zajedno                  Dovoljno

Buduci planovi

Uspostavljanje saradnje sa makedonskom organizacijom.

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Toplicke novine"

Opis teme: zaštita prirodnih dobara

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini               Lokalni                 -                          mesecni aneks                       Zajedno                    Dovoljno

Naziv: "Narodne novine"

Opis teme: aktivnosti

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Nonine                 Lokalni                 -                                aneks                                 Mi                        Nekoliko

Naziv: "NVO glasnik"

Opis teme: aktivnosti

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini            Nacionalni               -                              interviju                           Zajedno                    Srednje

Buduci planovi

Uspostavljamo saradnju sa bugarskom organizacijom za zaštitu životne sredine

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Top 3

Opis teme: akcije zaštite prirode

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             1/1998-                        po potrebi                          Zajedno                   Srednje


Naziv: RTS Toplica

Opis teme: akcije zaštite prirode

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             1/1999-                        po potrebi                          Zajedno                   Srednje

Naziv: Radio Toplica

Opis teme: akcije zaštite prirode

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Radio                   Lokalni             1/1996-                        po potrebi                          Zajedno                   Srednje

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekološki pokret Novi Sad

Predmeta: projekti

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1996-                                                                Zajedno                   Srednje

Naziv: Protecta

Predmeta: razmena informacija

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/2000-                                                                   Mi                       Nekoliko

Naziv: REC

Predmeta: projekti

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1996-                                                                Zajedno                   Srednje

Buduci planovi

Saradnja sa "LEL"

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: FOM

Opis teme: zaštita voda

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1990-                                                                 Mi                        Nekoliko

Naziv: FIAZ

Opis teme: zaštita vazduha

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1990-                                                                 Mi                        Nekoliko

Naziv: "Hisar"

Opis teme: zaštita voda

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1990-                                                                 Mi                        Nekoliko


Naziv: JKP

Opis teme: zastita covekove okoline

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1990-                                                             Zajedno                    Srednje

Naziv: Pokret zelenih

Opis teme: zastita covekove okoline

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/2000-                                                             Zajedno                    Srednje

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Brošura

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Pamfleti                                     1/2000-                                             jednom                          Samoizdavastvo

Naziv: Poster

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Materijal za obrazovanje u            1/2000-                                             dvaput                          Samoizdavastvo