Savez izviđača Jugoslavije, Beograd

 Datum popunjavanja upitnika: 14/6/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Beograd Poštanski broj  11000 Ulica:  Moše Pijade 8/II

Tel. +38111 3610-610 Fax +38111 3616-816                                                      e_mail: eking@ptt.yu, ztpbginv@eunet.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Marko Petrović Tel. +38111 3610-610, GSM: +381 64 1133 207 Govori:

Engleski , Francuski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1991

Ciljevi

Da doprinosi obrazovanju mladih ljudi kroz sistem vrednosti baziranom na Skautskoj zakletvi i zakonu, da pomogne

 da izgrade bolji svet gde su se ljudi potvrdili kao pojedinci i igraju konstruktivnu ulogu u društvu. Aktivnosti ove

organizacije su u bliskoj vezi sa prirodom i zaštitom prirode.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 30000Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 30000

Materijalna osnova

Kancelarija: Rented, Radni dani: 8-16, Radno vreme: 8-16

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar pretežno se koristi za pripremanje različitih

matrijala u skladu sa programom Asocijacije i za prepisku

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: zakupljen  ili odobren prostor drugih organizacija

Prevozna sredstva: iznajmljen ili dodeljen od drugih organizacija

Zaposleni sa nadoknadom: 1

Administrativno telo

Matić Goran                                                      predsednik

Mijanović Radovan                                            potpredsednik

Nikolić Srđan                                                    član komiteta

Darmanović Vuko                                             član komiteta

Božović Lazar                                                   član komiteta

Bojanić Dejan                                                   član komiteta

Šuković Veselin                                                član komiteta

Zečević Jovica                                                  član komiteta

Stojković Miroslav                                             član komiteta

Milić Vlado                                                        član komiteta

Stančić Petar                                                    član komiteta

Milošević Velimir                                               član komiteta

II. Akcijes

Glavna oblast: Društvene akcije

Predmeta rada: Stalno obrazovanje članstva na polju zaštite okoline kroz svakodnevne aktivnosti

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Obrazovanje o ekološkim temama kroz razne aktivnosti

Bolje razumevanje o potrebi zaštite okoline

Glavna oblast: Saradnja u rešavanju ekoloških problema

Predmeta rada: Aktivnosti na identifikaciji / registraciji i topografskom markiranju izvora pijaće vode na

teritoriji Srbije i Crne Gore južno od Save i Dunava

od 1954 prema  1990                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Uspešna saradnja sa lokalnim vlastima, Lokalnom vodoprivrednom administracijom, Lokalnim vodovodom

Identifickacija / registracija nekoliko stotina izvora pijaće vode


Glavna oblast: Upravljanje otpadom

Predmeta rada: Učešće u svetskoj kampanji "Očistimo svet"

od 1992 prema  2000                                              Obuhvatnosti predmeta

Akcije-rezultat:

Saradnja sa saveznim, regionalnim i lokalnim institucijama i sa Ambasadom Australije

Mnoge deponije u zemlji očišćene. Obrazovni aspekt razvoja u smislu korektnog odnosa prema okruženju.

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Brojne aktivnosti na lokalnom nivou u cilju zaštite okoline

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Razne ekološke aktivnosti

Razvijanje poštovanja prema životnoj sredini

Predmeta rada: Pošumljavanje na celoj teritoriji SRJ

od 1953 prema  1990                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Uspešna saradnja sa lokalnim vlastima, Direkcijom za gazdovanje šumama, Institutima, Šumarskoj školi,

Članovima društva za zaštitu prirode

Dodatnih 1.000.000 ha šume

Predmeta rada: Sađenje drveća na Deliblatskoj peščari posle požara koji je uništio zaštitnu zelenu površinu

od 1995 prema  1996                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Nova stabla na površini od nekoliko stotina hektara

Glavna oblast: Zaštita ekosistema

Predmeta rada: Učešće u borbi protiv moljaca u SRJ

od 1997 prema  1998                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Saradnja sa vladinim institucijama, Institutom za zaštitu bilja, Šumarskim institutom

Moljci su mehanički odstranjeni sa nekoliko stotina od hiljadu stabala

Budući planovi

General Issue: Pažnja članstva će biti delom usmerena na ispitivanju i zaštiti izvora pijaće vode

Issue - Topic:

                                                                                                  Range

Buduci planovi:

General Issue: Ishrana u prirodi / ekološki čista i prirodna hrana

                                                                                                  Range

Buduci planovi:

General Issue: Očuvanje i zaštita šuma od bolesti, zagađenje i negativne posledice ljudskih aktivnost

                                                                                                  Range

Buduci planovi:

General Issue: Sve velike akcije vođene do sada će biti organizovane u budućnosti

                                                                                                  Range

Buduci planovi:

III. Izvor informacija


Naziv: Svetska organizacija izviđačkog pokreta

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                            redovno, nekoliko puta godišnje                                  Oni                      Veoma

Naziv: Evropska izviđačka organizacija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                   nekoliko puta godišnje                                        Oni                      Veoma

Naziv: REC

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                           povremeno                                             Zajedno                  Veoma

Naziv: Vladine ustanove i profesionalne organizacije

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                           povremeno                                                 Mi                      Srednje

Budući planovi

Namera da osnuje odred mladih izviđača sa ciljem da prate najnovije informacije na polju ekologije iz raznih izvora i

 kontinuirano rade na izradi korisnih priručnika i materijala za članove udruženja.

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: RTS

Opis teme: Očistimo svet, kampanje, eko kamp, ostale eko aktivnosti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio               Nacionalnil         9/1995-                   tri puta godišnje                         Mi                       Srednje

Naziv: Studio B

Opis teme: Očistimo svet, kampanje, eko kamp, ostale eko aktivnosti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            9/1995-                   tri puta godišnje                         Mi                       Srednje

Naziv: Razni lokalni mediji u raznim delovima zemlje

Opis teme: Očistimo svet, kampanje, eko kamp, ostale eko aktivnosti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            9/1995-                   tri puta godišnje                         Mi                       Srednje


Naziv: RTS

Opis teme: Očistimo svet, kampanje, eko kamp, ostale eko aktivnosti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         9/1995-                   tri puta godišnje                         Mi                       Srednje

Naziv: Studio B

Opis teme: Očistimo svet, kampanje, eko kamp, ostale eko aktivnosti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            9/1995-                   tri puta godišnje                         Mi                       Srednje

Naziv: Razni lokalni mediji u raznim delovima zemlje

Opis teme: Očistimo svet, kampanje, eko kamp, ostale eko aktivnosti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            9/1995-                   tri puta godišnje                         Mi                       Srednje

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO