Drustvo za zastitu prirode "Tikvara", Backa Palanka

Datum popunjavanja upitnika: 16/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Backa Palanka Postanski broj 21400 Ulica: Vladimira Cirpanovica 11

Tel. +38121 734-149, 064/ 1227-279 Fax +38121 734-149

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1) Ilic Vladimir, 2) Krstan Pejic, 3) Ljubica Kovacevic Tel. +38121 1.) 743-149, 064/

1227-279, 2.) 767-867, 3.) 745-646 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana od 1991

Ciljevi

Zastita i prezentacija prirodnih potencijala grada Backa Palanka, doprinos revitalizaciji prirodnih bogatstava ove sredine, pomoc u

razvoju turizma i cuvanju zdrave sredine, zalaganje za Ustavom i medunarodnim ugovorima garantovanih prava coveka u oblasti

ekologije, zastite prirode, kao i prava coveka na zdravu zivotnu sredinu.

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 773Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 773

Materijalna osnova

Kancelarija: Rented, Radni dani: 18-20, Radno vreme: 18-20

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar Koristi se za svakodnevne poslove: baze podataka,

publikovanje,

Postoje baze podataka u papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: ima mogucnosti da se obezbedi prostor

Performans material: ne

Prevozna sredstva: ne, koristimo sopstvena vozila

Administrativno telo

Vladimir Ilic predesenik

Krstan Pejic sekretar

Milan Svilarov clan

Ljubica Kovacevic clan

Jovan Mencik clan

Slavica Marinkovic clan

II. Akcijes

Glavna oblast: Upravljanje otpadom

Predmeta rada: Izrada katastra deponija smeca, kvaliteta otpada, stanja deponija i strucna analiza u skladu sa

postojecom regulativom

od prema Obuhvatnosti predmeta rada Localni

Akcije-rezultat:

Izrada izvestaja o stetnim uticajima organskih i neorganskih zagadenja otpadom, koji mogu imati uticaj na povrsinske i

podzemne vode.

Ocekuje se da ce lokalne vlasti uskoro izraditi dokument o stvaranju regularne deponije i zatvoriti divlju. Takode ce se izraditi

katastar napuštenih deponija.

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada: Zastita dunavskog litroala jezera Tikvara blizu Backe Palanke; Zastita prirodnog nasleda barskog i

sumskog ekosistema, koji predstavlja staniste za retku floru i faunu i koji predstavlja deo dobro ocuvane prirodne i

zdrave životne sredine.

od prema Obuhvatnosti predmeta rada Prefectural

Akcije-rezultat:

Inicijativa sa nadleznim vlastima za preduzimanje mera da se oblast zastiti kao prirodno dobro. Ovo podrucje ima sledece

karakteristike: a) dobro zasticenu ortografsku i hidrografsku formu mocvara, b) diverzitet u vezi sa bikotopom tj. diverzitet flore

i faune je posledica geomorfologije, hidrologije i prirodnih procesa i c) kompleksnost ekosistema odražava funkcionalnu vezu

vodenog i kopnenog staništa

Posle mnogo tematskih sastanaka, javna kampanja i predstavljena studija ovog dela, Ministarstvo ekologije je izdalo preliminarni

akt o proglasavanju ovog dela zasticenim prirodnim dobrom.

Društvo je organizovano za regularnu kontrolu kvaliteta vode u jezeru Tikvara.

Drustvo je uradilo dva projekta: "Plan za upravljanje zasticenim prirodnim parkom Tikvara", i "Ucesce javnosti u upravljanju

zasticenim prirodnim parkom jezera Tikvara"

III. Izvor informacija


Naziv: REC

Opis teme: ucesce u ekoloskim odlukama

Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

- kvartalno Oni Dovoljno

Naziv: Fakultet zaštite na radu, Niš

Opis teme: zaštita životne sredine

Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

- cesto i po potrebi Zajedno Dovoljno

Naziv: Casopis "Ecologica"

Opis teme: zaštita životne sredine

Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

- kvartalno Mi Veoma

Naziv: Casopis "Recycling"

Opis teme: zaštita životne sredine

Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

- kvartalno Oni Srednje

Naziv: Zbornici sa seminara

Opis teme: zaštita životne sredine

Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

- povremeno Oni Veoma

Buduci planovi

Ucesce na seminarima i radionicama

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Nedeljne novine"

Opis teme: Zaštita životne sredine

Vrste Tiraža Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

Magazini Lokalni 1/1998- periodicno Mi Nekoliko

Buduci planovi

Ucesce javnosti u izradi plana upravljanja zasticenim prirodnim dobrom Tikvara, izrada katastra deponija na opstini Backa

Palanka

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio "BAP"

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste Pokrivenosti Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

Radio Lokalni 1/1998- periodicno Mi Nekoliko


Naziv: TV "BAP"

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste Pokrivenosti Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

Televizija Lokalni 1/1998- periodicno Mi Nekoliko

Naziv: TV "Lasta"

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste Pokrivenosti Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

Televizija Lokalni 1/1998- periodicno Mi Nekoliko

Naziv: RTS, TV Novi Sad

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste Pokrivenosti Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

Televizija Nacionalnil 1/1998- periodicno Zajedno Nekoliko

Buduci planovi

Ucesce javnosti u izradi plana upravljanja zasticenim prirodnim dobrom Tikvara, izrada katastra deponija na opstini Backa

Palanka

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Planinarska organizacija

Predmeta: šumarstvo, zaštita od vetra

Domaci Period Iinicijative Nivoa zadovoljenja

Da 1/1998- Zajedno Veoma

Naziv: Društvo prijatelja dece

Predmeta: konkurs za decu

Domaci Period Iinicijative Nivoa zadovoljenja

Da 1/1998- Zajedno Dovoljno

Naziv: Ribolovacko drustvo "Saran"

Predmeta: ciscenje jezera Tikvara

Domaci Period Iinicijative Nivoa zadovoljenja

Da 1/1998- Zajedno Veoma

Naziv: Ekolosko pozoriste za decu, Backa Palanka

Predmeta: medunarodno ekolosko pozoriste za decu tokom letnjeg perioda

Domaci Period Iinicijative Nivoa zadovoljenja

Da 1/1998- Zajedno Dovoljno

Buduci planovi

Nastavak saradnje i aktivnosti koje su i do sada obavljanje

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Komisija SO Backa Palanka

Opis teme: saradnja izmedu NGO i lokalnih vlasti

Period Inicijative Nivoa zadovoljenja

1/1998- Mi Veoma


Naziv: Osnovne skole na teritoriji opstine Backa Palanka

Opis teme: ukljucivanje nastavnika i ucenika iz osnovnih skola u nase aktivnosti

Period Inicijative Nivoa zadovoljenja

1/1998- Mi Dovoljno

Buduci planovi

AD "Nopal" i Drustvo za zastitu prirode "Tikvara", aktivnosti na zajednickom ekoloskom projektu i odrzavanje kanala

Dunav-Tisa-Dunav

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Internet materijali za potrebe osnovnih skola u opstini Backa Palanka

Buduci planovi

Izdavanje brošura i mapa o Tikvari

Vrste Period Ucestanost izdanja Saradnje

Materijal za obrazovanje u 1/1998- jednom Sa ostalim institucijama