Društvo za zaštitu životne sredine "Stara Planina", Pirot

 Datum popunjavanja upitnika: 8/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Pirot Poštanski broj  18300 Ulica:  Midžorska 31

Tel. +38118 331-771 Fax                                                                                  e_mail: taskovdr@usa.net

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Dragan Taškov Tel. +38118 331-771 Govori: Engleski , Francuski , Ruski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1996

Ciljevi

Zaštita, razvoj i poboljšanje ekoloških uslova u blizini Pirota i na Staroj planini. Smanjenje uticaja lokalne industrije,

razvoj i pristup bazi podataka, podraška javnim aktivnostima i međuregionalna saradnja

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 25

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 16-20, Radno vreme: 16-20

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ustupljen

Prevozna sredstva: istupljene i iznajmljene

Administrativno telo

Dragan Taškov                                                 predsednik

Miroslav Mijalković                                            član

Biljana Ratomir                                                 član

Milan Stanojević                                                osnivač

II. Akcijes

Glavna oblast: Lobiranje - akcije za podršku

Predmeta rada: Akcije za podršku i edukacija

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Prefectural

Akcije-rezultat:

Uz pomoć REC i SO Pirot realizovana akcija "Učešće javnosti u izboru alternativnih matoda tretmana čvrstog

komunalnog otpada"

U saradnji sa REC organizovana 'Škola lekovitog bilja"; Organizovana međunarodna konferencija o zaštiti Stare

Škola lekovitog bilja je na jednom mestu okupila berače bilja sa terena i one koji su zaduženi da se o tom dobru

staraju.To je bila prilika da se reguliše korišćenje lekovitog bilja. Učesnici Instituta za zaštitu prirode su rekli da su

saveti bili veoma korisni i oni će ih proučiti.

Rezultat ovih akcija je povezivanje privrednih organizacija i NGO sektora koje u budućnosti treba da dovede do

zajedničkog  programa održivog razvoja Stare Planine.

III. Izvor informacija

Naziv: Fakultet zaštite na radu

Opis teme: održiv razvoj

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

11/1996-                                                 mesečno                                               Zajedno                 Nekoliko

Naziv: Inspekcija za zaštitu životne sredine na opštinskom nivou

Opis teme: upravljanje otpadom

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1997-                                                 svakodneno                                            Zajedno                 Dovoljno


Naziv: Zavod za zaštitu životne sredine

Opis teme: obrazovanje

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1998-                                                  po potrebi                                              Zajedno                 Dovoljno

Naziv: REC

Opis teme: parkovi prirodne vode

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

11/1997-                                                 mesečno                                               Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Širenje institucionalnih veza sa vladinim i nevladinim organizacijama

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Sloboda"

Opis teme: upravljanje otpadom, zaštita okoline, ekologija planiranja grada, kvalitet života

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni           11/1996-                        mesečno                              Mi                       Dovoljno

Budući planovi

Planira se poboljšanje saradnje sa štampom, Društvo "Stara planina" će uložiti napore da se bliže poveže sa

domaćim i stranim časopisima čija je glavna oblast zaštita životne sredine

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Pirot

Opis teme: upravljanje otpadom, zaštita životne sredine, planiranje grada, ekologija, kvalitet života

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1997-                       po potrebi                         Zajedno                  Srednje

Naziv: TV Pirot

Opis teme: upravljanje otpadom, zaštita životne sredine, planiranje grada, ekologija, kvalitet života

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1997-                        mesečno                          Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

U planu je saradnja sa medijskim kućama specijalizovanim za proizvodnju i promet filmova sa ekološkim temama

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: CeSID

Predmeta: obrazovanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                           1/2000-                                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: Otpor

Predmeta: zajedničke akcije

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                           1/2000-                                                               Zajedno                 Dovoljno


Naziv: REC

Predmeta: zajedničke akcije, obrazovanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1997-                                                                   Mi                       Veoma

Naziv: CRNPS

Predmeta: zajedničke akcije

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                           1/1997-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Uspostavljanje bilže saradnje, naročito sa NVO iz inostranstva koje bi pomogle osnivanje ekološkog informativnog

centra u Pirotu. Saradnja sa partnerima iz Bugarske, ali i iz drugih zemalja.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Fakultet zaštite na radu

Opis teme: predavanja, seminari

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1997-                                                                 Mi                       Dovoljno

Naziv: Zavod za zaštitu sredine

Opis teme: obrazovanje

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1997-                                                                 Mi                         Veoma

Naziv: Opštinska inspekcija

Opis teme: spoljne akcije

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1997-                                                                 Mi                         Veoma

Naziv: Zavod za zaštitu zdravlja

Opis teme: obrazovanje

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                                 Mi                        Srednje

Budući planovi

Društvo "Stara planina" planira da učvrsti svoje veze sa državnim institucijama i naročito sa lokalnom samoupravom

 uz čiju je pomoć već izvedeno nekoliko akcija.

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv:

Budući planovi

Pored letaka i plakata, štampanje i ekološkog biltena. Problem je nedostatak tehničke opreme. U protekle 4

godine, sve akcije izvedene bez sopstvenih prostorija i kompjutera.

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Pamfleti                                         -                                               po potrebi              Sa ostalim organizacijama iz

                                                                                                                                     oblasti zivotne sredine


Naziv:

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u              -                                                 dvaput                Sa ostalim organizacijama iz

                                                                                                                                     oblasti zivotne sredine