Nezavisna organizacija za očuvanje biodiverziteta "Ekolibri-Bionet", Beograd

 Datum popunjavanja upitnika: 21/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Beograd Poštanski broj  11000 Ulica:  Sinđelićeva 7

Tel. +38111 3442-975 Fax +38111 3442-975                                                      e_mail: jangelus@eunet.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Jovan Angelus Tel. +38111 3442-975 Govori: Engleski , Ruski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1996

Ciljevi

Popularizacija saznanja o vrednostima i značaju biološke raznovrsnosti i podsticanje razvoja svesti o potrebi njenog

očuvanja i aktivnog odnosa prema biodiverzitetu u celini

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 102

Materijalna osnova

Kancelarija: Cohabitation, Radni dani: 8.30-15, Radno vreme: 8.30-15

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar Koristi se za  svakodnevne poslove, e-mail,

baze podataka, publikovanje

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: mala sala

Prevozna sredstva: iznajmljena kola

Zaposleni sa nadoknadom: 1

Clanovi sa nadoknadom : 1

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 6 clanova.

Administrativno telo

Mr Jovan Angelus                                              osnivač

Voislav Vasić                                                    predsednik

Vladimir Stevanović                                          predsednik programskog saveta

Suzana Đorđević-Milošević                                 predsednik upravnog odbora

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita biodiverziteta

Predmeta rada: Zaštita divlje flore i faune; Zaštita eko sistema; Zaštita ptica; Bio politika; Informaisanje za

podizanje javne svesti kroz obrazovanje; Održivi razvoj; Izdavačka delatnost

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Edukativni projekti: Ekološko obrazovanje u osnovnim školama o planini Šari i o korišćenju prirodnih resursa

Avis Marsilliana zimsko brojanje migratornih vrsta vodenih ptica na reci Dunav; Povratak stanovništva napuštenim

selima regiona Stara Planina; Publikacija "Biodiverzitet Jugoslavije"; CD room "Catalogue faunae Jugoslaviae -

Zbližavanje multietničke zajednice u selima Šar Planine; Publikovanje rezultata brojanja vodenih ptica na reci

Podizanje svesti mladih u osnovnim školama o vrednostima Stare planine;  Naučni inventar ugroženih i retkih

vrsta flore i faune u SRJ.

III. Izvor informacija

Naziv: Individualno i Institucionalno

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1997-                                                     često                                                      Mi                       Veoma

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "NIN"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1996-                           često                                 Mi                       Dovoljno


Naziv: "Politika"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1996-                           često                                 Mi                       Dovoljno

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: RTS

Opis teme: ekologija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         1/1996-                                                                   Mi                      Dovoljno

Naziv: Radio Beograd

Opis teme: ekologija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio               Nacionalnil         1/1996-                                                                   Mi                      Dovoljno

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Planinarski savez Jugoslavije

Predmeta: zaštita čovekove sredine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1998-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Jugoslovenski forum planina

Predmeta: zaštita čovekove sredine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1998-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: YU Dunavski forum

Predmeta: zaštita čovekove sredine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1999-                                                               Zajedno                 Dovoljno

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu

Opis teme: zaštita čovekove okoline

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1996-                                                                 Mi                       Dovoljno

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Bionet glasnik

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Novine                                     1/1996-                                         tromesečno                     Samoizdavastvo


Naziv: Biodiverzitet SRJ

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Knjige                                      1/1996-                                            jednom                   Sa ostalim institucijama

Naziv: Katalog faune u SRJ

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

                                               1/1996-                                            jednom                        Samoizdavastvo