Samostalni ekološki pokret "Žubor", Mladenovac

 Datum popunjavanja upitnika: 21/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Mladenovac Poštanski broj  11400 Ulica:  Granice bb, POBox 76

Tel. +38111 8220-314, 8213-060 Fax +38111 8220-145                                      e_mail: ekozubor@www.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1) Miodrag Erčević, 2) Mališa Milošević Tel. 1) +38111 8220-314, 2)

8213-060 Govori: Engleski , Francuski , Ruski

Pravni status

Organizacija je  udruzenje gradana  od 1990

Organizacija je udru enje gradana  od 1990

Ciljevi

Zaštita kulturnog i duhovnog nasleđa našeg naroda, zaštita životne sredine (prirode), poboljšanje uslova i kvaliteta

života, obrazovanje, pravovremeno i tačno informisanje

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 105 Bez prava glasa: 2

Materijalna osnova

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: po potrebi ustupaju nam besplatno

Prevozna sredstva: po potrebi ustupaju nam besplatno

Administrativno telo

Mališa Milošević                                                osnivač i predsednik

Radivoje Manić                                                 član

Dušica Pejić                                                      član

Milinko Bajčeta                                                 osnivač i sekretar

Miodrag Erčević                                                član i savetnik

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Zaštita prirodnih voda

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Čišćenje izvora i vodotokova

Porastao nivo vode u potocima i biljne i životinjske vrste su se vratile koje su to živele ranije.

Zdrava voda omogoćila uspešnije i zdravije gajenje stoke; uzgoj takve stoke omogućio proizvodnju zdrave hrane

Povećan protočni vodostaj omogućava divljim životinjama pitku vodu, a ono stimuliše povećanje broja životinjskih

rodova i vrsta, a to je pak uslov sportskog lova i lovoturizma a samim tim se povećava ekonomski boljitak

naroda. Povećan protočni vodostaj koji se uliva u reku smanjuje kontaminaciju reke.

III. Izvor informacija

Naziv: Individualno

Opis teme: bogatstvo prirode

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                            po potrebi                                              Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Institucionalno

Opis teme: bogatstvo prirode

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                            po potrebi                                              Zajedno                 Dovoljno


Naziv: Simpozijum

Opis teme: bogatstvo prirode

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                            po potrebi                                              Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Kongresi

Opis teme: bogatstvo prirode

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                            po potrebi                                              Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Nastojanje da se dođe do različitih novih informacija

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Politika"

Opis teme: okruženje

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1997-                       po potrebi                         Zajedno                    Veoma

Budući planovi

Redovno informisanje šta se događe i šta će biti.

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Mladenovac

Opis teme: životna sredina

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni           12/1990-                       po potrebi                         Zajedno                  Srednje

Naziv: TV Mladenovac

Opis teme: životna sredina

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni           12/1990-                       po potrebi                         Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Organizovanje okruglog stola s temom koja će edukovati široku javnost.

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: EKOMAN

Predmeta: zaštita čovekove sredine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1994-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: "Vrelo", Novi Sad

Predmeta: zaštita čovekove sredine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1994-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Osnivanje Evropskog ekološkog centra balkanskih planina na V međunarodnoj konferenciji "Ekoman".

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima


Naziv: Jugoslovenska armija

Opis teme: zaštita čovekove okoline

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                12/1990-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Naziv: "Lasta"

Opis teme: zaštita čovekove okoline

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                12/1990-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Zavod za zaštitu sredine

Opis teme: zaštita čovekove okoline

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1993-                                                            Zajedno                    Srednje

Budući planovi

Nastavak čišćenja izvora i vodotokova, pošumljavanje autohtonih biljaka, čišćenje rečnih korita i pošumljavanje,

prikupljanje starog motornog ulja i starih guma.

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Budući planovi

Kada samostalni ekološki pokret "Žubor" finansijski ojača, onda će se izdavati novine "Dah prirode"