Ekološko pokret, Pančevo

 Datum popunjavanja upitnika: 21/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Pančevo Poštanski broj  26000 Ulica:  Kikindska 2/14

Tel. +38113 351-515 Fax +38113 351-515                                                         e_mail: epppvo@panet.bits.net

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Slavko Samardžija Tel. 063/ 826-9805 Govori: Engleski , Nemacki

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1999

Ciljevi

Uticanje na zagađivače životne sredine

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 30

Materijalna osnova

Kancelarija: , Radni dani: po potrebi, Radno vreme: po potrebi

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar Koristi se za  svakodnevne poslove, e-mail

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: po potrebi u saradnji sa drugim organizacijama

Prevozna sredstva: lični auto

Administrativno telo

Mr Slavko Samardžija                                       osnivač

Aleksandar Biro                                                osnivač

Stojan Tegeltija                                                osnivač

Dr Bora Dakić                                                   osnivač

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Součavanje građana sa ugrožavanjem ekosistema i njihovo praćenje i prevencija za

zaustavljanje ugrožavanja.

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Prefectural

Akcije-rezultat:

Održavanje predavanja i praćenje brojnog stanja ugroženih vrsta.

Saradnja sa lokalnim medijima gde je javnost upoznata sa postojanjem ugroženih područja i najvećih zagađivača ,

 kao i sa materijama kojima smo ugroženi.

U nekim pančevačkim osnovnim školama, organizovano takmičenje u oblastima: srpski jezik i likovno

obrazovanje, gde su podeljene simbolične nagrade sa ciljem upoznavana dece sa ekološkim problemima i

načinom ophođenja prema životnoj sredini.

Glavna oblast: Rehabilitacija prirodnih pejsaža

Predmeta rada: Informisanje građana  o stanju životne sredine i nivo zagađenosti. Praćenje situacije ugroženog

ekosistema i njegova zaštita od daljeg zagađenja.

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Prefectural

Akcije-rezultat:

U saradnji sa rafinerijom Pančevo i njihovom laboratorijom prati se pokretanje njihovih postrojenja, kako bi se

smanjilo aero zagađenje, po principu zajadničke saradnje a ne konflikta. Saradnja sa SO Pančevo u praćenju

ekosistema u kojima su očuvani flora i fauna.

Trenutno je u radu analiza učinjene štete, u reonu Njivica, koji je ugrožen izgradnjom kanala za navodnjavanje.

Pokretanje inicijative za pravljenje eko kampa sa ciljem edukacije mladih i njihovom uključivanju u održavanju,

čišćenju i upoznavanju sa prirodom eko sistema Njivica.

Učestvovanje, na poziv rafinerije, u razgovoru sa direktorom u kome su iznešene naše primedbe koje su delimično

 usvojene, posle čega je obaveštena javnost Pančeva

Zaustavljena dalja izgradnja kanala i nasipa u reonu Njivica i predlog SO Pančevo da se napravi projekat za

revitalizaciju ovog područja.

III. Izvor informacija

Naziv: REC


Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                   nedeljno                                                   Mi                      Nekoliko

Naziv: Rafinerija nafte - laboratorija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                  po potrebi                                                  Mi                      Nekoliko

Naziv: Zavod za zaštitu na radu, Novi Sad

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                   nedeljno                                               Zajedno                  Veoma

Budući planovi

Proširivanje izvora informacija, saradnja sa stručnjacima iz pojedinih oblasti i nabavka opreme za mogućnost

vlastitog merenja i prikupljanja informacija.

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Pančevac"

Opis teme: naše akcije

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/1999-                       po potrebi                         Zajedno                   Srednje

Naziv: "Politika ekspres"

Opis teme: dodatak

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/2000-                       po potrebi                         Zajedno                    Nijedan

Naziv: "Start 013"

Opis teme: naše akcije

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/2000-                       po potrebi                         Zajedno                   Srednje

Budući planovi

Nastavak dalje saradnje.

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: TV Pančevo

Opis teme: novosti o akcijama

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1999-                       po potrebi                         Zajedno                  Srednje

Naziv: Radio Pančevo

Opis teme: novosti o akcijama

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1999-                       po potrebi                         Zajedno                  Srednje


Naziv: "Ritam"

Opis teme: novosti o akcijama

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/2000-                       po potrebi                         Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Nastavak dalje saradnje.

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekološki pokret Vojvodine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1999-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Udruženje ribolovaca Ivanovo

Predmeta: pomoć u zaštiti reke

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/2000-                                                                  Oni                      Veoma

Budući planovi

Povezivanje sa drugim NVO, zajedničke akcije i saradnja u okvirima istih zajedničkih interesovanja i oblasti.

Razmena informacija i korišćenje opreme i njena zajednička nabavka.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Ministarstvo ekologije

Opis teme: informisanje i alarmiranje zagađiovaca

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1999-                                                                 Mi                        Nekoliko

Naziv: SO Pančevo

Opis teme: informisanje i alarmiranje zagađiovaca

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1999-                                                                 Mi                        Nekoliko

Naziv: Zavod za zaštitu rada,  Novi Sad

Opis teme: razmena informacija

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1999-                                                            Zajedno                    Veoma

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Budući planovi

Pravljenje INTERNET prezentacijena kojoj bi se mogla naći obaveštenja o našim akcijama, projektima, mogućnosti

učlanjenja, pomoć u radu, informisanju sponzora i donatora.