Ekološki pokret "Ibar", Kraljevo

 Datum popunjavanja upitnika: 21/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Kraljevo Postanski broj  36000 Ulica:  Karadordeva 48 (Mesna zajednica)

Tel. +38136 24-930 Fax +38136 24-930                                                                 e_mail: ekoibar@yahoo.com

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Miroslav Pavlovic, Dr. Nebojsa Dimitrijevic Tel. +38136 332-796, 333-834, 064/

1219-504 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1990

Ciljevi

Primena ekoloskih standarda i demokratskog karaktera drustvenog uredenja, nastojanje da koncept unapredenja zivotne sredine

postane osnovni kriterijum politike razvoja; Zalaganje za ideju pravde, a protiv svake vrste nasilja

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 1247 Bez prava glasa: 0Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 0

Materijalna osnova

Kancelarija: , Radni dani: 20-22, Radno vreme: 20-22

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: besplatno dobijamo u saradnji sa skupštinom opštine

Prevozna sredstva: dobijamo u saradnji sa šumarskom školom ili rukometnim klubom Kraljevo, snosimo troškove

Administrativno telo

Miroslav Pavlovic                                                osnivac

Tatjana Rasovic

Dr Nebojsa Dimitrijevic

Verica Jelic                                                        clan

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavacka delatnost)

Predmeta rada: Ucesce javnosti u zastiti zivotne sredine prema Arhuskoj konvenciji (u saradnji sa REC)

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Nationalni

Akcije-rezultat:

Kampanja "Treci milenijum - eko milenijum", u  2000 :  1. Uspostavljane stalne telefonske komunikacije sa gradanima kroz eko

apel telefon, na koiji gradani javljaju uocene probleme u zivotnoj sredini, 2. Prezentacija sakupljenih podataka odgovarajucim

organima republicke i lokalne uprav, uz podrsku medija, 3. Lobiranje za resavanje ekoloskih problema koji su u nadleznosti suda,

a sporo se resavaju ili se ne resavaju, 4. Izrada osnovne mreze zagadivaca, kao podloge za bazu podataka u buducem katastru

 zagadivaca

Organizovana konferencija za štampu za promociju rezultata eko apela; štampani su pamflreti, stalno je vršen pritisak na

organe lokalne uprave radi doslednog sprovodenja propisa, sto je rezultiralo resavanju nagomilanih ekoloskih problema u zivotnoj

 sredini.

Ucesce na radionici u Strugi, razmena iskustava iz projekata, ucesce javnosti-Arhuska konvencija

Konkretni rezultati: 1. Reseni 17 divljih deponija, 2. Uklanjanje pasa lutalica, 3. Snimanje 18 izvorista-cesmi u projekat za

sredivanje,kao alternativnog vodosnabdevanja, 4. Resavanje Romskog naselja (komunalni problem) i 5. Pribavljanje sredstava

za rešavanje problema vodosnabdevanja i kontrolisano ispuštanje otpadnih voda

III. Izvor informacija

Naziv: REC

Opis teme: ucesce javnosti

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                   po potrebi                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: Regionalni zavod za zaštitu zdravlja

Opis teme: uticaj okolone na zdravlje

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                    mesecno                                                   Mi                      Nekoliko


Naziv: Inspekcija za zastitu zivotne sredine na republickom nivou

Opis teme: zakoni o eko zaštiti

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                   po potrebi                                                  Mi                      Nekoliko

Naziv: Komunalne inspekcije

Opis teme: komunalni otpad

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/2000-                                                  kontinualno                                              Zajedno                   Srednje

Buduci planovi

Kampanja i izrada katastra zagadivaca sa relevantnim institucijama na podrucju na kome delujemo. Kampanja i ucesce u

REREP-u, Nastavak ucesca u projektima implementacije Arhuske konvancije, pokretanje inicijative i ucesce u izradi "LEAP"-a.

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Ibarske novosti"

Opis teme: ucesce u javnim manifestacijama

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini               Lokalni             1/1999-                    jednom nedeljno                          Mi                        Srednje

Buduci planovi

Tromesecno izlazenje ekoloske publikacije EP "Ibar", Kraljevo, pod nazivom "Ekoloski azimut"

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: "Globus", Kraljevo

Opis teme: eko problemi zdravlje

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Radio                   Lokalni             1/1998-                    dvaput mesecno                      Zajedno                  Dovoljno

Naziv: K28, Kraljevo

Opis teme: NGO-s aktivnosti

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             1/1999-                        po potrebi                              Mi                       Nekoliko

Naziv: C10 Kraljevo

Opis teme: eko manifestacije

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             1/1999-                    jednom mesecno                      Zajedno                   Srednje

Naziv: TV Melos Kraljevo

Opis teme: eko manifestacije

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             1/1999-                    jednom mesecno                      Zajedno                   Srednje

Buduci planovi

Izrada sopstvenog WEB sajta za elektronsku komunikaciu, uspostavljanje stalnog termina za ekološke emisije na TV.

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: REC

Predmeta: uscesce javnosti


Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1999-                                                                Zajedno                  Dovoljno

Naziv: Forum NGO-s

Predmeta: kampanja zaštite sredine

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/2000-                                                                Zajedno                   Nekoliko

Naziv: Evropski pokret

Predmeta: kampanja zaštite sredine

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/2000-                                                                Zajedno                   Nekoliko

Naziv: Humanitarne NVO

Predmeta: obezbedenje vode

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1999-                                                                   Mi                       Nijedan

Buduci planovi

Umrežavanje u okviru NVO.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Zavod za zaštitu zdravlja

Opis teme: saradnja na projektima o zagadenosti vazduha

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1999-                                                                 Mi                        Srednje

Naziv: Mašinski fakultet,  Kraljevo

Opis teme: saradnja na projektima o zagadenosti vazduha

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1998-                                                                 Mi                        Srednje

Naziv: Opštinska uprava, Kraljevo

Opis teme: osnivanje eko fonda

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/2000-                                                             Zajedno                     Veoma

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Ekološki azimut

Buduci planovi

Razvijanje i promocija Biltena "Ekoloski azimut", ukljucivanje u elektronske novine "Kragujevacki reporter".

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Novine                                      1/2000-                                          tromesecno                       Samoizdavastvo