Ekološko društvo "23.april 1762-1775", Uzdin

 Datum popunjavanja upitnika: 11/8/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Uzdin Poštanski broj  26216 Ulica:  T. Vladimiresku 176 b

Tel. +38113 673-262 Fax +38113 673-262

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Vasile Barbu Tel. +38113 673-262 Govori: Engleski , Rumunski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1990

Ciljevi

Zaštita životne sredine, edukacija građana, izgradnja ekološke svesti

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 230 Bez prava glasa: 4

Materijalna osnova

Kancelarija: Cohabitation

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: da

Prevozna sredstva: ne

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 2 clanova.

Administrativno telo

O. Kresi                                                           predsednik

T. Spariosu                                                       potpredsednik

Vasile Barbu                                                     sekretar

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Informativna kampanja i dobrovoljni rad za zaštitu i unapređenje životne sredine

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Više dobrovoljnih radnih akcija, uređenje zelenih površina, sadnja sadnica, tematske konferencije, predavanja,

štampanje biltena, akcije protiv divljih deponija, zaštita šuma, obale Tamiša.

Jedan deo stare uzdinske šume na obali Tamiša odlukom državnih i nadležnih organa je proglašen za regionalni

Obustavljena seča starih retkih drveća i obnovljen rezervat za retke ptice (beli ždral)

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Tibiskus"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            4/1990-                       periodično                         Zajedno

Naziv: "Libertatea"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            4/1990-                       periodično                         Zajedno

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Novi Sad

Opis teme: ekologija


Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            4/1990-                       periodično                             Mi

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekološki pokret Vojvodine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           4/1990-                                                                                            Srednje

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Dodatak časopisu 'Tibiskus"

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Novine                                          -                                                  4 puta                 Sa ostalim organizacijama iz

                                                                                                                                     oblasti zivotne sredine