Evolucija, Beograd

 Datum popunjavanja upitnika: 21/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Beograd Poštanski broj  11000 Ulica:  Knez Danilova 61

Tel. +381 3220-527, 064/ 1476-142 Fax                                                             e_mail: evolucij@eunet.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Đurović Ozrislava Tel. 064/ 1476-142 Govori: Engleski , Ruski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1999

Ciljevi

Podizanje svesti građana na viši nivo

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 10 Bez prava glasa: 25

Materijalna osnova

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove, e-mail, baze podataka

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: zakupljen, moguće je organizaovati sastanke

Prevozna sredstva: iznajmljen

Administrativno telo

Dositej Đurović                                                 predsednik

Dragan Todorić                                                 potpredsednik

Katarina Trbojević                                             sekretar

Ozrislava Đurović                                              odnosi sa javnošću

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Ekološko obrazovanje, zdrava hrana

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Sprovodimo anketu radi utvrđivanja nivoa ekološkog obrazovanja stanovništva i svesti o mogućnostima zdravije

Određen nivo obrazovanja i svesti postoji, dovoljan jedino kao baza za dalju edukaciju

III. Izvor informacija

Naziv: Novine

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                 svakodneno                                                 Mi                      Srednje

Naziv: INTERNET

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                 svakodneno                                                 Mi                     Dovoljno

Budući planovi

Pretplate na strane časopise, kontakti sa Green peace.

IV. Odnosi sa štampom

Budući planovi

Obaveštavanje javnosti o budućim akcijama preko štampe sa lokalnim i nacionalnimm tiražom.

V. Odnosi sa mas-medijima


Naziv: Radio Pančevo

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni           10/2000-                                                              Zajedno                  Nekoliko

Budući planovi

Ostvariti visok nivo saradnje sa elektronskim mas medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Generacija 21

Predmeta: upitnici

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                      9/2000-9/2000                                                              Mi                       Srednje

Budući planovi

Povezivanje sa što većim brojem organizacija iz ove oblasti rada

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Budući planovi

Ostvarivanje saradnje sa Gradskim zelenilom, Ministarstvom za ekolgiju i zajedničko pronalaženje rešenja za

fabrike zagađivače.

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Budući planovi

Izdavanje biltena i štampanje plakata sa porukama  koje će afirmisati ekološki način razmišljanja.