Farmaceutsko istraživačko društvo "Dr Jovan Tucakov", Novi Beograd

 Datum popunjavanja upitnika: 21/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Novi Beograd Poštanski broj  11070 Ulica:  Bulevar Umetnosti 27

Tel. +38111 3111-314 Fax                                                                                e_mail: jtfid@yahoo.com

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1) Stanković Tatjana, 2) Krpić Ivan, 3) Korićanac Ksenija Tel. 1) +381111

 3103-056, 2) 3102-858, 3) 3103-028 Govori: Engleski , Francuski , Nemacki

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1982

Ciljevi

1. Podsticanje, okupljanje i organizovanje mladih ljudi za bavljenje naučno-istraživačkim radom u oblasti farmacije,

2. Izrada farmakognozijskih karti u cilju prezentacije njihovih prirodnih resursa i racionalne eksploatacije, 3.

Laboratorijsko ispitivanje kontaminacija (teški metali, radioaktivnost) lekovitog biljai program zaštite, 4. Edukacija

stanovništva o ugroženošti lekovitog bilja na ekološkim osnovama i 5. Popularizacija fitoterapije

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 223Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 223

Materijalna osnova

Kancelarija: , Radni dani: 11-15, Radno vreme: 11-15

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove, e-mail

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: nemamo, ali nam je ustupa Farmaceutski fakultet u Beogradu

Performans material: nemamo, ali nam je ustupa Farmaceutski fakultet Beograd

Prevozna sredstva: prijatelji organizacije nam ustupaju

Administrativno telo

Stanković Tatjana

Krpić Ivan

Korićanac Ksenija

Mladenović Saša

Malešević Marija

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita biodiverziteta

Predmeta rada: Farmakognozijsko ispitivanje, laboratorijska analiza biljaka,  suočavanje sa problemom

ugrozenosti lekovitih vrsta biljaka

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Edukovanje stanovništva o načinu sakupljanja i sušenja lekovitog bilja i proizvodnja poreparata kroz kurseve naših

 instruktora.

Mesečna prezentacija nekih familija biljaka i tradicionalno organizovanje letnjih kampova  na planinama Srbije.

Posle obrazovnog kursa,  učesnici idu u letnje kampove i publikuju rezultate istraživanja.

Pronašli smo nove vrste na Divčibarama i ispitali ih na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu

III. Izvor informacija

Naziv: Gorunović Momčilo

Opis teme: klasifikacija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1982-                                                  po potrebi                                                  Mi                      Srednje

Naziv: Stupar Mirjana

Opis teme: primena lekovitog bilja

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/2000-                                                  po potrebi                                                  Mi                      Srednje


Naziv: Institut za lekovito bilje "Josif Pančić"

Opis teme: zaštita i proizvodnja lekovitog bilja

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1996-                                                  po potrebi                                              Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Imamo nameru saradnje sa međunarodnim institucijama u cilju praćenja trendova i novosti u problematici lekovitog

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Inform"

Opis teme: novosti u našoj organizaciji

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/2000-                        mesečno                          Zajedno                   Srednje

Naziv: "Inpharm"

Opis teme: novosti u farmaciji

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1998-                        mesečno                          Zajedno                    Veoma

Naziv: "Moć prirode"

Opis teme: zaštita i primena lekovitog bilja

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1997-                        mesečno                          Zajedno                   Dovoljno

Budući planovi

Imamo nameru da sarađujemo sa nekim dnevnim novinama na temu "Malo poznate lekovite biljke".

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: RTS

Opis teme: novosti u farmaciji

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         1/1995-                       periodično                         Zajedno                  Srednje

Naziv: Studio B

Opis teme: novosti u farmaciji

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1997-                       periodično                         Zajedno                  Srednje

Naziv: Naxi radio

Opis teme: primena fito preparata

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1999-                       periodično                         Zajedno                  Srednje

Naziv: Studio B

Opis teme: novosti u farmaciji

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1997-                       periodično                         Zajedno                  Srednje


Budući planovi

Stvaranje nedeljne emisije na TV o popularizaciji fitoterapije i pravilnom sakupljanju lekovitog bilja u cilju racionalne

i umerene eksploatacije (očuvanje ekosistema).

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Mladi istraživači Srbije

Predmeta: zaštita eko sistema

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1990-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Biološko istaživačko društvo

Predmeta: lekovito bilje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1999-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Otvoreni smo za svaki vid saradnje.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Farmaceutski fakultet

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1982-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Fabrika lekova "Zdravlje",  Leskovac

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Naziv: Fabrika lekova "Hemofarm", Vršac

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Naziv: Institut za lekovito bilje "Josif Pančić"

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                            Zajedno                    Veoma

Budući planovi

Nameravamo da sarađujemo sa međunarodim organizacijama sa sličnim programom kao i na razmeni članova sa

ciljem zajedničkog izvođenja projekata.

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Farmaceutske prognoze

Budući planovi

Formiranje časopisa "Dr Jovan Tucakov" na srpskom jeziku  i glavni članci na engleskom.

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Dnevnici, Posteri, Mape              1/1982-                                          periodično                      Samoizdavastvo


Naziv: Novosti u farmaciji

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Pamfleti                                    1/1997-                                          periodično                 Sa ostalim institucijama

Naziv: Fito - therapija

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u         1/1999-                                          periodično                 Sa ostalim institucijama