Ekološki pokret "Dubašnica", Bor

 Datum popunjavanja upitnika: 8/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Bor Poštanski broj  19210 Ulica:  Penzionerska 2

Tel. +38130 31-113, 24-666, 433-555/ 2514 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Eng. Ljubiša Radivojević Tel. +38130 31-113 Govori: Engleski , Francuski

 , Nemacki

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1989

Ciljevi

Prevazilaženje shvatanja da su prirodna i izgrađena sredina sukobljene (održivi razvoj). Demokratska borba za

pravo čoveka da živi u zdravoj i kulturnoj sredini i da su mu dostupne prirodne vrednosti, čista voda i vazduh, da

bude zaštićen od štetnih materija i radijacija, da se spreči svako štetno delovanje na prirodnu i planski izgrađenu

sredinu, kao i na kulturnu, istorijsku i duhovnu baštinu.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 62 Bez prava glasa: 180

Materijalna osnova

Kancelarija: Rented, Radni dani: 10-19, Radno vreme: 10-19

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ustupanje, Dom kulture, MZ Mladost

Prevozna sredstva: dobijena, sopstveni prevoz

Administrativno telo

Dr Zvonko Stanković                                         osnivač i član

Mirjana Ristić                                                    član

Dr Miodrag Miljković                                          predsednik

Ljubiša Radivojević                                           član

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada: Borba za zaštitu i ozdravljenje  prirodnog okruženja Južnog Kučaja (budući nacionalni park),

razvoj turizma i proizvodnja zdrave hrane

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Veliki protesti 1990 i 1991, javne tribine, radio emisije o ekološkim podacima i nesrećama.

Osnovan Ekos - Timok  2000 sa predavanjima i seminarima o zdravoj hrani, ekologiji, zaštiti biodiverziteta.

Divlje deponije očišćene i javnost indformisana o  zagađenju i bolestima ali zdravstveni izveštaj  nikad nije bio

prezentiran javnosti.

Sada su članovi  NVO u lokalnoj vlasti.

III. Izvor informacija

Naziv: Tehnološki fakultet

Opis teme: gašenje rudnika

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

12/1989-                                                 ponekad                                                   Mi

Naziv: Tehnološki institut

Opis teme: gašenje rudnika

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

12/1989-                                                po potrebi                                                  Mi


Naziv: Domovi zdravlja

Opis teme: zdravlje građana

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

12/1989-                                                po potrebi                                                  Mi

Budući planovi

Gašenje RTB Bor deo rudarstva i metalurgije, razvoj turizma, Međunarodna saradnje (Rumunija, Bugarska),

revitalizacija NP "Južni Kučaj"

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Borske nivine"

Opis teme: zaštita voda, vazduha, šuma i biodiverziteta

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni           12/1989-                        mesečno                          Zajedno                   Dovoljno

Naziv: "Borske novosti"

Opis teme: zaštita voda, vazduha, šuma i biodiverziteta

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni           12/1989-                        mesečno                          Zajedno                   Dovoljno

Budući planovi

Razvoj biodiverziteta, turizma, nacionalnog parka, detaljan prostorni plan.

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: TV Bor

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni           12/1989-                       periodično                         Zajedno                  Srednje

Naziv: Radio Bor

Opis teme: razvoj

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni           12/1989-                       periodično                         Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Stalna prisutnost na TV i radiju (jednom nedeljno).

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: EKOS

Predmeta: zaštita čovekove sredine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                          12/1989-                                                              Zajedno                  Nekoliko

Naziv: REC

Predmeta: obrazovanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                          12/1989-                                                              Zajedno                  Nekoliko


Naziv: EKOS Timok 2000

Predmeta: zajedničke aktivnosti

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                          12/1989-                                                              Zajedno                   Veoma

Naziv: Institut za metalurgiju, Bor

Predmeta: zaštita čovekove sredine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                          12/1989-                                                              Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Pojačati saradnju i aktivnost sa REC, razvoj delatnosti Ekos Timok 2000, zaštita voda.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: RTB, Bor

Opis teme: zaustavljanje zagađenja

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                12/1989-                                                                Mi                        Nijedam

Naziv: Planinarsko društvo

Opis teme: zaštita planina i lekovitog bilja

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                12/1989-                                                            Zajedno                    Srednje

Naziv: Sportska organizacija hodočasnici

Opis teme: upravljanje otpadom

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                12/1989-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Budući planovi

Nastaviti.

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: konferencije, predavanja, obrazovanje, video prezentacije

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u        12/1989-                                        povremeno                Sa ostalim institucijama