Društvo za zaštitu životinjskog sveta,  LYNX, Podgorica

 Datum popunjavanja upitnika: 19/3/2001

I. Identitet organizacije

The organisation is member of the Balkanska mreža

Adresa

Podgorica Poštanski broj  81000 Ulica:  Bul. Revolucije 26

Tel. +38181 243-199, 069/ 078-661 Fax                                                             e_mail: markoka@cg.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Čeda Ivanović-Vlahović, 2. Marko Karaman Tel. 1.) +38181 243-199,

069/ 078-661, 2.) +38181 253-188, 069/ 432-801 Govori: Engleski , Nemacki , Italijanski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1999

Ciljevi

1. Započinje i podržava zoološka i zooekološka istraživanja i zaštite svih ekoloških vrsta, 2. Organizuje štampanje

postera, brošura, knjiga i drugih naučnih, profesionalnih i naučno popularnih publikacija, 3. Sakuplja i obrađuje

naučnu i stručnu literaturu; 4. Usmerava naučnike i stručnjake za rad na naučnim, profesionalnim i istraživačkim

projektima;  5. Organizuje, sam ili u kooperaciji sa drugim udruženjima i organizacijama, naučne skupove,

savetovanja, seminare i druge prezentacije rezultata istraživanja i obrazovanje, 6. Sarađuje sa vladinim i nevladinim

 organizacijama za zaštitu životne sredine, univerzitetima, institutima, prirodnjačkim muzejima, profesionalnim

Članovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita divlje flore i faune

Predmeta rada:

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta

Akcije-rezultat:

Učešće na 6. Sastanku Mrki medved, Solun, Grčka, i ulazak u Balkansku mrežu.

Prvo istaživanje populacije mrkog medveda u saradnji sa Balkanskom mrežom kao delom Evropske mreže za

zaštitu velikih divljih životinja.

Izdanje CD, koji sadrži 6 međunarodnih konvencija o zaštiti bioloških varijateta na engleskom i srpskom jeziku.

Naučno-popularni magazin "ECOGEA" osnovan i prvo izdanje je štampano.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: ECOGEA

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Magazini                                        -