Uspostavljanje "Centara za ekološke informacije" o institucijama i nevladinim  organizacijama u oblasti životne sredine

u Balkanskim zemljama - Program DAC/OECD[1]

 

 

         Projekt koji je pred vama odobren je od strane grčkog Ministarstva za životnu sredinu, prostorno planiranje i javne radove u okviru realizacije Programa DAC/OECD. Projekt je otpočeo sa realizacijom 1. marta 2000. godine, a uspešno je završen 31. marta 2002. godine.

         Cilj realizacije celog projekta je bio uspostavljanje neophodnih preduslova za kompleksnu i sveobuhvatnu saradnju institucija koje se bave pitanjima životne sredine u zemljama regiona Balkana.

         Polazni cilj projekta bio je stvaranje baza podataka - čiji se sadržaj analizira u sledećim paragrafima, a potom uspostavljanje "Centara za ekološke informacije - mnogobrojnih Estia" (zvaćemo ih Estia) u Grčkoj, Jugoslaviji i Rumuniji. U toku realizacije projekta došlo je do uključivanja i Kipra, premda to nije bilo zahtevano ni od jedne strane - učesnice u realizaciji. Na taj način je dodatno proširena saradnja, tako da smo pored aspekta Jugoistočne Evrope dobili i komponentu Mediteranskog regiona.

         Informacije koje su obezbeđene u najvećoj meri oslikavaju pitanja koja se tiču životne sredine, a ujedno će se uspostavljanjem Estia nastaviti sa prikupljanjem, distribucijom i diseminacijom novih informacija.

         Na taj način će Estie funkcionisati kao koordinacioni i informacioni centri za saradnju između nevladinih organizacija, privatnih i javnih institucija i istraživačkih timova koji se bave istom/sličnom problematikom - životnom sredinom.

         Stvaranje baze podataka za svaku uključenu zemlju po istom modelu bazirano je na ranijem iskustvu Grupe za životnu sredinu Instituta za urbanu i ruralnu sociologiju (IURS) grčkog Nacionalnog centra za sociološka istraživanja (EKKE). Sadržaj baze podataka za svaku zemlju podeljen je u dva dela:

a) Baza podataka o nevladinim organizacijama koje se bave životnom sredinom.

Baza sadrži sve aktivnosti, način nastanka i funkcionisanja i sve druge relevantne podatke od nastanka organizacije do danas.

b) Baza podataka o institucijama koje se bave životnom sredinom.

Institucije uključuju ministarstva (na svim nivoima uprave), istraživačke institute, javne organizacije i preduzeća koja se neposredno bave životnom sredinom, opštinske vlasti i druge institucije iz ove oblasti.

Svi pripremljeni podaci stoje na raspolagnju zainteresovanim korisnicima:

-          na web stranici Grupe za životnu sredinu IURS/EKKE i to na sledećoj adresi: http://www.ekke.gr/estia

-          u štampanoj i elektronskoj formi (u vidu knjige i kompakt diska).

Institucije koje su sarađivale na realizaciji projekta su:

a) Nacionalni centar za sociološka istraživanja (EKKE)/ Institut za urbanu i ruralnu sociologiju (IURS)/ Grupa za životnu sredinu (GRČKA)

b) Ekonomski institut, Centar za projekte životne sredine, Beograd (SR JUGOSLAVIJA)

c) Centar za održivu razvojnu ekološku i ekonomsku politiku (CESEP) (RUMUNIJA)

d) Pedagogški institut, (KIPAR).

Sastav istrživačkih timova po zemljama-učesnicama:

Za Grčku:

 

1. Tsakiris Konstantinos

ekonomista - istraživač

E-mail: ktsaki@ekke.gr

 

2. Sakellaropoulos Konstantinos

ekonomista - istraživač

E-mail: ksakel@ekke.gr

 

 

 

Za Jugoslaviju:

 

1. dr Milorad Filipovic

ekonomista - istraživač

E-mail: miloradf@EUnet.yu

 

2. mr Miroslav Spasojevic

dipl. tehnolog - hemičar

E-mail: msmiroslav@yahoo.com

 

3. dr Zoran Njegovan

ekonomista - istraživač

E-mail: mdrznj@yubc.net

 

 

 

Za Rumuniju:

 

1. Eugen Popovici

inženjer - istraživač

E-mail: mmpopovic@fx.ro

 

2. Oana Tortolea

ekonomista - istraživač

E-mail: motortolea@yahoo.com

 

3. Carmen Constantin

inženjer - istraživač

 

 

Za Kipar:

 

1. Paraskevopoulos Andreas

E-mail: paraskev@cyearn.pi.ac.cy

Direktor za ekološke tehnologije

2. Aravella Zahariou

E-mail: aravellaz@hotmail.com

 

 

         Na kraju ističemo perfektnu i uspešnu saradnju koja je u realizaciji projekta ostvarena ne samo sa grčkim Ministarstvom za životnu sredinu, prostorno planiranje i javne radove (YPEHODE) kao finansijske i administrativne institucije zadužene za projekat, već i sa institucijama-učesnicima u realizaciji iz svih zemalja.

 

                                                                                                Koordinator projekta

                                                                                                Konstantinos Tsakiris[1] Program DAC - Development Assistance and Cooperation, OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development.