ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ2002

Εκδοτική Συνεργασία μεταξύ Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ) και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ομάδα Περιβάλλοντος IAAK/ΕΚΚΕ)

1. "Βασικές αρχές της Οικολογίας από τη σκοπιά της διαχείρισης" του Σ. Σφενδουράκη και "Η επιστήμη της Οικολογίας και η διαχείριση - προστασία του περιβάλλοντος" του Κ. Κορφιάτη

2. "Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές" της Θ. Λαζαρέτου και "Προδιαγραφές μελετών διαχείρισης περιβάλλοντος οικολογικά ευαίσθητων περιοχών" του Γ. Καρέτσου

Εκδοτική Συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ) και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ)

3. "Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Δίκαιο" της Θ. Λαζαρέτου

2003

Εκδοτική Συνεργασία μεταξύ Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ) και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ομάδα Περιβάλλοντος IAAK/ΕΚΚΕ)

"Ομαδικές Περιβαλλοντικές δραστηριότητες, σχέδια εργασίας και συνεργασία (Οδηγός - βοήθημα για νέους και συμβούλους ομάδων)" του Μ. Μιχαηλίδη

2006

Εκδοτική Συνεργασία μεταξύ Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ) και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ομάδα Περιβάλλοντος IAAK/ΕΚΚΕ)

"Περιβαλλοντικές μελέτες: Οδηγοί δράσης/βοήθημα για νέους" του Γ. Βαβίζου και της Κ. Ζαννάκη

 

http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm