ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

(Περιέχονται υλοποιημένα προγράμματα στα οποία υπεύθυνος / συντονιστής ήταν μέλος της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ)        Ερευνητικό Πρόγραμμα TSER "Αυτοκίνητο και Πόλη"

        Πρόγραμμα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. DAC/OΟΣΑ: "Δημιουργία "Εστιών Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης" για Φορείς Προστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος σε   

        Βαλκανικές χώρες για Θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διοίκησης"

Πρόγραμμα LIFE: "Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη" [LIFE05ENV/Gr/000245 EE (Envi-Friendly)]

Πρόγραμμα EQUAL: "Αειφόρος Απασχολησιμότητα", Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Ενέργεια για το Αύριο"

Mirage

Πρόγραμμα MIRAGE: "Διαχείριση Ποταμών Διαλείπουσας Ροής στη Μεσόγειο"