1.       Τα θερινά τα σινεμά (1994 – 1997).

 

2.       Έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές – Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (ΜΚΟ-ΠΟ) και καταγραφή των Φορέων που σχετίζονται με το περιβάλλον (1996 – 1997).

 

3.       Οδηγός ανίχνευσης θεμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Internet και ενημέρωσή του (1996 – 1999).

 

4.       Πρόγραμμα κατάρτισης καθηγητών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, Υπουργείο Παιδείας), (1997).

 

5.       Επαναλαμβανόμενες Έρευνες με αντικείμενο το 'Βαθμό Καθαριότητας των Αρχαιολογικών χώρων και των διαδρομών που οδηγούν σε αυτούς' σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Σωματεία/Συνδέσμους Διπλωματούχων Ξεναγών: Αθήνας (ΣΔΞΑ), Θεσσαλονίκης (ΣΞΘ), Κρήτης και Σαντορίνης (ΣΕΞΚΣ), Δωδεκανήσου (ΣΔΞΔ), Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας (ΕΔΞΙΝΔΕ), (1997 - 2007).

 

6.       Ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων για τη δράση των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών – Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ-ΠΟ) και γενική προβολή αποτελεσμάτων της έρευνας για τις ΜΚΟ-ΠΟ και της καταγραφής των Φορέων (1997 – 1998).

 

7.       SceneSuTech: Scenarios for a Sustainable Society. Car Transport Systems and the Sociology of Embedded Technologies, Διακρατικό Ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (1997 - 2000).

 

8.       Ενημέρωση, επανέκδοση και διανομή του Οδηγού «Φορείς που έχουν σχέση με το περιβάλλον» (1998).

 

9.       Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού. Διάχυση περιβαλλοντικής πληροφόρησης (1999 – 2000).

 

10.   Διερεύνηση του συστήματος διανομής κινηματογραφικών ταινιών (1999).

 

11.   Δημιουργία "Εστιών Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης" για Φορείς Προστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος σε Βαλκανικές χώρες (Ρουμανία, Νέα Γιουγκοσλαβία) για θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διοίκησης (Πρόγραμμα DAC/ΟΟΣΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ. 2000 - 2002).

 

12.   Σχήμα επικοινωνίας για την οικολογική πληροφόρηση και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Πρόγραμμα DAC/ΟΟΣΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ. 2001 - 2003).

 

13.   ΑΙΜΟΣ: Σχέδιο Ήπιας Ανάπτυξης - Φύσης και Πολιτισμού (Ρουμανία, Νέα Γιουγκοσλαβία. Πρόγραμμα DAC/ΟΟΣΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ. 2003 - 2005).

 

14.   Δράσεις Προστασίας των Μεσογειακών Εποχικών Λιμνίων της νήσου Κρήτης (Πρόγραμμα LIFE. 2005).

 

15.   “Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Πολιτών”. Συνεργασία Γ.Γ. Νέας Γενιάς, ΥΠΕΧΩΔΕ, Ομάδας Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ (2000).

 

16.   Εκδοτική συνεργασία της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ με το Τμήμα Οικολογίας, Δ/νση Απασχόλησης, Γ.Γ. Νέας Γενιάς Ι (2000).

 

17.   Εκδοτική συνεργασία της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ με το Τμήμα Οικολογίας, Δ/νση Απασχόλησης, Γ.Γ. Νέας Γενιάς ΙΙ (2003).

 

18.   Εκδοτική συνεργασία της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ με το Τμήμα Οικολογίας, Δ/νση Απασχόλησης, Γ.Γ. Νέας Γενιάς ΙΙΙ (2005).

 

19.   Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης κοινού/Διάχυσης περιβαλλοντικής πληροφόρησης ΙΙ (2001 - 2002).

 

20.   Environmental Friendly Technologies for Rural Development, (ΚΠ LIFE-Περιβάλλον 2005 - 2009).

 

21.   Αειφόρος Απασχολησιμότητα (ΚΠ EQUAL, 2005 - 2007).

 

22.   Διαχείριση Υδατικών Πόρων του Δ. Ωρωπού του Ν. Αττικής – Διερεύνηση Έκτασης Ρύπανσης Εξασθενούς Χρωμίου (2008).

 

23.   Mediterranean Intermittent River ManAGEment, MIRAGE (Ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 2009 - 2012).

 

24.   Ιαματικές πηγές και Λουτρότοποι  (2010).

 

25.   Ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων για τη δράση των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών – Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ-ΠΟ), (στοιχεία Κεφ.1 ερωτηματολόγιο έρευνας 1996), (2012).

 

26.   Επαναληπτική έρευνα για το πρόγραμμα  “Ιαματικές πηγές και Λουτρότοποι”, (2012).