Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) (εποπτεύεται από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)

Τηλ. Κέντρο: 3490000

Πρόεδρος: Λάλλας Δημήτριος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/7/2000

Έδρα: Λόφος Νυμφών – Θησείο, Αθήνα T.K 11810

Τηλ.:  3464161  Φαξ:  3421019

Webpage: http://www.noa.gr/

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Διευθυντής: Σταυρακάκης Γεώργιος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/7/2000

Έδρα: Λόφος Νυμφών – Θησείο, Αθήνα  T.K 11810  Τ.Θ. 20048  

Τηλ.:  3490195 - 6  Φαξ:  3490180

E-mail: g.choul@egelados.gein.noa.gr  Webpage: http://www.gein.noa.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Μελέτη και ανάπτυξη της έρευνας στη σεισμολογία, στη φυσική του εσωτερικού της γης, στη γεωφυσική, στην τεκτονική των πλακών, στην ηφαιστειολογία, τη γεωθερμία και τη σεισμοτεκτονική.

Περιλαμβάνει τους εξής επιστημονικούς τομείς:

- Σεισμολογία

- Φυσική του εσωτερικού της γης

- Εφαρμοσμένη γεωφυσική

Το κύριο έργο και οι βασικές δραστηριότητες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είναι η συλλογή και επεξεργασία σεισμολογικών και γεωφυσικών στοιχείων, η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, η εκπόνηση μελετών, η εκπαίδευση και η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διευθυντής: Λάλλας Δημήτριος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/7/2000

Έδρα: Λόφος Νυμφών, Αθήνα  Ταχ. Θυρ. 20048   T.K 11810

Τηλ.:  3490115  Φαξ:  3490113

E-mail: gram@env.meteo.noa.gr  Webpage: http://www.meteo.noa.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει ως αντικείμενο τη Μετεωρολογία, τη Φυσική της Ατμόσφαιρας, την Ατμοσφαιρική ρύπανση, την Ηλιακή και Αιολική ενέργεια, τις Κλιματικές Αλλαγές, τις επιπτώσεις της ανάπτυξης στο Περιβάλλον, τη Διαχείριση και Προγραμματισμό φυσικών πόρων, την Υδρολογία, τη Ρύπανση επιφανειακών και υπογείων υδάτων.