Εταιρεία Ανάπτυξης της Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΑΝΤ Α.Ε.) (εποπτεύεται από τη Γ.Γ Έρευνας και Τεχνολογίας)

Διευθυντής: Στολάκης Παύλος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Έδρα: Παλαιό Φάληρο   T.K 17563

Οδός: Αχιλλέως 96

Τηλ.:  9850232-9850506  Φαξ:  9851516

Webpage: http://www.forthnet.gr/martedec

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Η ΕΑΝΤ Α.Ε. έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει κατευθυντικό κυματογράφο με την ονομασία "ΜΕΔΟΥΣΑ", που παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

- Ακριβή μέτρηση της κατεύθυνσης του κύματος, του ύψους και της συχνότητάς του

- Ακριβείς μετρήσεις ανεμολογικών στοιχείων όπως ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία, πίεση και υγρασία του αέρα, θερμοκρασία θαλασσίου νερού κ.α.

- Πρωτοπόρο μέθοδο ανάλυσης των κατευθυντικών φασμάτων για το ύψος κύματος σα συνάρτηση της συχνότητας και της κατεύθυνσής του

- Ασύρματη on line αποστολή και παρουσίαση μετρήσεων σε σταθμό ξηράς και έλεγχο της λειτουργίας του κυματογράφου από την ξηρά

- Δυνατότητα μέτρησης άλλων περιβαλλοντικών στοιχείων (με την προσθήκη κατάλληλων αισθητηρίων), όπως ποιότητας νερού κ.ά.

Με βάση τα παραπάνω μπορούν να εκπονηθούν μελέτες λειτουργικότητας σκαφών, πρόβλεψης κυματικών συνθηκών, εκτίμησης κυματικών συνθηκών για τη μελέτη λιμενικών και παράκτιων έργων, καθώς και παρακολούθησης (monitoring) περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Επίσης, η ΕΑΝΤ διαθέτει υπολογιστικά μοντέλα για την εκτίμηση των κυματικών συνθηκών στα ανοικτά θαλασσών, καθώς και σε παράκτιες περιοχές και κλειστούς όρμους ή λιμενολεκάνες.