Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (εποπτεύεται από τη Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)

Πρόεδρος: Σιώτης Ιωάννης

                              Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Έδρα: Αθήνα   T.K 11635

Οδός: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

Τηλ.:  7273500  Φαξ:  7246618

E-mail: eie@eie.gr  Webpage: http://www.eie.gr/

Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Διευθυντής: Σέκερης Κωνσταντίνος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Έδρα: Αθήνα   T.K 11635

Οδός: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

Τηλ.:  7273767-7273768  Φαξ:  7251827

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 21/7/2000

Εργαστήριο Χημικής Καρκινογένεσης

Υπεύθυνος: Κυρτόπουλος Σωτήρης

Έδρα: Αθήνα   T.K 11635

Οδός: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

Τηλ.:  7273740  Φαξ:  7251827

E-mail: skyrt@eie.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων καρκινογένεσης από χημικούς παράγοντες του περιβάλλοντος. Τρέχουσες σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

α) εργαστηριακή έρευνα σχετικά με το ρόλο των βλαβών του DNA στη χημική καρκινογένεση και

β) πληθυσμιακές μελέτες βιολογικών δεικτών πρόκλησης γονοτοξικών βλαβών από συστατικά της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και της επίδρασης στη διαδικασία αυτή διατροφικών παραγόντων.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 21/7/2000

Μονάδα Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας

Υπεύθυνος: Κυρτόπουλος Σωτήρης

Έδρα: Αθήνα   T.K 11635

Οδός: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

Τηλ.:  7273740  Φαξ:  7251827

E-mail: skyrt@eie.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας δημιουργήθηκε με σκοπό τη στήριξη ερευνητικών και κανονιστικών δραστηριοτήτων σχετικών με τοξικούς παράγοντες του περιβάλλοντος. Η στήριξη αυτή μπορεί να συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην κατ' ανάθεση εκτέλεση εφαρμοσμένης έρευνας, την προσφορά υπηρεσιών χημικών και άλλων αναλύσεων, την εκτέλεση μελετών σχετικών με την εκτίμηση των κινδύνων από περιβαλλοντικούς τοξικούς παράγοντες και τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση και ανάλυση στοιχείων. Εκτελούνται επίσης αναλύσεις γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Διευθυντής: Καμίτσος Ευστράτιος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 18/7/2000

Υπεύθυνος: Καμίτσος Ευστράτιος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11635

Οδός: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

Τηλ.:  7273793 - 7273828  Φαξ:  7273794

E-mail: tpci@eie.gr  Webpage: http://www.eie.gr/tpci

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Θεωρητικές μέθοδοι κβαντικής χημείας για την κατανόηση της δομής και φωτοχημικών αντιδράσεων ατμοσφαιρικών ρύπων (οξείδια αζώτου, οξείδια θείου)

Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας

Διευθυντής: Χατζηχρηστίδης Νικόλαος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 18/7/2000

Έδρα: Αθήνα   T.K 11635

Οδός: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

Τηλ.:  7273868  Φαξ:  7273877

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Το ΙΟΦΧ/ΕΙΕ δεν έχει δραστηριότητα σχετική με ζητήματα περιβάλλοντος, αλλά διαθέτει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για τον προσδιορισμό τοξικών και άλλων ουσιών σε βιολογικού ενδιαφέροντος περιβάλλοντα ή μέσα (π.χ. πόσιμο νερό).