Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ)/ΕΚΕΤΑ (εποπτεύεται από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)

Διευθυντής: Βασάλος Ιάκωβος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Έδρα: Θέρμη - Θεσσαλονίκη   T.K 57001

6ο χλμ Οδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 361

Τηλ.:  031 498100  Φαξ:  031 498180

E-mail: vasalos@filippos.techpath.gr  Webpage: http://www.cperi.forth.gr/

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Εργαστήριο Εξοικονόμησης και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

Υπεύθυνος: Καράμπελας Αναστάσιος

Έδρα: Θέρμη - Θεσσαλονίκη   T.K 57001

6ο χλμ Οδού Χαριλάου-Θέρμης

Τηλ.:  031 996201  Φαξ:  031 996209

E-mail: karabag@alexandros.cperi.forth.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Δραστηριότητες σε σχέση με το περιβάλλον:

 

ΥΓΡΑ

- Μελέτες εγκαταστάσεων και ανάπτυξη μεθόδων για αξιοποίηση γεωθερμίας.

- Πλήρεις αναλύσεις και μελέτες χαρακτηρισμού γεωθερμικών ρευστών

- Αναλύσεις και μελέτες για χαρακτηρισμό, καθαρισμό και ανακύκλωση νερού. Εφαρμογές σε συστήματα πόσιμου νερού και βιομηχανικών απορρευμάτων

- Μελέτες αφαλάτωσης και επεξεργασίας νερού με τεχνολογία μεμβρανών

- Επιμόρφωση στελεχών σε πρότυπα συστήματα και μονάδες (pilot plants) για εφαρμογή τεχνολογίας μεμβρανών και άλλων καινοτόμων διεργασιών (για καθαρισμό πόσιμου νερού και βιομηχανικών απορρευμάτων).

 

ΑΕΡΙΑ

- Έρευνα και ανάπτυξη διεργασιών για καθαρισμό βιομηχανικών κλπ απαερίων

- Τεχνικοοικονομικές μελέτες καθαρισμού και αξιοποίησης θερμότητας απαερίων.

 

ΣΤΕΡΕΑ

- Αξιοποίηση ανόργανων βιομηχανικών και λοιπών παραπροϊόντων. Ανάπτυξη διεργασιών και εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών.

- Αστικά απορρίμματα. Τεχνικοοικονομικές μελέτες και έρευνα για διαχείριση (μερική ανακύκλωση, παραγωγή εδαφοβελτιωτικού, αποτέφρωση)

- Βιομηχανικά απόβλητα. Εκπόνηση μελετών αξιοποίησης.

                              Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων

Υπεύθυνος: Λάππας Άγγελος

Έδρα: Θέρμη - Θεσσαλονίκη   T.K 57001

6ο χλμ Οδού Χαριλάου-Θέρμης

Τηλ.:  031 498305  Φαξ:  031 498380

E-mail: angel@aliakmon.cperi.forth.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Μέτρηση ρύπων αερίων

- Παρακολούθηση ποιότητας Ντήζελ, Βενζίνης

- Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός στοιχείων με ΙCP σε υδάτινους πόρους, βιολογικά υγρά, αιωρούμενα σωματίδια κ.λ.π.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Εργαστήριο Στερεών Καυσίμων και Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Σακελλαρόπουλος Γεώργιος

Έδρα: Θέρμη - Θεσσαλονίκη   T.K 57001

6ο χλμ Οδού Χαριλάου-Θέρμης

Τηλ.:  031 996271  Φαξ:  031 996168

E-mail: sakel@vergina.eng.auth.gr  Webpage: http://www.cperi.forth.gr/solid_fuels/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Mελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για κάθε είδους δημόσια ή ιδιωτικά έργα και Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες

- Λογισμικό για προσομοίωση, σχεδιασμό και έλεγχο αντιρρυπαντικών διεργασιών

- Περιβαλλοντικές αναλύσεις σε στερεά, υγρά και αέρια δείγματα

- Παροχή συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα αντιρρύπανσης

- Μελέτες για βιολογική και φυσικοχημική κατεργασία αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και πόσιμου νερού

- Οργάνωση σεμιναρίων για επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών

- Διάθεση και ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων και τοξικών αποβλήτων

- Επεξεργασία και ασφαλής διάθεση τοξικών και νοσοκομειακών αποβλήτων

- Τεχνολογίες απομάκρυνσης αερίων ρυπαντών και ανακύκλωσης στη χημική βιομηχανία.